Vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb z rozpočtu MPSV pro rok 2019

11. 9. 2018 Autor: Ivan Guman

k poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2019, poskytnuté Královéhradeckému kraji ze státního rozpočtu 2019 (kapitoly 313 – MPSV), na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program k poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2019, poskytnuté Královéhradeckému kraji ze státního rozpočtu 2019 (kapitoly 313 – MPSV), na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“).

Účel dotace

Dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, Hlava I, Díl 2 až 4 ZSS.

Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

Blíže viz dokument „Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2019“ (dále jen „Zásady dotačního programu“).

Důvody podpory

Dotace je poskytována na zajištění potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením žijících na území Královéhradeckého kraje prostřednictvím sociálních služeb v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 2020.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků

Částka pro Královéhradecký vychází z procentního podílu kraje dle ZSS, v platném znění, tedy 5,46 % z celkové rozdělované částky krajům a Hlavnímu městu Praze.

Režim z hlediska veřejné podpory

Dotace je poskytována jako součást vyrovnávací platby za službu obecného hospodářského zájmu podle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU.

Okruh způsobilých žadatelů

Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zařazeni do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2019.

Kritéria pro stanovení výše dotace a hodnocení žádosti

Výše dotace se v každém konkrétním případě odvíjí od výše vyrovnávací platby vypočtené postupem stanoveným v „Zásadách dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2019“, „Zásadách pro realizaci financování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb KHK formou vyrovnávací platby“

a je výsledkem projednání s jednotlivými zadavateli.

Lhůta pro podání žádosti

Žádost pro rok 2019 je možné zpracovat a podávat od 11. 10. 2018 do 7. 11. 2018.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

Postup dle bodu 9. „Zásad dotačního programu“ a na základě konkrétních termínů zasedání orgánů kraje.

Podmínky pro poskytnutí dotace

Podmínky pro přidělení, výplatu dotace, kontrolu jejího čerpání a její závěrečné vyúčtování stanoví „Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2019“, které schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 10. 9. 2018.

Žadatel bere na vědomí, že na poskytnutí dotace není právní nárok. Konečné rozhodnutí o přidělení/nepřidělení dotace vysloví Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje.

Požadované náležitosti žádosti

Žádost bude zpracována prostřednictvím aplikace poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí - OK systém (OKslužby – poskytovatel). Tato žádost bude obsahovat veškeré požadované údaje.

Žádost pro rok 2019 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace OKslužby - poskytovatel. Žádost o dotaci musí být elektronicky podepsána osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra.

Podrobné informace o aplikaci jsou zveřejněny na portále MPSV:

https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/pgm - Provoz aplikace OKslužby – poskytovatel https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/pgm/dotace_manual_v3_5.pdf Dotace manuál (Uživatelská příručka)

https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/Kvalifikovany_certifikat_v1.pdf - Podmínky pro podepisování žádosti o dotaci kvalifikovaným certifikátem

https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Technická podpora k aplikaci – Hotline bude dostupná: Po - Pá od 8 do 16 hodin: tel. 236 072 280, e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz

Soubory ke stažení