Aktualní informace z plánování oblasti vod

4. 11. 2009 Autor: Zdeněk Štorek

Konečný návrh Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe byl schválen v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje na jeho desátém zasedání, které se uskutečnilo dne 2. 12. 2009. Plán oblasti povodí Horního a středního Labe byl schválen za podmínky, že nejpozději do 22. 12. 2009 bude doplněn o informativní přílohu, obsahující seznam výhledových vodních nádrží na území Královéhradeckého kraje, obsaženém ve Směrném vodohospodářském plánu (příloha č. 34).

Dne 13. října 2009 se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnil seminář pro členy Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a členy výborů zastupitelstva na téma „Plán oblasti povodí Horního a středního Labe“.


Dopisem ze dne 30. 7. 2009 požádal státní podnik Povodí Labe Královéhradecký kraje o schválení „Konečného návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe“ v orgánech Královéhradeckého kraje.


Dne 23. června 2009 se uskutečnilo v sídle státního podniku Povodí Labe veřejné projednání „Návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe“ a posouzení jeho vlivů na životní prostředí (SEA).


Dopisem ze dne 4. 5. 2009 schválila ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, „Upravený návrh Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe“.

Soubory ke stažení

  • Základní informace (pdf, 3022 kB, 4.11.2009)

    o plánu povodí a programu opatření pro správní obvod Královéhradeckého kraje

  • Výpis usnesení (pdf, 223 kB, 17.12.2009)

    z 10. zasedání Zastupitelstva KHK ze dne 2. 12. 2009 - schválení Plánu oblasti povodí