Vyúčtování dotace pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v KHK pro rok 2020

3. 12. 2020

Finanční prostředky v rámci Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2020 poskytnuté Královéhradeckém krajem na rok 2020, které byly schváleny Zastupitelstvem kraje (Usnesení č. ZK/28/2235/2020 a č. ZK/30/2381/2020), je možné využívat do 31. prosince 2020 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

V souladu s příslušnou Metodikou Královéhradeckého kraje a se Smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, musí být přidělená dotace za rok 2020 řádně vyúčtována a předložena Královéhradeckému kraji na předepsaném formuláři nejpozději do 5. února 2021 (rozhodující je datum poštovního razítka nebo podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje), včetně povinných příloh.

Upozorňujeme vás na skutečnost, že součástí vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2020 je i čestné prohlášení o vyrovnání veškerých svých závazků vůči státu (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, u kterých jsou registrovaní zaměstnanci). Zároveň vás žádáme, abyste nezasílali kopie prvotních účetních dokladů ani potvrzení od zdravotních pojišťoven.

Do 15. ledna 2021 (rozhodující je datum razítka podací pošty, razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nebo doručení do datové schránky kraje), zašle Příjemce „Avízo o čerpání dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2020“ na odbor sociálních věcí, dokument podepíše statutární zástupce Příjemce.

Žádosti o změnu struktury čerpání schválených dotačních prostředků zasílejte podepsané statutárním orgánem (scan) na e-mail kkolarova@kr-kralovehradecky.cz nejpozději do 31.12.2020 (žádosti neposílejte poštou ani DS).

Závěrečnou zprávu, požadované tabulky a další povinné přílohy posílejte na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor sociálních věcí
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Pro více informací kontaktujte:

Soubory ke stažení