Regionální surovinová politika Královéhradeckého kraje

7. 1. 2004 Autor: odbor životního prostředí a zemědělství

Analýza využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin, v regionech ČR.

 
 Úvod

Předložená zpráva "Regionální surovinová politika Královéhradeckého kraje" je jedním z hlavních vstupů smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledků veřejné zakázky odboru surovinové politiky ministerstva průmyslu a obchodu č. 51/00 "Analýza využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin, v regionech ČR".

Vláda České republiky na svém zasedání 13.12.1999 schválila usnesením č.1311 dokument "Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů", který představuje základní koncepční materiál, definující budoucí zájmy státu ve sféře využití a hospodaření s nerostnými surovinami. Jako jeden z hlavních úkolů byl deklarován požadavek "rozpracovat surovinovou politiku do konkrétních podmínek regionů a lokalit pro účely rozhodování v území".

Hospodaření s nerostnými surovinami bude mít v ČR, obdobně jako ve většině zemí EU, dvě základní úrovně:

  • Státní surovinovou politiku, prováděnou obecnými legislativními a ekonomickými nástroji - na úrovni centrálních orgánů státní správy (MPO, MŽP, MF, MMR ...)
  • Regionální (krajskou) surovinovou politiku, jejímž prováděcím nástrojem bude územní plánování (nerostné suroviny) a plány odpadového hospodářství kraje (druhotné suroviny) - na úrovni a v rozsahu kompetencí krajských samospráv (ústavní zákon 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, zákon 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) atd.

Předložený materiál byl zpracován týmem odborníků státní geologické služby (České geologické služby (ČGS), ČGS-Geofondu), za spolupráce s pověřenými krajskými zmocněnci, se specialisty Českého báňského úřadu, MŽP, MPO, MMR, těžebních organizací, s příslušnými pracovníky okresních úřadů a orgánů ochrany přírody.

Za poskytnutí dat si dovolujeme poděkovat ministerstvu průmyslu a obchodu, ministerstvu pro místní rozvoj, ministerstvu životního prostředí, Českému statistickému úřadu, OBÚ Trutnov, okresním úřadům, Agentuře ochrany přírody a krajiny, Českému ekologickému ústavu, správě CHKO ČR, VÚV TGM, OVSS MŽP pro Královéhradeckou oblast, těžebním organizacím, zpracovatelům krajské koncepce hospodaření s odpady - spol. ISES s.r.o. Praha, pracovníkům Ředitelství silnic a dálnic ČR - správa Hradec Králové a Východočeských Uhelných dolů s.p. Trutnov pánům Ing. Josefovi Pomačovi a Ing. Vl. Horníkovi. Jmenovitě pak si dovolujeme poděkovat panu Ing. Radomíru Fejfarovi, pracovníkovi odboru životního prostředí KÚ KHK za vydatnou pomoc a spolupráci při zajišťování podkladů pro zpracování.

Po doplnění by se měl tento materiál stát jedním ze základních koncepčních dokumentů kraje, nezbytným pro rozhodovací činnost orgánů krajské samosprávy, zpracovatelů územně plánovací dokumentace, pro tvorbu plánů rozvoje kraje a krajských plánů odpadového hospodářství ve vztahu k problematice využívání neobnovitelných přírodních zdrojů.

Cílem předkládaného materiálu "Surovinová politika Královéhradeckého kraje" je mimo jiné vymezit možnosti hospodárného nakládání s nerostným bohatstvím Královéhradeckého kraje a definovat kroky k dosažení ochrany nerostných surovinových zdrojů.

 

Soubory ke stažení

  • 1. Regionání surovinová politika (pdf, 1770 kB, 7.1.2004)

  • Příloha 2 (xls, 165 kB, 7.1.2004)

    Seznam ložisek a prognózních zdrojů a jejich vlastníků - stav k 1.1.2003

  • Příloha 3 (xls, 146 kB, 7.1.2004)

    Seznam ložisek a prognózních zdrojů a jejich střetů - stav k 1.1. 2003