USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 27.března 2003

27. 3. 2003

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje, transformace zdravotnických příspěvkových organizací kraje na akciové společnosti, zřizovací listiny příspěvkových organizací kraje.

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KONANÉHO 27.3.2003

USNESENÍ

 

z 18. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,

konaného dne 27. března 2003

 

 

USNESENÍ č. 18/419/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.         s c h v a l u j e

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje

 

II.        u k l á d á

Mgr. Ladislavu Vrbovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje

zajistit zveřejnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje a předat jej Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Termín: do 31. 3. 2003

 

 

USNESENÍ č. 18/420/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

b e r e   n a   v ě d o m í :

zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 28.1. do 11.3.2003.

 

 

USNESENÍ č. 18/421/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.         s c h v a l u j e

2. úpravu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2003 včetně přílohy č. 1 a přijatých pozměňovacích návrhů

 

II.        u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

Ing. Rostislavu Všetečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

jednat s Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR o zajištění krytí finančních dopadů nař. vlády ČR č. 583/2002 Sb. do zdravotnictví, které nejsou v příjmové části rozpočtu Královéhradeckého kraje dle rozpisu MF ČR zohledněny

Ing. Vladimíru Dernerovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,

zapracovat do 2. úpravy rozpočtu Královéhradeckého kraje přijaté schválené pozměňovací návrhy úpravy rozpočtu

 

 

USNESENÍ č. 18/422/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.         s c h v a l u j e

Odprodej vkladu Muzea východních Čech v Hradci Králové u Union banky ve výši 7.500 tis.Kč za 60 % hodnoty firmě LUKR a.s. Pohraniční stráže, 348 13 Chodová Planá

 

II.        u k l á d á

            Jiřímu Roklovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

            zajistit veškeré právní úkony související se schváleným usnesením

            Termín : ihned

 

 

USNESENÍ č. 18/423/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

návrh předložených investičních akcí financovaných z Fondu rozvoje kraje projednaných Radou Královéhradeckého kraje

 

II.        s c h v a l u j e

1.      Převod 13,1 mil. Kč z rozpočtové rezervy kraje do FRK na investice v oblasti školství pro rok 2004.

2.      Investiční akce financované z FRK dle přílohy.

 

III.      u k l á d á

            Radě Královéhradeckého kraje

1.      Zajistit přípravu a realizaci schválených investic financovaných z FRK v roce 2003.

2.      Předložit do 30.4.2003 rozpočtový výhled kraje na rok 2004 a 2005.

3.      Předložit do 30.6.2003 návrh investičních a rozvojových záměrů pro rok 2004 členěných dle oborů. Součástí návrhů budou i stanoviska příslušných výborů zastupitelstva k návrhu investic.

 

 

USNESENÍ č. 18/424/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

žádosti obcí Kosice a Nepolisy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu kanalizace a ČOV

 

II.        n e s o u h l a s í

1.      s poskytnutím účelové dotace ve výši 3 mil. Kč na výstavbu kanalizace a ČOV pro obec Nepolisy z důvodu nevyhlášení příslušného podpůrného programu

2.      s poskytnutím účelové dotace ve výši 2 mil. Kč na výstavbu kanalizace a ČOV pro obec Kosice z důvodu nevyhlášení příslušného podpůrného programu

 

III.      u k l á d á

            Radě Královéhradeckého kraje

připravit návrh systémové podpory do oblasti vodovodů, kanalizací a ČOV na rok 2004.

 

USNESENÍ č. 18/425/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

aktualizaci analytické části Programu rozvoje kraje

 

II.        s c h v a l u j e

aktualizaci aktivit a specifických cílů opatření strategické operační části Programu rozvoje kraje

 

III.      u k l á d á

v rámci přípravy rozpočtu na rok 2004

1.      příslušným výborům zastupitelstva, aby ve spolupráci s odbory KÚ v návaznosti na aktivity, navrhly samostatné projekty, investice do majetku kraje nebo okruhy projektů pro grantová schémata (grantové a dílčí programy) – viz příloha č. 4.

Termín : do 31.5.2003

2.      Radě Královéhradeckého kraje posoudit předkládané návrhy z hlediska připravenosti synergických efektů a možnosti čerpání podpory z fondů EU, příp. i PHARE a předložit je zastupitelstvu do 30.6.2003.

 

 

USNESENÍ č. 18/426/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.         s c h v a l u j e

            dílčí programy Programu rozvoje kraje z oblasti životního prostředí dle přílohy

 

II.        u k l á d á

            Radě Královéhradeckého kraje

            vyhlásit dílčí programy z oblasti životního prostředí

 

III.      z ř i z u j e

            Monitorovací orgán ve složení :

            předseda :        člen VRR

            členové :          člen VRR

                                   člen VŽPZ

                                   zaměstnanec odboru ŽP

                                   zaměstnanec odboru SP

 

 

USNESENÍ č. 18/427/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.         s c h v a l u j e

Výkup

Prodávající: pan Ing. Čeněk Strašík, bytem Na příkopech čp. 67, 506 01 Jičín

Kupující: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Pozemek: p.p.č. 270/4 o výměře 437 m2 ost. pl. – ost. kom.v obci a k. ú. Dílce

Cena: 18.350,- Kč (tj. 42,- Kč/m2)

Financování: z rozpočtu Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje

Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí prodávající

Věcná břemena: bez zápisu

 

II.        u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 18/428/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.         s c h v a l u j e

Prodej

Prodávající: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Kupující: společnost K+R Projekt s. r. o., 250 90 Jirny 353

Pozemek:  část pozemku p.p.č. 1263/1, dle GP označenou jako p.p.č. 1263/6 o výměře 1 m2 ostatní plocha – silnice v obci a k. ú. Jičín

Cena: 700,- Kč (tj. 700,- Kč/m2)

Náklady spojené s převodem: vklad do katastru nemovitostí hradí kupující,daň z převodu nemovitostí hradí prodávající

Věcná břemena:  bez zápisu

 

II.        u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

USNESENÍ č. 18/429/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.         s c h v a l u j e

změnu správy nemovitého majetku ve vlastnictví Královéhradeckého kraje

 

Předmět změny správy - pozemek: st.p.č. 454 v k.ú. Nové Město n. Metují pod budovou čp. 1135-objekt bydlení o výměře 813 m2

Příspěvková organizace předávající správu: Střední odborné učiliště řemesel a služeb, Nové Město nad Metují, Školní 1377, IČO: 14450453, PSČ 549 01

Příspěvková organizace přejímající správu: Praktická škola a Odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218, PSČ 549 01

 

II.        u k l á d á

1.      Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat smlouvu o převodu správy majetku Královéhradeckého kraje dle bodu I.

2.      Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

zajistit úpravu zřizovací listiny č.j.:1197/13-NA/2001 a č.j.:1197/11-NA/2001

 

USNESENÍ č. 18/430/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.         p r ojednalo

návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zoologická zahrada Dvůr Králové

 

II.        s chvaluje

Zřizovací listinu Zoologické zahrady Dvůr Králové

 

III.      u k l á d  á

Ing. Zdeňku Pěnkavovi, členovi Rady Královéhradeckého kraje,

zajistit veškeré právní úkony spojené se zápisem příspěvkové organizace do obchodního rejstříku

 

 

USNESENÍ č. 18/431/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.         s c h v a l u j e

Výroční zprávu o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2001/2002

 

II.        u k l á d á

Mgr. Ladislavu Vrbovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje

zajistit zveřejnění Výroční zprávy o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje a její předání Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR

            Termín : do 31.3.2003

 

 

USNESENÍ č. 18/432/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.         s c h v a l u j e

dodatky zřizovacích listin těchto škol zřizovaných Královéhradeckým krajem:

1.      Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414

2.      Gymnázium a Střední pedagogická škola, Nová Paka, Kumburská 740

3.      Gymnázium a Obchodní akademie, Vrchlabí, Komenského 586

4.      Střední odborné učiliště a Učiliště, Trutnov, Volanovská 243

5.      Centrum odborné přípravy, Hronov, Hostovského 910

6.      Zvláštní škola, Červený Kostelec, Manž. Burdychových 302

7.      Zvláštní škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 313

 

II.        u k l á d á

Mgr. Ladislavu Vrbovi, náměstku hejtmana Královéhradeckého kraje,

zajistit veškeré právní úkony související se schválení dodatků zřizovacích listin

            Termín: 25. dubna 2003

 

 

 

USNESENÍ č. 18/433/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.         s c h v a l u j e

zřizovací listiny příspěvkových organizací:

Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Muzea Podkrkonoší v Trutnově    

Regionálního muzea v Náchodě

Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Hvězdárny a planetária v Hradci Králové

Hvězdárny v Úpici

Střediska amatérské kultury Impuls

 

II.        u k l á d á

p. Jiřímu Roklovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

zajistit veškeré právní úkony související se schválenými zřizovacími listinami

Termín: ihned

 

 

USNESENÍ č. 18/434/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.         s c h v a l u j e

změnu zřizovací listiny Galerie moderního umění v Hradci Králové v čl. III. odst. 5 s tím, že organizační složka vytvořená v této příspěvkové organizaci bude převedena se všemi právy a závazky včetně správy majetku Královéhradeckého kraje na příspěvkovou organizaci Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově  nad Kněžnou, a to ke dni 1. dubna 2003

 

II.        u k l á d á

p. Jiřímu Roklovi, členu Rady Královéhradeckého kraje

zajistit veškeré právní úkony související se schváleným usnesením

Termín: ihned

 

 

USNESENÍ č. 18/435/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.    bere na vědomí

zprávu (prezentaci) o přihlášce přírodní památky „Skalní města Českého ráje“ do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO

 

II.        ukládá

Ing. Zdeňku Pěnkavovi, členu Rady Královéhradeckého kraje

v případě přijetí přihlášky:

 

        podle návrhů Centra světového dědictví UNESCO (World Heritage Commitee) v Paříži  v rámci kompetencí kraje spolupracovat při vzniku a zajištění existence památky (zřízení poradního sboru atd.)

 

USNESENÍ č. 18/436/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.         s c h v a l u j e

            zřizovací listiny převzatých příspěvkových zdravotnických organizací :

- Oblastní nemocnice Trutnov

            - Oblastní nemocnice Jičín

            - Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou

            - Oblastní nemocnice Náchod

- Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje – Územní středisko Hradec Králové

            - Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje – Okresní středisko Náchod

            - Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje – Okresní středisko Trutnov

            - Nemocnice Nový Bydžov

            - Nemocnice Broumov

            - Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové

            - Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno

            - Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

            - Dětský domov Broumov

 

II.        u k l á d á

            Ing. Rostislavu Všetečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

            zajistit veškeré právní úkony související s vydáním těchto zřizovacích listin

 

 

USNESENÍ č. 18/437/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.         s c h v a l u j e

návrh na transformaci příspěvkových organizací kraje na akciové společnosti za podmínek :

1.      100 % vlastnictví akcií krajem za předpokladu neobchodovatelných akcií

2.      valnou hromadou a.s. je zastupitelstvo kraje, ve statutárních orgánech bude majorita zastupitelů, klasická a.s.

3.      změna struktury a.s. pouze se souhlasem valné hromady

4.      zachování platnosti předpisů LK o vzdělávání zdravotnických pracovníků

5.      minimální úvazek primáře oddělení 0,8 a ředitele a managementu 1,0

 

II.        u k l á d á

            Ing. Rostislavu Všetečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

zabezpečit potřebné kroky k realizaci tohoto usnesení a předložit zastupitelstvu návrh stanov jednotlivých akciových společností.

 

            Termín : nejpozději do 30.6.2003

 

 

USNESENÍ č. 18/438/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.         v o l í

do správních a dozorčích rad Okresních pojišťoven VZP :

 

pro Rychnov nad Kněžnou

dozorčí radu ve složení :                       RNDr. Jiří Stejskal

                                                           Jitka Mělnická

                                                           Antonín Novotný

 

správní radu ve složení :                       Jiří Rokl

                                                           Bc. Jiří Sitler

                                                           Ing. Rostislav Všetečka

                                                           Věra Vomáčková

                                                           Josef Ježek

 

pro Jičín

dozorčí radu ve složení :                       Ing. Irena Grimová

                                                           Ing. Čeněk Strašík

                                                           Hana Richtrmocová

 

správní radu ve složení :                       Ing. Tomáš Gabriel

                                                           Jiří Drška

                                                           Ing. Libor Puš

                                                           Ing. Jaroslav Vácha

                                                           Libor Kinčl

           

pro Hradec Králové

dozorčí radu ve složení :                       David Burda

                                                           Pavlína Trousilová

                                                           Ivan Tejkl

 

správní radu ve složení :                       JUDr. Ivana Křečková

                                                           Ing. Josef Potoček

                                                           Ing. Petr Stejskal

                                                           Jan Šanda

                                                           PhDr. Jiří Němeček

 

II.        u k l á d á

            Ing. Rostislavu Všetečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

            zajistit předání informace o zvolení zástupcům pojištěnců a OP VZP

            Termín : do 31.3.2003

 

 

USNESENÍ č. 18/439/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.         s c h v a l u j e

            a) zřizovací listiny zařízení sociálních služeb Královéhradeckého kraje :

            - Domov důchodců se sídlem v Albrechticích nad Orlicí

- Domov důchodců se sídlem v Borohrádku

- Domov důchodců se sídlem v Černožicích nad Labem

- Domov důchodců se sídlem ve Dvoře Králové nad Labem

- Domov důchodců se sídlem v Hradci Králové

- Domov důchodců se sídlem v Humburkách

- Domov důchodců „V Podzámčí“ se sídlem v Chlumci nad Cidlinou

- Domov důchodců se sídlem v Lamperticích

- Domov důchodců se sídlem v Pilníkově

- Domov důchodců se sídlem Tmavém Dole

- Domov důchodců se sídlem Vrchlabí

- Ústav sociální péče se sídlem v Hajnici

- Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež se sídlem v Chotělicích

- Ústav sociální péče pro mládež se sídlem v Kvasinách

- Ústav sociální péče se sídlem v Markoušovicích

- Ústav sociální péče pro dospělé se sídlem v Opočně

- Ústav sociální péče pro dospělé se sídlem v Rokytnici v Orlických horách

- Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY se sídlem v  Rychnově nad  Kněžnou

- Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež se sídlem ve Skřivanech

- Domov penzion pro důchodce se sídlem v Hradci Králové

- Okresní centrum sociálních služeb Náchod se sídlem v Náchodě

- Okresní centrum sociálních služeb se sídlem v Hradci Králové

 

b) změnu zřizovací listiny

- Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší se sídlem

   v Hořicích v Podkrkonoší

 

II.        u k l á d á

            Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

            a) zajistit veškeré právní úkony spojené s převzetím příspěvkových organizací kraje

            b) zajistit veškeré právní úkony spojené se změnou zápisu v obchodním rejstříku

 

            Termín : do 30.4.2003

 

 

USNESENÍ č. 18/440/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.         s c h v a l u j e

a) převod části příspěvkové organizace kraje Ústavu sociální péče v Hajnici – Denního stacionáře na město Trutnov k 1.4. 2003

b) dotaci městu Trutnov na provoz této kapacity ve výši 396 000,-Kč z kapitoly 28 – sociálních věcí (snížení příspěvku na provoz ÚSP Hořice v Podkrkonoší). V případě, že bude tato dotace poskytnuta městu Trutnov při finančním vypořádávání za rok 2003 ze státního rozpočtu, bude tato částka vrácena do rozpočtu Královéhradeckého kraje.

 

 

II.        u k l á d á

1.      Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

podepsat protokol převodu mezi Královéhradeckým krajem a městem Trutnov

2.      Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

zajistit převod na město Trutnov

3.      Ing. Vladímíru Dernerovi, I. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje,

zapracovat tuto změnu do úpravy rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2003

 

Termín : ihned

 

 

USNESENÍ č. 18/441/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

z m o c ň u j e

 

Mgr. Ladislava Vrbu, náměstka hejtmana kraje,

zastupováním hejtmana kraje v případě nepřítomnosti hejtmana kraje nebo 1.náměstka hejtmana kraje, a to v rozsahu zákonem jim svěřených kompetencí a výkonem veškerých právních úkonů při zajištění samosprávných činností v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, uzavíráním smluv, týkajících se této činnosti, řízením příspěvkových organizací zřizovaných krajem na svěřeném úseku činnosti, pokud příslušný právní předpis výslovně nestanovuje kompetenci zastupitelstva nebo rady kraje, případně si tuto pravomoc orgány kraje nevyhradily.

 

Ing. Jaroslava Váchu, náměstka hejtmana kraje,

zastupováním hejtmana kraje v případě nepřítomnosti hejtmana kraje nebo 1.náměstka hejtmana kraje, a to v rozsahu jim příslušnými zákony svěřených kompetencí a výkonem veškerých právních úkonů při zajištění samosprávných činností v oblasti dopravy, uzavíráním smluv, týkajících se této činnosti, řízením příspěvkových organizací zřizovaných krajem na svěřeném úseku činnosti, pokud příslušný právní předpis výslovně nestanovuje kompetenci zastupitelstva nebo rady kraje, případně si tuto pravomoc orgány kraje nevyhradily.

 

 

USNESENÍ č. 18/442/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

            u k l á d á

            Radě Královéhradeckého kraje

hledat a předložit zastupitelstvu kraje formy, možnosti a financování Královéhradeckého kraje v sídle orgánů EU v Bruselu pro zajištění získávání informací z EU a prezentaci Královéhradeckého kraje v EU

 

 

USNESENÍ č. 18/443/2003

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

            r u š í

své usnesení o volbě členů správní a dozorčí rady OP VZP Hradec Králové a zařazuje tento bod na příští zasedání zastupitelstva kraje

 

 

                                                                                              Ing. Pavel   B r a d í k

                                                                                    hejtman  Královéhradeckého kraje