Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informaceVodní hospodářství

Vodní hospodářství

23. 3. 2018

Konference Problematika vodohospodářské infrastruktury

Ve dnech 10.-11. dubna 2018 se koná III. ročník konference Problematika provozování vodohospodářské infrastruktury.

Zveřejněno do: 11.04.2018

Celý článek

26. 1. 2018

Komplexní faktografická rešerže v oblasti vodního hospodářství

Komplexní faktografická rešerže existujících dokumentů zabývajících se problematikou vody a vodního hospodářství, které se vztahují ke Královéhradeckému kraji.

Celý článek

30. 11. 2017

Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění, ukládá krajům v samostatné působnosti zpracovat, schválit a průběžně aktualizovat Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (dále jen „PRVK“). Původní PRVK byl schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 14.10.2004.

Publikoval: Zdeněk Štorek

Celý článek

9. 1. 2017

Žádosti dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Seznam žádostí, které jsou součástí přílohy k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, účinných dnem 6. prosince 2011.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

19. 10. 2016

Studie Sucho 2015

Technicko - ekonomické posouzení SUCHO 2015 bylo zpracováno na základě podnětu Ministerstva zemědělství ze dne 20. 11. 2015, č. j. 61815/2015-MZE-15132 za účelem získání relevantních podkladů v otázce zmírnění negativních následků sucha a nedostatku vody v Královéhradeckém kraji (usnesení vlády České republiky č. 620 ze dne 29. 7. 2015).

Publikoval: Kateřina Němcová

Celý článek

19. 9. 2016

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 31. zasedání konaném dne 12. 9. 2016 schválilo pod č. ZK/31/2181/2016 "Zásady Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto zásady nahrazují s účinností od 1. 1. 2017 " Zásady Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje," které byly účinné od 1. 1. 2010".

Publikoval: Ing. Zdeněk Štorek

Celý článek

20. 4. 2016

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství

k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčeného vodního útvaru při vydávání povolení, souhlasů a závazných stanovisek vodoprávních úřadů [§ 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

Publikoval: Pavel Merunka

Celý článek

8. 4. 2014

Žádosti dle zákona č. 274/2001/sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Žádosti dle zákona č. 274/2001/sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Celý článek

11. 5. 2011

Semináře o problematice přírodě blízkých protipovodňových opatření

Ministerstvo životního prostředí připravilo na měsíce květen, červen a září 2011 celodenní semináře týkající se problematiky přírodě blízkých protipovodňových opatření, které se budou konat ve 48 městech v celé České republiky.

Publikoval: Zdeněk Štorek

Celý článek

6. 12. 2010

Aktuální informace k transformaci Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS)

Aktuální informace k transformaci Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) převedením do státních podniků Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí Ohře, Povodí Moravy, Povodí Odry a do státního podniku Lesy České republiky

Publikoval: Zdeněk Štorek

Celý článek

31. 10. 2008

Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu KHK na opatření k odstranění závažných znečištění povrchových a podzemních vod

Dne 9.10.2008 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje (usnesení č.j.: 31/2259/2008) Procesní pravidla upravující postup pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na opatření k odstranění závažných znečištění povrchových a podzemních vod. Přiložený dokument tak nahradí stávající Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na opatření k nápravě dle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění. některých zákonů (vodní zákon) v platném znění.

Publikoval: Ing. Zdeněk Štorek

Celý článek

28. 7. 2008

Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací

Krajský úřad připomíná všem vlastníkům vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu jejich povinnost zpracovat Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací nejpozději do 31.12.2008.

Publikoval: Václav Bareš

Celý článek

6. 6. 2008

Judikatura v právu životního prostředí 2007

Odbor řízení státní správy vypracoval další část příručky Judikatura v právu životního prostředí.

Publikoval: Ing. Zdeněk Štorek

Celý článek

16. 5. 2007

Zánik vybraných povolení k nakládání s vodami

Zákon č. 20/2004 Sb., kterým byl mj. novelizován vodní zákon (č. 254/2001 Sb.) stanovil ve svém Čl. II. bod 2, že platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domác-ností pitnou vodou, a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ne-bo podzemních, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001, zaniká nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší.

Publikoval: Ing. Zdeněk Štorek

Celý článek