Dotační program z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2020 na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

24. 2. 2020 Autor: Michal Žehan

Dne 24. 2. 2020 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo vyhlášení dotačního programu k poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2020 na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.

Podmínky poskytnutí dotace upravují „Pravidla pro poskytování finanční podpory na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2“.

Dotace je poskytována na zajištění vybavení pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úpravou společné televizní antény v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2. Finanční podporu lze poskytnout pouze na vybavení pobytových sociálních služeb s místem poskytování na území Královéhradeckého kraje.

Žádosti je možné podávat od 30. března 2020 do 14. dubna 2020 včetně. Rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Žádost bude zpracována v jednom vyhotovení včetně příloh a doručena osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu KHK, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové nebo poštou anebo bude formulář odeslán z datové schránky žadatele nebo osoby oprávněné za žadatele jednat na základě plné moci na adresu datové schránky KHK, včetně dokladů nutných k posouzení žádosti. A zároveň bude žádost zaslána elektronicky prostřednictvím e-mailu ijarosova@kr-kralovehradecky.cz.

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradecké Králové

Soubory ke stažení

• Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu KHK pro rok 2020

• Pravidla pro poskytování finanční podpory na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

• Žádost o poskytnutí dotace

Soubory ke stažení