Kontrola kotlů v domácnostech a předložení protokolu z kontroly dle zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

10. 10. 2016 Autor: Kristýna Rýdlo Rabasová

  • Podle ust. §17 odst. 1, písm. h) zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ( dále jen „ zákon o ochraně ovzduší) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje.
  • Podle ust. § 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzduší musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016.
  • Kpředložení protokolu o provedené kontrole bude provozovatel vyzván obecním úřadem srozšířenou působností.
  • Vpřípadě nepředložení protokolu o kontrole kotle může provozovateli hrozit pokuta až 20.000,- kč. Provozovatel se dopustí přestupku dle § 23 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší vsouladu sust. § 23 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší. Dle ust. § 24 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší přestupky projednává obec srozšířenou působností.
  • Pokuty dle ust. 24 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší vybírá a vymáhá celní úřad. Příjem zpokuty uložené obecním úřadem srozšířenou působností je příjmem obce srozšířenou působností.
  • Kontrolu kotle můžou provádět odborně způsobilé osoby proškolené výrobcem, které mají od něj udělené oprávnění kjeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.
  • Seznam odborně způsobilých osob, které můžou provést kontrolu kotle http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
  • Nejpozději do roku 2022 by vdomácnostech neměli být instalovány kotle, které nesplňují 3 emisní třídu kotlů.