Informace Regionálního subjektu (Královéhradecký kraj)

27. 11. 2008 Autor: Roman Klíma

logo ČR-PL

Cíl Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013

Pokračování rozvoje česko-polských příhraničních regionů v programovacím období 2007 - 2013 se zohledněním nových podmínek určených v příslušných Nařízeních Evropské komise pro Cíl 3 - "Evropská územní spolupráce" a to především uplatňování principu vedoucího partnera.Kontaktní osoby na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje

Ing. Roman Klíma, tel.: 495 817 492, 602 488 137, e-mail: rklima@kr-kralovehradecky.cz - poradenství a informační podpora

Ing. Jaromír Pírko, tel.: 495 817 317, e-mail: jpirko@kr-kralovehradecky.cz - administrace projektu Technická pomoc

regionální experti za Královéhradecký kraj, Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, kancelář č. N3.441Aktuality

Soutěž o nejinspirativnější projekt

Společný technický sekre­tariát vyhlásil další ročník Soutěže o nejinspirativnější projekt, jejímž cílem je seznámit širokou veřejnost s dalšími zajímavými projekty realizovanými v rámci Programu. Do soutěže jsou nominovány projekty, jejichž realizace byla ukončena nejpozději v roce 2013. Projekty byly nominovány pracovníky krajských a maršálkovských úřadů, kteří vybírali nejzajímavější projekty z těch, které byly realizovány na území daného regionu. Celkem bylo nominováno 17 projektů.

U 4 projektů je vedoucím nebo projektovým partnererem subjekt z Královéhradeckého kraje:

Rozvoj turistické infrastruktury KRNAP a KPN

Kulturní setkání na česko-polských hranicích

Priobiotika: společný výzkum, vzdělání a osvěta

Česko-polské podnikatelské listy 2010-13

Každý účastník hlasování může vybrat 3 projekty v pořadí, ve kterém ho zaujaly. Hlasování bude ukončeno dne 23. 6. 2014 a vylosovaní hlasující obdrží drobné upomínkové předměty. Vítězné projekty budou oznámeny nejen na Výroční akci Programu, ale budou také zveřejněny na internetových stránkách Programu a prezentovány v rámci dalších propagačních aktivit Programu.

Kompletní informace o soutěži - viz http://www.cz-pl.eu/soutez-o-nejinspirativnejsi-projekt-2013.html.


Na webový portál YOUTUBE byly umístěny videosekvence ze dvou významných česko-polských konferencí, které se uskutečnily v poslední době.

První konference se konala u příležitosti 10 let od podpisu dohody o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím (16.-17.10.2013, Ksiaz – Náchod) v rámci mikroprojektu "10 let česko-polské spolupráce" - http://www.youtube.com/watch?v=iNAkhvnUqzs.

Druhá konference se konala k aktuálnímu tématu, kterým je doprava a dopravní infrastruktura v česko-polském příhraničí (27.1.2014, Trutnov) v rámci projektu „Města Trutnov a Swidnica podporují podnikání“ - http://www.youtube.com/watch?v=59N9rr-PK24.Termíny pro předkládání projektových žádostí na realizaci projektů a mikroprojektů

Projekty:

Monitorovací výboru Programu rozhodl o termínu podání posledních žádostí o dotaci.

Termín byl stanoven na 31. ledna 2014 pro oblasti podpory 1.1 a 2.2, k dispozici bude pro každou oblast 1,5 - 2,0 mil. EUR.

Prostředky budou k dispozici na přelomu let 2014 a 2015, takže Monitorovací výbor doporučí v květnu 2014 část projektů k dotaci jako náhradní. Partneři náhradních projektů budou muset realizovat část aktivit projektu bez Rozhodnutí či Smlouvy o projektu. K právnímu aktu schválení dotace dojde až během realizace projektu – nejpozději před jeho ukončením. Připravovat žádost by tedy měly pouze finančně silné subjekty, které chtějí projektový záměr tak jako tak realizovat a budou mít podporu svých orgánů (např. samospráv) i bez podepsané smlouvy o dotaci.

V cestovním ruchu jsou očekávány menší projekty s dotací do 300 tis. EUR. V současnosti se řeší umožnění realizace projektů do 30. 9. 2015.

Bližší informace z Monitorovacího výboru naleznete zde.


Mikroprojekty:

Euroregion Glacensis jako Správce Fondu mikroprojektů oznamuje vyhlášení dodatečné 12. výzvy k předkládání projektových žádostí. Sběr bude ukončen v termínu do 14. února 2014 do 12:00 hod.

Dodatečná výzva má následující omezení:

S ohledem na omezenou alokaci finančních prostředků je stanoven limit na předložení 1 projektové žádosti za daný subjekt žadatele (jedno IČO jedna žádost). Každý žadatel tak smí předložit k evidenci pouze jeden projektový záměr. Tento žadatel však smí vystupovat jako partner při předložení zrcadlového nebo samostatně realizovaného mikroprojektu jiného žadatele.

Vzhledem k blížícímu se konci programovacího období je stanovena omezená doba realizace mikroprojektů, která je stanovena max. do 31. 3. 2015. Předložené projektové žádosti na mikroprojekty do 12. výzvy musí respektovat tento závazný nejzazší termín ukončení realizace.

V rámci 12. dodatečné výzvy budou rozděleny veškeré finanční prostředky z Fondu a sestaven tzv. seznam náhradních mikroprojektů, které získají smlouvu o poskytnutí dotace až po získání dalších úspor ve Fondu. Na tyto mikroprojekty se nebude vztahovat podmínka ukončení doby realizace do 31. 3. 2015 a z důvodu pozdějšího uzavření smlouvy bude Správcem umožněno posunutí harmonogramu ukončení daného mikroprojektu.

Zasedání Euroregionálního řídícího výboru FMP se uskuteční na polské straně dne 20.5.2014.

Z důvodu stanovení těchto omezujících podmínek Správce Fondu doporučuje uskutečnění konzultací svých projektových záměrů na sekretariátu FMP.Aktuální stav čerpání finančních prostředků žadateli z Královéhradeckého kraje

V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 je v současnosti realizováno nebo již bylo ukončeno 63 projektů, kde vedoucím partnerem nebo projektovým partnerem je subjekt z Královéhradeckého kraje. Finanční objem evropské dotace přidělené těmto projektům dosáhl výše 65 174 903 EUR, což představuje částku přesahující 1,6 miliardy Kč. Více než polovina této částky náleží projektovým partnerům z Královéhradeckého kraje. Čeští partneři mají navíc nárok na dotaci ze státního rozpočtu ČR.

V uvedené částce nejsou zahrnuty evropské dotace, přidělené mikroprojektům schváleným v rámci Fondu mikroprojektů (oblast podpory 3.3). Doposud bylo schváleno již 196 mikroprojektů, kde žadatelem je subjekt z Královéhradeckého kraje. Finanční objem dotace přidělené těmto mikroprojektům dosáhl částky 3 432 598 EUR, tj. více než 84 mil. Kč. Na zasedání Euroregionálního řídícího výboru v roce 2008 bylo schváleno 36 mikroprojektů v objemu dotace 647 658 EUR, na zasedání EŘV počátkem roku 2009 bylo schváleno 35 mikroprojektů v objemu dotace 554 613 EUR, na zasedání EŘV v polovině roku 2009 bylo schváleno 33 mikroprojektů v objemu dotace 570 731 EUR, na zasedání EŘV počátkem roku 2010 bylo schváleno 23 mikroprojektů v objemu dotace 434 762 EUR, na zasedání EŘV v polovině roku 2010 bylo schváleno 29 mikroprojektů v objemu dotace 481 019 EUR, na zasedání EŘV počátkem roku 2011 bylo schváleno 17 mikroprojektů v objemu dotace 348 590 EUR a na zasedání EŘV v polovině roku 2011 bylo schváleno 23 mikroprojektů v objemu dotace 395 225 EUR. Úspěšnost schválených mikroprojektů předložených subjekty z Královéhradeckého kraje v poměru ke schváleným mikroprojektům za celý Euroregion Glacensis představuje 77 % (rok 2008), 81 % (počátek roku 2009), 77 % (polovina roku 2009), 80 % (počátek roku 2010), 76 % (polovina roku 2010), 68 % (počátek roku 2011) a 85 % (polovina roku 2011).Seznam všech doposud schválených projektů a mikroprojektů s dopadem na Královéhradecký kraj

Seznam všech doposud schválených projektů a mikroprojektů s dopadem na Královéhradecký kraj a přehled webových odkazů na vybrané podpořené projekty a mikroprojekty naleznete v sekci "Seznamy podpořených projektů 2007-2013" - "OPPS ČR - Polsko 2007-2013".Statistika schválených projektů, předložených k hodnocení v termínu do 15.6.2011

Ve dnech 15.-16. 11. 2011 proběhlo v Třinci 8. zasedání společného česko-polského Monitorovacího výboru v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.Statistika schválených projektů, předložených k hodnocení v termínu do 20.11.2009

Ve dnech 27.-28. 4. 2010 proběhlo v polském městě Opole 5. zasedání společného česko-polského Monitorovacího výboru v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.

Hlavním bodem zasedání bylo rozhodování o výběru projektů k financování. Jednalo se o projekty, které byly předloženy k hodnocení v termínu do 20.11.2009. Za celé podporované území bylo předloženo celkem 136 projektových žádostí, z toho zaregistrováno bylo celkem 103 žádostí. Monitorovací výbor doporučil ke spolufinancování 53 projektů (dalších 12 projektů představují náhradní projekty v rámci oblasti podpory 1.3 a 2.2). Úspěšnost schválených projektů v poměru k předloženým projektům představuje 39 %.

Celkem 38 zaregistrovaných žádostí se týkalo projektů, kde vedoucím partnerem nebo projektovým partnerem je subjekt z Královéhradeckého kraje, z toho Monitorovací výbor vybral ke spolufinancování 18 projektů. Úspěšnost těchto projektů představuje 47 %. Z dotace EU, která představuje částku 15 488 493 EUR (více než 400 mil. Kč), obdrží partneři z Královéhradeckého kraje více než polovinu prostředků (nejvíce ze všech českých krajů v rámci podporovaného území), zbytek prostředků připadne partnerům z Polska.

Dalších 6 schválených projektů z oblastí podpory 1.3 - Prevence rizik a 2.2 - Podpora rozvoje cestovního ruchu s požadavkem na dotaci ve výši 4 886 911 EUR (téměř 120 mil. Kč), kde vedoucím partnerem nebo projektovým partnerem je subjekt z Královéhradeckého kraje, byly z důvodu aktuálního nedostatku finančních prostředků vloženy do zásobníku náhradních projektů, z toho u 1 projektu vedoucí partner odstoupil od realizace projektu a na 1 projekt ve výši 664 812 EUR (více než 16 mil. Kč) již byly nakumulovány potřebné finanční prostředky z úspor u jiných projektů a tento projekt je již v realizaci (tento projekt není uveden v následující tabulce).

logo ČR-PL


logo ČR-PL


Statistika schválených projektů, předložených k hodnocení v termínu do 31.10.2008

Ve dnech 16.-17. 3. 2009 proběhlo v Pardubicích 3. zasedání společného česko-polského Monitorovacího výboru v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.

Hlavním bodem zasedání bylo rozhodování o výběru projektů k financování. Jednalo se o projekty, které byly předloženy k hodnocení v termínu do 31.10.2008. Za celé podporované území bylo předloženo celkem 139 projektových žádostí, z toho zaregistrováno bylo celkem 97 žádostí. Monitorovací výbor doporučil ke spolufinancování 56 projektů (dalších 8 projektů představují náhradní projekty v rámci oblasti podpory 1.1). Úspěšnost schválených projektů v poměru k předloženým projektům představuje 40 %.

Celkem 27 zaregistrovaných žádostí se týkalo projektů, kde vedoucím partnerem nebo projektovým partnerem je subjekt z Královéhradeckého kraje, z toho Monitorovací výbor vybral ke spolufinancování 17 projektů. Úspěšnost těchto projektů představuje 63 %. Z dotace EU, která představuje částku 19 897 773 EUR (více než půl miliardy Kč), obdrží partneři z Královéhradeckého kraje více než 300 milionů korun (nejvíce ze všech českých krajů v rámci podporovaného území), zbytek prostředků připadne partnerům z Polska.

Další 3 schválené projekty z oblasti podpory 1.1 - Posilování dostupnosti s požadavkem na dotaci ve výši 5 445 846 EUR (více než 130 mil. Kč), kde vedoucím partnerem nebo projektovým partnerem je subjekt z Královéhradeckého kraje, byly z důvodu aktuálního nedostatku finančních prostředků vloženy do zásobníku náhradních projektů, z toho na 2 projekty ve výši 3 566 441 EUR (téměř 90 mil. Kč) již byly nakumulovány potřebné finanční prostředky z úspor u jiných projektů a tyto projekty jsou již v realizaci (tyto projekty nejsou uvedeny v následující tabulce).

logo ČR-PL


logo ČR-PL


Statistika schválených projektů, předložených k hodnocení v termínu od 14.1. do 14.3.2008

Ve dnech 9.-10. 9. 2008 proběhlo v polském městě Lądek Zdrój 2. zasedání společného česko-polského Monitorovacího výboru v rámci Operačního rogramu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.

Hlavním bodem zasedání bylo rozhodování o výběru projektů k financování. Jednalo se o projekty, které byly předloženy k hodnocení v termínu od 14.1. do 14.3.2008. Za celé podporované území bylo předloženo celkem 134 projektových žádostí, z toho Monitorovací výbor doporučil ke spolufinancování 51 projektů (dalších 5 projektů se týkalo oblasti podpory Technická pomoc). Úspěšnost schválených projektů v poměru k předloženým projektům (mimo technickou pomoc) představuje 38 %.

Celkem 25 zaregistrovaných žádostí se týkalo projektů, kde vedoucím partnerem nebo projektovým partnerem je subjekt z Královéhradeckého kraje, z toho Monitorovací výbor vybral ke spolufinancování 16 projektů. Úspěšnost těchto projektů představuje 64 %, celkový finanční objem evropské dotace přidělené těmto projektům (kromě oblasti podpory 3.3) představuje částku 15 967 803 EUR (více než 415 mil. Kč). Jedná se o více než 26 % prostředků z celkového objemu 60 558 635 EUR, který byl rozdělen na 2. zasedání Monitorovacího výboru.

logo ČR-PL


logo ČR-PL


Vyhledávání partnerství

Pokud máte zájem o vyhledání polského projektového partnera pro realizaci společného projektového záměru, navštivte webovou adresu www.cz-pl.eu/vyhledavani-partnerstvi.html.

Využít můžete také databázi vyhledávání partnerů, kterou spravuje Maršálkovský úřad Dolnoslezského vojvodství, Odbor regionálního rozvoje, Oddělení pro evropskou územní spolupráci. V databázi vyhledávání partnerů jsou prezentovány projekty, které plánují v rámci Evropské územní spolupráce 2007-2013 realizovat subjekty na území Dolního Slezska, které ještě nemají českého partnera - viz OPPS ČR-Polsko 2007-2013 - databáze vyhledávání partnerů.

Za účelem podpory navázání partnerských styků je k dispozici i odkaz na stránky Maršálkovského úřadu Dolnoslezského vojvodství, které se zabývají česko-polskou iniciativou INTERREG IIIA (2004-2006). Zde můžete nalézt kontaktní údaje na jednotlivé obce a další samosprávné celky v rámci Dolnoslezského vojvodství, seznam úspěšně realizovaných polsko-českých projektů v rámci iniciativy INTERREG IIIA apod. - viz Iniciativa INTERREG IIIA ČR-Polsko 2004-2006.
Grafické zpracování problematiky OPPS ČR - Polsko 2007 - 2013

Implementační orgány (pdf, 50 kB, 17.1.2008 7:54)
Finanční alokace (pdf, 57 kB, 14.1.2008 16:45)
Financování programu (pdf, 49 kB, 17.1.2008 7:55)
Porovnání malých a velkých projektů (pdf, 37 kB, 14.1.2008 16:56)
Kritéria přeshraniční spolupráce (pdf, 43 kB, 17.1.2008 7:58)
Časová způsobilost výdajů (pdf, 47 kB, 17.1.2008 7:58)
Doba realizace projektu (pdf, 48 kB, 17.1.2008 7:59)
Smlouvy, rozhodnutí, dotace (pdf, 33 kB, 17.1.2008 8:00)Prezentace

Prezentace ze semináře pro žadatele, který se konal dne 17. září 2009 v Jičíně:

Prezentace - seminář pro žadatele do OPPS ČR - Polsko 2007-2013 (ppt, 3880 kB, 24.9.2009 10:11)Webové stránky programu

www.cz-pl.eu

OPPS ČR - Polsko 2007 - 2013

Informace k Fondu mikroprojektů naleznete na www.euro-glacensis.czSemináře pro žadatele, konzultační dny

Semináře pro žadatele se konají v Hradci Králové a dalších velkých městech Královéhradeckého kraje (Trutnov, Jičín). Semináře probíhají formou prezentace, která pokrývá všechny oblasti programu přeshraniční spolupráce.

Konzultační dny se konají v sídle Královéhradeckého kraje. Konzultační dny probíhají formou individuálních konzultací za účasti českých i polských partnerů, řešena je již konkrétní odborná problematika dle požadavků konzultantů.

Fotogalerie