Povolování podle zákona o ochraně ovzduší, náležitosti žádostí

12. 2. 2016 Autor: Pavlína Brátová, Eva Jarošová

Krajský úřad vydává závazná stanoviska a rozhodnutí k řízením podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) pro vyjmenované zdroje uvedené v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Bez těchto závazných stanovisek a rozhodnutí nesmí stavební úřad vydat územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas nebo rozhodnutí zkušebního provozu. Jejich součástí jsou podmínky ochrany ovzduší, které jsou pro stavební úřady závazné.

Řízení podle stavebního zákona Druh stanoviska či rozhodnutí vydávaného Odborem životního prostředí a zemědělství KÚ KHK
Územní řízení Závazné stanovisko podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší
Stavební řízení Závazné stanovisko podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší
Rozhodnutí zkušebního provozu Kolaudační souhlas Rozhodnutí o povolení provozu (včetně na dobu časově omezenou) podle § 11 písm. d) zákona o ochraně ovzduší

Náležitosti žádostí:

Řízení podle § 11 zákona o ochraně ovzduší se procesně řídí správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.). Zpravidla jde o řízení o žádosti účastníka řízení – tím je provozovatel předmětného zdroje znečišťování ovzduší (viz § 2 písm. h) zákona o ochraně ovzduší).

Základní rozsah žádostí u nejčastějších případů správních řízení podle § 11 zákona o ochraně ovzduší uvádí následující tabulka (reprezentuje proces povolení nového stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, tj. závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje - stavby stacionárního zdroje – povolení provozu):

Druh povolení Základní náležitosti žádosti
§ 11 odst. 2 písm. b) - závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje 1) Žádost
2) Plná moc pro zmocněného zástupce
3) Rozptylová studie
3) Odborný posudek
Projektová dokumentace k územnímu řízení resp. její části popisující vlivy záměru na ovzduší a jeho ochranu
Vyjádření obecního úřadu podle § 11 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší
Stanovisko EIA k předmětnému záměru
§ 11 odst. 2 písm. c) závazné stanovisko ke stavbě stacionárního zdroje 1) Žádost
2) Plná moc pro zmocněného zástupce
3) Odborný posudek
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, resp. její části popisující vlivy záměru na ovzduší a jeho ochranu
Stanovisko EIA k předmětnému záměru
§ 11 odst. 2 písm. d) - povolení trvalého provozu, nebo provozu na dobu časově omezenou (rozhodnutí) 1) Žádost
2) Plná moc pro zmocněného zástupce
Provozní řád, stanoví-li tak zákon
Případné další dokumenty, uvedené v povolení stavby nebo provozu na dobu časově omezenou podle § 11 odst. 2 písm. c), d)

1) Musí splňovat náležitosti § 45 a 37 správního řádu (identifikační údaje žadatele/provozovatele zdroje, o co se žádá, apod.).

2) V případě, že provozovatele zastupuje jiný subjekt (např. projektant, dodavatel díla, zpracovatel odborného posudku, apod.). Musí splňovat náležitosti § 33 správního řádu.

3) Odborný posudek a rozptylová studie musí být zpracované autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší. Pravidelně aktualizovaný seznam autorizovaných osob (firem), které zpracovávají odborné posudky a rozptylové studie, je uveden na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí: www.env.cz.

Ve zvláštních případech (např. složitá technologie, provozy s velkými přebytky odpadního tepla, apod.) může krajský úřad požadovat i další dokumenty. Předložení těchto dokumentů může být uvedeno v závazném stanovisku ke stavbě.

Náležitosti (obsah) žádosti o povolení provozu podle přílohy č. 7 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraněovzduší:

1.1. Jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu, v případě právnické osoby název, právní formu a sídlo žadatele, podpis osoby k tomu oprávněné v souladu s výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě pověřené k jednání na základě plné moci vystavené statutárním zástupcem, a dále identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno. U žádosti týkající se tepelného zpracování odpadu také jméno fyzické osoby autorizované pro dohled nad tepelným zpracováním odpadu.

1.2. Údaje o dosavadních rozhodnutích příslušných správních orgánů podle tohoto zákona a podle jiných právních předpisů, které souvisí s předmětem žádosti a soupis všech stacionárních zdrojů provozovaných žadatelem v dané provozovně4), včetně specifikace všech komínů nebo výduchů.

1.3. Projektovou dokumentaci, kterou je žadatel povinen předložit v rámci stavebního nebo jiného řízení podle jiných právních předpisů, nebo jinou obdobnou dokumentaci, která umožní posoudit předmět žádosti. Tato dokumentace obsahuje zejména

  1. údaje o přesném umístění stavby, investorovi a zpracovateli projektu,
  2. technickou zprávu,
  3. podrobný technický popis technického a technologického řešení stacionárních zdrojů a procesů, které zde budou probíhat (zejména přesná označení názvem a typem, názvy a adresy výrobců a jejich technické parametry, specifikace hořáků použitých spalovacích stacionárních zdrojů, jejich typy, výrobce, parametry),
  4. technické parametry, především kapacita stacionárního zdroje,
  5. hmotnostní toky jednotlivých materiálů a energií na vstupu a výstupu ze stacionárního zdroje (zejména paliv a odpadů) a způsob dalšího nakládání s nimi.

1.4. Specifikaci všech znečišťujících látek, které budou vnášeny do ovzduší během provozu stacionárního zdroje. Zvláště je třeba uvést znečišťující látky, které mohou způsobovat pachový vjem. U stávajících zdrojů uvést informace o stávajících emisích ve stejném rozsahu.

1.5. Informace o zjišťování úrovně znečišťování ovzduší. Údaje o počtu a umístění měřicích míst pro kontinuální i jednorázová měření emisí znečišťujících látek a jejich hmotnostního toku.

1.6. U žádosti týkající se tepelného zpracování odpadu způsob stanovení celkového organického uhlíku v popelu a ve strusce, vyhodnocení možnosti kombinované výroby elektřiny a tepla a způsob využití vyrobeného tepla.

1.7. Návrh provozního řádu, v případě že se jedná o stacionární zdroj, který má povinnost zpracovat provozní řád.

1.8. Návrh zvláštních podmínek provozu při překročení regulační prahové hodnoty, pokud se jedná o provoz stacionárního zdroje podle § 10 odst. 3.

Provozovatel může s krajským úřadem kdykoli předjednat požadovaný rozsah žádosti.