CÍLENÁ PREZENTACE A PROPAGACE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE JAKO CELKU

5. 11. 2008 Autor: Lenka Menzlová

Informace o projektu Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku.

Registrační číslo

CZ.1.13 / 3.2.00 / 02.00089

Zadavatel

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 70889546
www.kr-kralovehradecky.cz | www.kralovehradeckykraj.eu | www.kralovehradeckyregion.cz

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Menzelová
Královéhradecký kraj
odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury,
oddělení cestovního ruchu
projektová manažerka
tel.: 495 817 191
e-mail: lmenzelova@kr-kralovehradecky.cz

Popis projektu

Projekt s názvem "Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku" je financován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu.
Projekt je zaměřen na sjednocení a ucelení prezentace a propagace turisticky významných území Královéhradeckého kraje jako celku ale v celé jeho rozmanitosti dle mikroregionálních specifik. Klade si za cíl zvýšit povědomí o Královéhradeckém kraji jako o atraktivní lokalitě cestovního ruchu, a to jak u tuzemských turistů, turistů z ostatních krajů, tak i zahraničních turistů.
Území kraje je rozděleno do 5 územních celků: Krkonoše a Podkrkonoší, Český ráj, Orlické hory a Podorlicko, Kladské pomezí a Hradecko (dále jen TVÚ), vymezených na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č.22/1448/2007. Specifikem projektu je přímé zapojení zástupců jednotlivých turisticky významných území do realizace projektových aktivit.

Cíl projektu

Cílem dvouletého projektu je především ucelení a sjednocení propagace atraktivit a aktivit pěti turisticky významných území Královéhradeckého kraje (Krkonoše a Podkrkonoší, Český ráj, Kladské pomezí, Orlické hory a Podorlicko, Hradecko) s cílem přilákat do kraje více turistů z České republiky i ze zahraničí. Stejně tak zvýšit povědomí o Královéhradeckém kraji jako o atraktivní lokalitě cestovního ruchu, prodloužit turistickou sezónu a snížit negativní vliv špiček sezón na region a jeho obyvatele.

Aktivity projektu

K naplnění cíle projektu byly stanoveny jednotlivé aktivity, které by měly vést ke zviditelnění Královéhradeckého kraje jako celku a jako komplexu rozmanitostí mikroregionálních specifik.
V rámci projektu budou vydány nové komplexní propagační brožury, vznikne nové prezentační DVD, budou uspořádány press a fam tripy nebo zpracována studie na realizaci nového krajského turistického informačního systému. Poskytnuté finanční prostředky budou využity rovněž na zajištění účasti na zahraničních veletrzích či prezentačních akcích a prezentaci kraje a jeho jednotlivých turisticky významných území formou infovláčku. V neposlední řadě jsou v projektu zahrnuty také aktivity, spojené s prezentací Královéhradeckého kraje v době předsednictví České republiky v Radě EU, spojené s životem a dílem malíře Františka Kupky.

Press tripy
Cílem této aktivity bude seznámit odborníky v oblasti cestovního ruchu s atraktivitami a novinkami jednotlivých turisticky významných území. Press tripu se budou účastnit novináři, touroperátoři atd.

Inzerce v tiskovinách
V průběhu projektu bude zadávána inzerce v odborných tiskovinách, zaměřených na problematiku cestovního ruchu, resp. nabízející možnost účelné prezentace a propagace aktivit a atraktivit Královéhradeckého kraje dle aktuální nabídky.

Reklamní předměty
V průběhu realizace projektu budou vyráběny reklamní předměty, které budou použity ke zviditelnění, prezentaci a propagaci Královéhradeckého kraje a jeho turisticky významných území. Předměty budou použity při prezentačních akcích veletrhy, odborné semináře, konference, ceny do znalostních soutěží, návštěvníky z ČR i zahraničí apod.). Výsledné produkty by měly podpořit zájem domácích i zahraničních turistů o region.

Aktualizace a doplnění fotobanky
Cílem této aktivity bude vytvoření komplexní fotobanky, mnohostranně využitelné k propagaci (tiskoviny, bannery, velkoplošné tisky atd.), obsahující kvalitní fotografie v tiskovém rozlišení. Komplexní fotobanka bude používána zejména pro účely prezentace a propagace turistických atraktivit jednotlivých TVÚ. Fotografie budou používány převážně k prezentaci v rámci tuzemských i zahraničních veletrhů, pro účely inzerce v tisku a dalších médiích a zpracování prezentačně propagačních tiskovin, vždy k nekomerčním účelům.
Fotografie budou dokumentovat všechna čtyři roční období a budou se týkat následující tematiky:

 • Architektonické a další historické památky (včetně technických, fortifikačních, židovských, církevních a venkovských), exteriéry, interiéry
 • Muzea a galerie (expozice)
 • Příroda (ZOO, hory, skály, vodní toky, obecně krajina)
 • Města a obce se vztahem k cestovnímu ruchu
 • Regionální kulturní a společenské akce (pravidelné, ojedinělé - významné)
 • Tradice (Vánoce, Velikonoce)
 • Sport (voda, cyklistika, pěší turistka, lyžování a snowboarding, paragliding, adrenalinové sporty, golf, automobily, motorky, letadla…)
 • Lázně (exteriéry, interiéry) a další objekty či lokality využitelné k relaxaci a regeneraci (bazény, venkovní vodní plochy, aqua centra, solné jeskyně…)
 • Agroturistika, hipoturistika
 • Regionální gastrospeciality, tradiční výrobky
 • Další turistické atraktivity
 • Večerní fotografie

Účast na zahraničních veletrzích
Královéhradecký kraj se bude v realizační fázi projektu účastnit ročně celkem 13 zahraničních veletrhů, v rámci kterých proběhne prezentace Královéhradeckého kraje za osobní účasti zástupců jednotlivých turisticky významných území.
V rámci projektu proběhnou též prezentační akce v sídle zahraničního zastoupení agentury CzechTourism (Berlín, Vídeň).
Seznam veletrhů s rozpisem zástupců TVÚ viz příloha.

Infovláček
S cílem prezentace Královéhradeckého kraje a jeho TVÚ bude zajištěn speciálně upravený vlakový vagon pro pojízdné informační centrum - infovláček, který bude sloužit k podpoření domácího cestovního ruchu a seznámení potencionálních návštěvníků s aktivitami a atraktivitami, nacházejícími se a realizovanými na území Královéhradeckého kraje. Infovláček navštíví 13 krajských měst. Pobyt vozu v každém městě je předpokládán na 3 dny. Ve vagoně bude vytvořena prezentace Královéhradeckého kraje. Součástí prezentace budou propagační panely, videoprojekce a další. Hlavním cílem aktivity je podpora domácího cestovního ruchu.

Propagační brožury
V rámci projektu budou ve spolupráci se zástupci TVÚ zpracovány brožury za jednotlivá TVÚ takovým způsobem, aby byly využitelné jak samostatně pro TVÚ, tak jako souborný (komplexní) materiál za Královéhradecký kraj. Budou tištěny v několika jazykových mutacích.
Jedná se o následující tematické propagační brožury:

 1. Relaxace v Královéhradeckém kraji
 2. Ekoturistika, agroturistika a hippoturistika v Královéhradeckém kraji
 3. Gastrospeciality a tradiční výrobky
 4. Aktivní dovolená v Královéhradeckém kraji
 5. Kultura a kulturní akce
 6. Tipy na víkend a prodloužené víkendy (Nepředpokládán tisk, záměr umístění na webu a pravidelná aktualizace)

Aktualizace DVD a elektronické vizitky
V rámci projektu bude aktualizována multimediální (audiovizuální) prezentace Královéhradeckého kraje a jednotlivých turisticky významných území.

Aktivity v rámci předsednictví ČR v Radě EU
Aktivity v rámci prezentace Královéhradeckého kraje v době předsednictví České republiky v Radě EU budou spojené se životem a dílem malíře Františka Kupky. V průběhu projektu by měl vzniknout například 30-ti minutový film, kniha či propagační letáčky o Františku Kupkovi.

Spolupracující subjekty

Turisticky významná území (TVÚ)
Na plnění dílčích aktivit projektu participuje Královéhradecký kraj ve spolupráci s vybranými zástupci TVÚ. Ti byli vybráni prostřednictvím veřejné zakázky - "Spoluúčast turisticky významných území Královéhradeckého kraje na realizaci projektu Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku".
 • Český ráj
  Sdružení Český ráj - zájmové sdružení právnických osob
  se sídlem: A. Dvořáka 335, 511 01 Turnov
 • Kladské pomezí
  Branka, o.p.s.
  se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod
 • Krkonoše a Podkrkonoší
  Krkonoše - svazek měst a obcí
  se sídlem: Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
 • Orlické hory a Podorlicko
  Regionální turistické a informační centrum, o. p. s.
  se sídlem: I. J. Pešiny 39, 517 41 Kostelec nad Orlicí
 • Hradecko
  Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o.
  se sídlem: Československé armády 300, 500 03 Hradec Králové

Termíny

Datum zahájení projektu: 2.6.2008
Datum ukončení prijektu: 27.8.2010

Rozpočet projektu

Celkové výdaje projektu činí 33 997 260,-Kč, z toho celkové způsobilé výdaje 33 607 154,-Kč. Ze zdrojů Evropské unie bude projekt podpořen přibližně 28,5 milióny korun.