Integrovaný krajský program snižování emisí a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje

8. 11. 2003 Autor: Ing. Vlastimil Buchar

(Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 24. 6. 2004 usnesením číslo 30/1010/2004)

Soubory ke stažení

Stav září 2012

Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje (pdf, 2690 kB, 14.9.2012 13:13)

Stav červen 2009

Aktualizace Programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje (pdf, 882 kB, 10.1.2012 13:42)
Aktualizace Programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje (pdf, 180 kB, 10.1.2012 13:44)
Příloha č. 2 - Programový dodatek

Stav srpen 2006

Aktualizace programu zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje (pdf, 2905 kB, 22.2.2009 15:42)
( Aktualizace PZKO KHK )

Stav říjen 2005

A ktualizace Integrovaného krajského programu snižování emisí aktualizace Krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje (pdf, 2199 kB, 22.2.2009 15:44)
PSE a PZKO KHK) 2. etapa

Stav ke dni 1.6. 2004

Integrovaný krajský program snižování emisí a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje (pdf, 2310 kB, 22.2.2009 15:49)
Souhrn (pdf, 364 kB, 22.2.2009 15:49)
Program opatření a projektů (pdf, 295 kB, 22.2.2009 15:50)

Přílohy programu

Všechny přílohy jsou ve formátu PDF (Acrobat Reader), pokud není uvedeno jinak.

Titulní strana příloh
(velikost souboru 99 kB)
  Příloha A:
Analýza současného stavu emisní inventury hlavních znečišťujících látek
(velikost souboru 0,6 MB)
Příloha B:
Analýza současného stavu emisní inventury POPs
(velikost souboru 0,46 MB)
  Příloha 1: Tabulková a grafická část
(velikost souboru 401 kB)
Příloha 2: Textová část
Nejlepší dostupné technické postupy pro omezování emisí persistentních organických polutantů z velkých stacionárních zdrojů
(velikost souboru 286 kB)
Příloha C:
Analýza současného stavu emisní inventury těžkých kovů
(velikost souboru 0,46 MB)
  Příloha 1.1: Emise Cd, Hg, Pb, As, Cr, Cu, Ni, Se a Zn ze zdrojů v registru REZZO 2, r. 2001
(velikost souboru 151 kB)
Příloha 1.2: Základní ustanovení právních předpisů ČR pro emise těžkých kovů
(velikost souboru 233 kB)
Příloha 1.3: Monitoring a měření emisí
(velikost souboru 260 kB)
Příloha 1.4: Požadavky protokolu o těžkých kovech k Úmluvě EHK/OSN o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států
(velikost souboru 215 kB)
Příloha 1.5: Základní nástroje programu pro snižování emisí
(velikost souboru 237 kB)
Příloha 1.6: Podpůrné aktivity pro omezování emisí na území kraje
(velikost souboru 118 kB)
Příloha D:
Základní nástroje dodržení emisních stropů - Zvláště velké a velké zdroje znečišťování
(velikost souboru 0,52 MB)
Příloha E:
Energetika a obnovitelné zdroje energie
(velikost souboru 319 kB)
Příloha F:
Dobrovolné nástroje k řešení nepříznivých situací v ochraně ovzduší – environmentální dohody
(velikost souboru 278 kB)
Příloha G:
Ekonomické nástroje pro dosažení cílů Programu snižování emisí a Programu zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje
(velikost souboru 0,55 MB)
Příloha H:
Imisní studie – Druh a posouzení znečištění ovzduší
(velikost souboru 1,02 MB)
  Příloha 1:
Síť měřících stanic na území Královéhradeckého kraje v roce 2003
(velikost souboru 137 kB)
  Příloha 2:
Průměrné měsíční koncentrace SO2, NOX, NO2, O3, CO, SPM, PM10, VOC, PAU v letech 1992 - 2001 na stanicích v Královéhradeckém kraji
(velikost souboru 194 kB)
  Příloha 3:
Grafické výstupy rozptylové studie města Hradce Králové pro SO2 a indexu kvality ovzduší:
Výkres č. 5: Modelové pole koncentrací oxidu siřičitého - průměrné roční koncentrace
(velikost souboru 298 kB)
Výkres č. 5 detail: Modelové pole koncentrací oxidu siřičitého - průměrné roční koncentrace - detail
(velikost souboru 263 kB)
Výkres č. 6: Modelové pole koncentrací oxidu siřičitého - maximální krátkodobé koncentrace
(velikost souboru 287 kB)
Výkres č. 6 detail: Modelové pole koncentrací oxidu siřičitého - maximální krátkodobé koncentrace - detail
(velikost souboru 255 kB)
Výkres č. 10: Index kvality ovzduší - maximální krátkodobé koncentrace, souhrnné hodnocení kvality ovzduší
(velikost souboru 290 kB)
Výkres č. 10 detail: Index kvality ovzduší - maximální krátkodobé koncentrace, souhrnné hodnocení kvality ovzduší - detail
(velikost souboru 264 kB)
Příloha I:
Analýza současného stavu imisní inventury těžkých kovů
(velikost souboru 313 kB)
  Příloha 1: Imisní limity pro těžké kovy
(velikost souboru 155 kB)
Příloha 2: Principy metod měření imisí
(velikost souboru 128 kB)
Příloha 3: Technické normy měření imisí
(velikost souboru 125 kB)
Příloha 4: Legislativní předpisy měření a odpovídající technické normy
(velikost souboru 189 kB)
Příloha 5: Měsíční průměry imisních koncentrací těžkých kovů v Královéhradeckém kraji
(velikost souboru 198 kB)
Příloha J:
Znečištění ovzduší v Královéhradeckém kraji (Rozptylová studie současného stavu k roku 2001 a výhled k roku 2010)
(velikost souboru 1,66 MB)
  Příloha 1: Rozptylové podmínky podle stabilitní klasifikace Bubníka a Koldovského
(velikost souboru 90 kB)
Příloha 2: Odborný posudek na stanovení podílů zdrojů znečišťování ovzduší na imisní zátěži Královéhradeckého kraje v roce 2001
(velikost souboru 1,2 MB)
Příloha 3: Podíly skupin zdrojů na celkovém znečištění ovzduší v královéhradeckém kraji pro oxid siřičitý v roce 2001
(velikost souboru 102 kB)
Příloha 4: Podíly skupin zdrojů na celkovém znečištění ovzduší v královéhradeckém kraji pro oxidy dusíku v roce 2001
(velikost souboru 97 kB)
Příloha 5: Seznam samostatných referenčních bodů
(velikost souboru 96 kB)
Příloha 6 (xls, 38 kB, 22.2.2009 16:07)
Prokazatelné podíly zdrojů na vybraných referenčních bodech v Královéhradeckém kraji pro oxid siřičitý
Příloha 7 (xls, 48 kB, 22.2.2009 16:07)
Prokazatelné podíly zdrojů na vybraných referenčních bodech v Královéhradeckém kraji pro oxidy dusíku