Autoškoly - zkouška k získání profesního učitele výuky a výcviku

4. 11. 2020 Autor: Jana Šafářová

Vyučovat jednotlivé předměty, s výjimkou zdravotnické přípravy, v autoškole mohou osoby, které jsou držiteli profesního osvědčení, o jehož vydání rozhoduje krajský úřad.

Podmínky, které musí plňovat držitel profesního osvědčení jsou uvedeny v zákoně č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Zkoušky učitelů výuky a výcviku provádí krajský úřad. Základní školení může provádět autoškola v rozsahu registrace k provozování výuky a výcviku žadatelů o řidičské oprávnění.

Získání profesního osvědčení

Žadatel prostřednictvím autoškoly, která prováděla základní školení, podá přihlášku ke zkoušce nejpozději do 6 měsíců ode dne ukončení základního školení.

Pokud bude z jakékoli části zkoušky žadatel o získání profesního osvědčení hodnocen stupněm "neuspěl", musí podat přihlášku k opakované zkoušce tak, aby mohla být provedena nejdříve za pět pracovních dní, nejdéle však do šesti měsíců ode dne konání části zkoušky.

V přihlášce ke zkoušce/opakované zkoušce je nutné uvést následující:

 • data k žadateli - titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, státní občanství, doklad totožnosti, číslo řidičského průkazu vč. skupiny a podskupiny řidičských oprávnění, kterých je žadatel držitelem, místo trvalého pobytu včetně PSČ, rozsah předmětů a skupin o které žadatel žádá, rozsah předmětu a skupin, kterých je žadatel držitelem
 • kontaktní údaje k autoškole - pro zaslání termínu konání zkoušky (např. email, fax, adresa), případně telefonické spojení v případě zjištěných nedostatků v přihlášce
 • jmenování zástupce autoškoly do komise k provedení zkoušky - s uvedením titulu, jména a příjmení, datumu narození, místa trvalého pobytu a vztahu k autoškole (např. učitel autoškoly)
 • adresa sídla provozovny nebo místa, kde bude probíhat přezkoušení žadatele

Nejpozději před zahájením první části zkoušky žadatel doloží:

 • platný doklad totožnosti - k nahlédnutí pro kontrolu správnosti údajů
 • doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání - ověřená kopie k založení do spisu
 • doklad o absolvování dopravně - psychologického vyšetření ( pouze z dopravně-psychologického pracoviště!) - originál k založení do spisu
 • doklad o absolvování základního školení - jednotný formulář ke stažení, originál k založení do spisu
 • platný řidičský průkaz - k nahlédnutí pro kontrolu správnosti údajů
 • výpis z evidenční karty řidiče - výpis z EKŘ nesmí být starší než 30 dnů ke dni konání druhé části zkoušky nebo částí opakované zkoušky! Pozor jedná se o doložení výpisu z EKŘ, nikoliv pouze jen o výpis bodového hodnocení! - originál k založení do spisu
 • čestné prohlášení žadatele o profesní osvědčení - tiskopis bude předložen žadateli v den konání zkoušky, originál k založení do spisu
 • profesní osvědčení - pokud je držitelem, k nahlédnutí pro kontrolu správnosti údajů. Originál k založení do spisu po úspěšném vykonání zkoušky a po převzetí nového profesního osvědčení

Originály dokumentů a jejich ověřené kopie je nutné doložit nejpozději před zahájením první části zkoušky!

Pokud nebudou požadované doklady předloženy před zahájením první části zkoušky/opakované zkoušky nepřipustí předseda zkušební komise žadatele ke zkoušce/opakované zkoušce!

Žadatel si dále zajistí výcvikové vozidlo pro provedení zkoušky/opakované zkoušky podle § 7 odst. 3 písm. f), g), h) vyhlášky č. 167/2002 Sb., v platném znění.

Nejpozději v den konání zkoušky, po jejím úspěšném ukončení, předloží:

 • žádost o vydání profesního osvědčení - tiskopis bude dodán v den konání zkoušky, originál k založení do spisu
 • 1 ks fotografie - obdoba jako na občanský průkaz

Následně budou před vydáním profesního osvědčení učitele výuky a výcviku po úspěšném vykonání zkoušky sděleny předsedou zkušební komise potřebné údaje žadateli pro uhrazení správního poplatku na pokladně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve výši dle sazebníku správních poplatků uvedeného v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích:

 • 300 Kč za vydání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele v autoškole
 • 100 Kč za provedení změny nebo prodloužení platnosti profesního osvědčení učitele v autoškole
 • 100 Kč za vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listinynáhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu).

Zkouška učitele výuky a výcviku

Zkouška znalostí a dovedností se zkládá ze tří částí:

 • písemný test z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy
 • ústní zkoušení - otázky v přiloženém dokumentu
 • praktická jízda

Odkaz na aktuální otázky ke zkouce profesního osvědčení učitele výuky a výcviku naleznete zde.

Soubory ke stažení