Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíPlánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod

19. 7. 2016

Schválení plánů dílčích povodí Horního s Středního Labe a Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 30. zasedání, které se konalo dne 20. 6. 2016, usnesením č. ZK/30/2063/2016 schválilo pro území Královéhradeckého kraje

  • Plán dílčího povodí Horního a středního Labe a
  • Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry.

Publikoval: Zdeněk Štorek

Celý článek

29. 3. 2016

Informativní seminář v oblasti plánování vod

Dne 24. 3. 2016 se v zasedací místnosti Albrechta z Valdštejna Regiocentra Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, uskutečnil pro zastupitele Královéhradeckého kraje seminář.

Publikoval: Zdeněk Štorek

Celý článek

20. 8. 2015

Oznámení o vyhodnocení podaných připomínek

Podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, bylo k 20. 8. 2015 zveřejněno vyhodnocení podaných připomínek k návrhům:

Publikoval: Zdeněk Štorek

Celý článek

26. 3. 2015

Informativní seminář v oblasti plánování vod

Dne 26. 3. 2015 se v prostorách sálu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje uskutečnil seminář, jehož tématem bylo seznámit přítomné s:

Publikoval: Zdeněk Štorek

Celý článek

10. 5. 2012

Oznámení o zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a termínu pro uplatnění připomínek

Publikoval: Zdeněk Štorek

Celý článek

1. 2. 2011

Plán oblasti povodí Horního a středního Labe byl schválen Radou KHK

Usnesením č. RK/14769/2010 schválila Rada Královéhradeckého kraje, v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, závaznou část Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe pro správní obvod Královéhradeckého kraje. Tímto byla završena kapitola tvorby a schvalování Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe.

Publikoval: Zdeněk Štorek

Celý článek

4. 11. 2009

Aktualní informace z plánování oblasti vod

Konečný návrh Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe byl schválen v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje na jeho desátém zasedání, které se uskutečnilo dne 2. 12. 2009. Plán oblasti povodí Horního a středního Labe byl schválen za podmínky, že nejpozději do 22. 12. 2009 bude doplněn o informativní přílohu, obsahující seznam výhledových vodních nádrží na území Královéhradeckého kraje, obsaženém ve Směrném vodohospodářském plánu (příloha č. 34).

Publikoval: Zdeněk Štorek

Celý článek

23. 2. 2009

Vyhodnocení připomínek k návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe

Povodí Labe zpracovalo Zprávu o vyhodnocení připomínek k Návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středníhp Labe

Publikoval: Zdeněk Štorek

Celý článek

17. 6. 2008

Návrh Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe

V rámci druhé etapy zpracování Plánu oblasti Horního a středního Labe je tento ke dni 1.7.2008 zveřejněn k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody. Pořizovatel Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe tímto umožňuje veřejnosti a uživatelům vody uplatnit připomínky k předloženému návrhu plánu ve lhůtě 6 měsíců ode dne jeho zveřejnění.

Publikoval: Ing. Zdeněk Štorek

Celý článek