Oznámení o zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

10. 5. 2012 Autor: Zdeněk Štorek

k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a termínu pro uplatnění připomínek

Podle ustanovení § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). ve znění pozdějších předpisů, pořizují Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Součástí přípravných prací k těmto plánům je podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) vodního zákona zpracování a zpřístupnění časového plánu a programu prací pro aktiv¬ní zapojení uživatel vody a veřejnosti.

V souladu s ustanovením § 16 vyhlášky č. 24/2001 Sb., o plánech povodí a plánech pro zv ládání povodňových rizik zveřejňuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje (dále jen ..krajský úřad") časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik (dále jen ..časový plán a program prací")

od 2. května 2012 po dobu 6 měsíců (do 1. listopadu 2012)

k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti.

Časový plán a program prací je dostupný v listinné podobě na:

  • Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, číslo dveří P1. 103 a informačním centru.
  • Ministerstvu zemědělství. Těšnov 65/17. Praha 1 - Nové Město, v informační kanceláři.
  • Ministerstvu životního prostředí. Vršovická 65. Praha 10. v informačním centru.
  • Státním podniku Povodí Labe. Víta Nejedlého 951. Hradec Králové.

Časový plán a program prací je též dostupný v elektronické podobě na:

  • Internetových stránkách Královéhradeckého kraje www.kr-kraloxehradecky.cz   
  • Internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz  
  • Internetových stránkách Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz  
  • Internetových stránkách státního podniku Povodí Labe www.pla.cz  

Připomínky k časovému plánu a programu prací je možno uplatnit v písemné podobě na adrese:

Ministerstvo zemědělství

Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření

Těšnov 17

117 05 Praha 1

v elektronické podobě na e-mail:

pp@mze.cz  

Připomínky musí být označeny „Časový plán a program prací" a musí obsahovat jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobvtu fyzické osoby. U právnické osoby pak její název a sídlo. Připomínky uplatněné v elektronické podobě musí být opatřeny elektronickým podpisem.

Ing. Zdeněk Štorek

vedoucí oddělení vodního hospodářstvi

Soubory ke stažení