Dotace na zadržování vody v krajině

20. 4. 2016 Autor: Petr Kamenický

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo nový dotační program s alokaci 230 mil. Kč na podporu přirozeného zadržování vody v krajině

Do 30.6. 2016 je možné žádat o podporu na realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.


Mezi opatření na podporu zadržování vody v krajině patří: vytváření a obnova tůní, mokřadů a malých vodních nádrží včetně nepravidelně zaplavovaných území, vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků a niv, obnova říčních ramen a podpora přirozených korytotvorných procesů, realizace travních pásů, průlehů, zakládání a obnova mezí, remízů, stabilizace drah soustředěného odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy), vytváření krajinné mozaiky, obnova zakládání a propojování přírodních krajinných prvků (ÚSES) a zlepšení stavu lesních porostů.

Více informací naleznete ZDE