Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje

30. 11. 2017 Autor: Zdeněk Štorek

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění, ukládá krajům v samostatné působnosti zpracovat, schválit a průběžně aktualizovat Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (dále jen „PRVK“). Původní PRVK byl schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 14.10.2004.

Královéhradecký kraj tudíž přistoupil v roce 2017 k řešení celkové aktualizace PRVK. Rada Královéhradeckého kraje vybrala, po provedeném výběrovém řízení, za zhotovitele celkové aktualizace PRVK společnost Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., se sídlem Nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, IČ 275 04 0514 (dále i „zhotovitel“). Termín schválení celkové aktualizace PRVK Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje se předpokládá na přelomu roku 2019 a 2020.

Člen Rady Královéhradeckého kraje, Bc. Karel Klíma, dopisem ze dne 24. 10. 2017 požádal obce a města v územní působnosti Královéhradeckého kraje o součinnost se zhotovitelem celkové aktualizace PRVK, a to především formou vyplnění dotazníku ve formátu XLS, který obce a města již obdržela od zhotovitele.

Kontakty:

  • Krajský úřad Královéhradeckého kraje:
    Ing. Kateřina Němcová, 495 817 204
    Ing. Zdeněk Štorek, 495 817 194, 736 521 880
  • Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
    Bc. Lenka Hubková, 725 373 927