Informace – osvědčení o státním občanství ČR

20. 5. 2020

Informace – osvědčení o státním občanství ČR podle ust. § 42 a násl. zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“).

Žádost o vydání OSVĚDČENÍ se podává u krajského úřadu viz níže.

V cizině lze podat žádost u zastupitelského úřadu, který ji bezodkladně zašle příslušnému krajskému úřadu v ČR. Příslušný k vydání osvědčení je krajský úřad podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu fyzické osoby (dále jen žadatel), o jejíž státní občanství se jedná, na území České republiky. (Pokud trvalý pobyt nikdy nebyl, je příslušný Úřad městské části Praha 1.)

Pro žadatele s trvalým pobytem, nebo posledním trvalým pobytem na území Královéhradeckého kraje je příslušným úřadem:

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Pivovarské náměstí 1245
Odbor správní a krajský živnostenský úřad
Oddělení vnitřní správy
500 03 Hradec Králové

Doporučujeme, aby každý žadatel před podáním své žádosti (než pojede na krajský úřad) telefonicky kontaktoval pracovníky KÚ na níže uvedených telefonních číslech, kteří s ním zkonzultují, jaké listiny a doklady musí přivézt s sebou:

Žadatelé s trvalým pobytem v okresech Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou:
Mgr. Miloslava Černá, tel. 495 817 438, kancelář č. 402, mcerna@kr-kralovehradecky.cz

Žadatelé s trvalým pobytem v okresech Hradec Králové a Jičín:
Mgr. Petra Novotná, tel. 495 817 155, kancelář č. 402, pnovotna@kr-kralovehradecky.cz

Žadatelé s trvalým pobytem v okrese Náchod:
Bc. Simona Rybová, tel. 495 817 425,
kancelář č. 401, srybova@kr-kralovehradecky.cz

Žadatelé s trvalým pobytem v okrese Trutnov:
Dagmar Burešová, tel. 495 817 439,
kancelář č. 401, dburesova@kr-kralovehradecky.cz

OSVĚDČENÍ se vydává na žádost fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná.

Za dítě mladší 15 let mohou podat žádost o vydání osvědčení jeho zákonní zástupci nebo opatrovník.

Žádost o vydání osvědčení, které se bude týkat zemřelé osoby, může podat:

  • a) příbuzný této osoby v řadě přímé, sourozenec, vdova nebo vdovec,
  • b) fyzická osoba, která prokáže právní zájem na vydání osvědčení.

V osvědčení se uvádí údaj o tom, že fyzická osoba je k datu jeho vydání státním občanem České republiky, a na žádost i údaj o tom, kdy, jakým způsobem a podle jakého právního předpisu fyzická osoba české či československé státní občanství nabyla nebo pozbyla, nebo také o tom, že k určitému datu nebo v určitém období byla českým státním občanem či československým státním občanem, případně o tom, že fyzická osoba je státním občanem České republiky od určitého data nepřetržitě do doby vydání osvědčení.

Kromě žádosti a dotazníku, které vyplní žadatel u KÚ, je třeba dle § 45 zákona k žádostipřipojit tyto doklady:

  • a) rodný list, oddací list, pokud uzavřel manželství, doklad o vzniku partnerství, pokud vstoupil do partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
  • b) rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
  • c) dříve vydané doklady o jeho/jejím státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
  • d) doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejíž osvědčení se jedná, státním občanem ČR,
  • e) doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství.
  • f) správní poplatek 100 Kč

Žadatel na vyžádání krajského úřadu předloží i jiné doklady, pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství dotčené fyzické osoby. Zjištění státního občanství je v některých případech poměrně složité a pro zjištění a posouzení jsou důležité různé údaje a skutečnosti. Každá žádost, resp. každý případ je posuzován individuálně, proto se druhy, rozsah či okruh dalších dokladů může měnit, či různit, byť u zdánlivě shodných případů. Důležité je nejen to, v jaké cizí zemi žadatel pobýval a pobývá, ale také kdy nabyl v té které zemi cizí státní občanství a jakým způsobem ho nabyl. V některých případech je důležité i zjištění rodinného stavu a všech jeho změn.

Cizojazyčné listiny nebo matriční doklady musí být předložené v originále nebo ověřené fotokopii. Musí mít náležitosti veřejné listiny = listiny musí být opatřeny doložkou Apostille nebo superlegalizace v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami a musí být přeložené do českého jazyka českým soudním tlumočníkem registrovanýmu krajského soudu.

Postup: Krajský úřad si na základě podané žádosti opatří bez zbytečného odkladu potřebné podklady a provede potřebná šetření za účelem ověření, zda lze žadateli osvědčení s požadovanými údaji vydat. Lhůta pro vydání osvědčení ve složitých případech vyžadujících archivní šetření činí 180 dnů.

V ostatních případech vydá krajský úřad osvědčení bezodkladně.

Osvědčení má platnost 1 rok!

Zjistí-li krajský úřad po provedeném šetření, že podmínky pro vydání osvědčení jsou splněny, osvědčení žadateli vydá; rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje. V opačném případě žádost rozhodnutím zamítne.

Krajský úřad příslušný k vydání osvědčení na žádost osoby, která je oprávněna podle § 42 požádat o vydání osvědčení, vydá osvědčení o tom, že fyzická osoba není k datu jeho vydánístátním občanem České republiky; rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje.

Soubory ke stažení