Oznámení o vyhodnocení podaných připomínek

20. 8. 2015 Autor: Zdeněk Štorek

Podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, bylo k 20. 8. 2015 zveřejněno vyhodnocení podaných připomínek k návrhům:

  • Národního plánu povodí Labe,
  • Národního plánu povodí Odry,
  • Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe,
  • Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry,
  • Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe,
  • Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry,

které pořizují správci povodí podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady.

V souladu s ustanovením § 19 odst. 2 a 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňuje vyhodnocení podaných připomínek po dobu 30 dnů na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách.