Bezpečnostní rada

30. 5. 2014 Autor: Jaroslav Jonák

Bezpečnostní rada kraje a bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností jsou poradními orgány zřizovatele pro přípravu na krizové situace. Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman.

- § 24b zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Má nejvýše 10 členů, předsedou je hejtman kraje, který jmenuje  ostatní členy BRK.

  Bezpečnostní rada Královéhradeckého kraje projednává a posuzuje:

 • přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,
 • havarijní plán kraje,
 • vnější havarijní plán, pokud je schvalován hejtmanem kraje,
 • krizový plán kraje,
 • pandemický plán kraje,
 • pohotovostní plán kraje pro případ výskytu nebezpečné nákazy zvířat,
 • roční zprávu o stavu požární ochrany v kraji,
 • roční zprávu o stavu vnitřní bezpečnosti a veřejném pořádku v kraji,
 • roční zprávu o činnosti krajské hygienické stanice a zprávu z epidemiologie,
 • finanční zabezpečení připravenosti kraje a složek IZS na krizové situace a jejich řešení na území kraje,
 • návrhy dohod o spolupráci při řešení krizových situací s jinými kraji a při poskytování pomoci,
 • stav připravenosti složek IZS v kraji,
 • závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v kraji,
 • návrh ročního plánu kontrol prováděných v rámci prověřování krizové připravenosti kraje u obcí s rozšířenou působností, právnických osob a podnikajících fyzických osob a závěrů těchto kontrol,
 • návrh ročního plánu cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení v kraji,
 • návrh koncepce ochrany obyvatelstva na území kraje a její rozpracování do plánů pro jednotlivá ochranná opatření,
 • zprávu o stavu monitorovacích, informačních a spojovacích systémů na území kraje a návrhy rozvoje těchto systémů,
 • další dokumenty a záležitosti související s připraveností kraje na krizové situace a jejich řešení.

Složení Bezpečnostní rady Královéhradeckého kraje

příjmení, jméno, titul funkce telefon
PhDr. Jiří ŠTĚPÁN, Ph.D. hejtman Královéhradeckého kraje 495817223
Brig. gen. v. v. Mgr. Martin ČERVÍČEK 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 495817548
JUDr. Ivana KŘEČKOVÁ ředitelka KÚ Královéhradeckého kraje 495817280
plk. JUDr. David FULKA ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje 974521220
974521229
Brig. gen. Ing. František MENCL ředitel Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje 950530220
950530229
plk. Ing. Karel FILIP ředitel Krajského vojenského velitelství Hradec Králové 973251401
973251410
MUDr. Jiří MAŠEK ředitel Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje 495755201
495755221
Ing. Miroslav PEJŠEK ved. odd. krizového řízení KÚ Královéhradeckého kraje 495817206
Ing. Ludmila BÁŠOVÁ ved. odb. zdravotnictví  KÚ Královéhradeckého kraje 495817577
Prof. MUDr. Vladimír PALIČKA, CSc., dr. h. c. ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové 495832350
495832129
495832355