USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 31. října 2002

31. 10. 2002

Nakládání s nemovitým majetkem kraje, problematika školství, návrh Koncepce odpadového hospodářství na území kraje

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 31.10.2002

USNESENÍ

 

ze 14. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,

konaného dne 31. října 2002

 

 

USNESENÍ č. 14/283/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

b e r e   n a   v ě d o m í :

zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 15.8.do 9.10.2002.

 

 

 

USNESENÍ č. 14/284/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

s c h v a l u j e

 

a) ponechat ve sledování :

 

3/11/2001- bod a/      

5/61/2001

5/63/2001

6/83/2001

6/85/2001 – bod 2b/

7/95/2001

7/101/2001

7/102/2001

7/113/2001

7/117/2001

8/134/2002

9/144/2002

9/145/2002

9/155/2002

9/160/2002 bod a/

9/161/2002

10/167/2002

10/169/2002

10/171/2002

10/172/2002

10/173/2002

10/174/2002

10/176/2002

10/177/2002

10/178/2002

10/182/2002

11/193/2002

11/210/2002

11/217/2002

12/233/2002

12/234/2002

12/235/2002

13/241/2002

13/243/2002

13/244/2002

13/246/2002

13/247/2002

13/249/2002

13/250/2002

13/251/2002

13/252/2002

13/253/2002

13/257/2002

13/258/2002

13/261/2002

13/262/2002

13/263/2002

13/264/2002

13/271/2002

13/272/2002

13/275/2002

13/279/2002

 

 

b) vyřadit ze sledování – splněné úkoly, úkoly trvale v platnosti – usnesení neobsahují ukládací povinnost, usnesení byla zapracována do směrnic, jednacích řádů, zásad a vyhlášek

 

4/37/2001- bod b/      

5/55/2001

7/97/2001

8/129/2002

8/132/2002

10/166/2002

10/170/2002

11/193/2002

11/200/2002

11/228/2002

11/230/2002

11/231/2002

13/236/2002

13/237/2002

13/238/2002

13/239/2002

13/240/2002

13/242/2002

13/245/2002

13/248/2002

13/254/2002

13/255/2002

13/256/2002

13/259/2002

13/260/2002

13/265/2002

13/266/2002

13/267/2002

13/268/2002

13/269/2002

13/270/2002

13/273/2002

13/274/2002

13/276/2002

13/277/2002

13/278/2002

13/280/2002

13/281/2002

13/282/2002

 

 

c) změnu termínů plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

    7/117/2002             termín : 31.12.2002

    10/169/2002           termín : 21.11.2002

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/285/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

a) návrh změny závazných ukazatelů, příspěvku na výdaje a specifických ukazatelů škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem na rok 2002

b) zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz rušené Službě škole, Hradec Králové, Malšova Lhota 39 o 1489,7 tis. Kč, tj. na 1957 tis. Kč k vyrovnání záporného výsledku hospodaření v roce 2002 z rezervy kraje

 

II. u k l á d á

a) Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

informovat ředitele škol, předškolních a školských zařízení o změně závazných ukazatelů, schválených Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje

Termín : do 14.11.2002

b) Ing. Vladimíru Dernerovi, zástupci hejtmana Královéhradeckého kraje,

zapracovat zvýšení příspěvku na provoz Službě škole, Hradec Králové, Malšova Lhota 39 do 10. úpravy rozpočtu

Termín : 25.11.2002

 

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/286/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

s chvaluje

9. úpravu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2002 včetně přílohy Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací z vlastních prostředků kraje na rok 2002

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/287/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

předložené návrhy na změny sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem pro školní rok 2003 – 2004

 

II. u k l á d á

Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

zajistit veškeré další náležitosti v souladu se zákonem a postoupit MŠMT ČR k rozhodnutí

Termín : do 30.11.2002

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/288/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

doporučené počty žáků a tříd 1. ročníku středních škol, zřizovaných Královéhradeckým krajem pro školní rok 2003 – 2004

 

II. u k l á d á

Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

projednat s řediteli středních škol, zřizovaných Královéhradeckým krajem, schválené počty žáků a tříd pro přijímací řízení do 1. ročníku pro školní rok 2003 – 2004

Termín : 30.11.2002

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/289/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

vyřazení movitého majetku škol, předškolních a školských zařízení, zřizovaných Královéhradeckým krajem, bezúplatným převodem, likvidací a prodejem s pořizovací cenou nad 200 tis. Kč.

 

 

II. u k l á d á

Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

zajistit provedení úkolů souvisejících se schváleným vyřazením majetku bezúplatným převodem, likvidací a prodejem

Termín : 12.11.2002

 

 

 

USNESENÍ č. 14/290/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

nákup strojové investice hydraulické ruky (leasing) WM 95 NT pro Školní polesí Trutnov, K Bělidlu 478 s tím, že Školní polesí Trutnov, K Bělidlu 478 zajistí úhradu splátek za hydraulickou ruku z prostředků své doplňkové činnosti v letech 2003 – 2005.

 

II. u k l á d á

Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

seznámit ředitele Školního polesí Trutnov, K Bělidlu 478 s přijatým usnesením.

Termín : 15.11.2002

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/291/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

odprodej movitého majetku zrušeného Školního statku Doudleby, U Bažantnice 500

 

II. u k l á d á

Ing. Vladimíru Dernerovi, zástupci hejtmana Královéhradeckého kraje,

zajistit provedení úkolů souvisejících se schváleným návrhem

Termín : 15.11.2002

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/292/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

výpůjčku pozemku – část p.č.st. 383 a p.č. 978 v k.ú. Červený Kostelec od města Červený Kostelec, za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o výpůjčce

 

II. p o v ě ř u j e

Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje,

podpisem schválené smlouvy

Termín : 15.11.2002

 

USNESENÍ č. 14/293/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

zrušení Speciální mateřské školy při dětské lázeňské léčebně, Železnice, Tyršova 303 a následné vyřazení příspěvkové organizace ze sítě škol a školských zařízení na MŠMT k 31.1.2003 a převod majetku, závazku a práv této organizace na Speciální základní školu při dětské lázeňské léčebně, Železnice, Tyršova 303

 

II. ukládá

Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

zajistit veškeré právní úkony související se zrušením Speciální mateřské školy při dětské lázeňské léčebně, Železnice, Tyršova 303 a následné vyřazení příspěvkové organizace ze sítě škol a školských zařízení na MŠMT k 31.1.2003 a převod majetku, závazku a práv této organizace na Speciální základní školu při dětské lázeňské léčebně, Železnice, Tyršova 303.

Termín: 31.1.2003

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/294/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

a)  převod budovy domova mládeže využívané Středním odborným učilištěm řemesel a služeb, Nové Město nad Metují, Školní 1377 se sídlem Nové Město nad Metují, Na Hradčanech 1135 do správy Praktické školy a Odborného učiliště, Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1218 k 31. 12. 2002.

b) změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny č.j. 1197/11-NA 2001 a č.j. 1197,13-NA/2001 dle bodu I.a) tohoto usnesení

 

II. ukládá

Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

zajistit veškeré právní úkony související s  převodem budovy domova mládeže využívané Středním odborným učilištěm řemesel a služeb, Nové Město nad Metují, Školní 1377 se sídlem Nové Město nad Metují, Na Hradčanech 1135 do správy Praktické školy a Odborného učiliště, Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1218.

Termín: 31.12.2002

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/295/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

znění dodatků zřizovacích listin škol zřizovaných Královéhradeckým krajem:

1.) Speciální škola, Broumov, Kladská 164

2.) Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště, Černý Důl – Fořt 43

3.) Střední odborné učiliště potravinářské, Smiřice, Gen. Govorova 110

4.) Střední odborné učiliště, Hlušice 1

5.) Střední odborné učiliště, Jaroměř, Studničkova 260

6.) Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478

7.) Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Opočno, Nádražní 296

 

II. ukládá

Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,
zajistit veškeré právní úkony související se schválením dodatků zřizovacích listin
Termín: 30. 11. 2002

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/296/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.  p r o j e d n a l o

finanční podporu kraje pro dotační titul č. 8 Programu obnovy venkova 2002

 

II. s c h v a l u j e

finanční podporu dotačního titulu č. 8 Programu obnovy venkova 2002 z rezervy rozpočtu kraje do výše 2 338 tis. Kč, pokud nebude poskytnuta podpora z programu MMR ČR na rok 2002.

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/297/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

s c h v a l u j e

Strategii protidrogové politiky na období 2002 – 2006 v Královéhradeckém kraji

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/298/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

a) zapojení  finančních prostředků získaných do příjmů Královéhradeckého kraje na základě uzavřených dohod o poskytnutí  příspěvku na prezentaci  

Královéhradeckého kraje na akce nebo účely týkající se odvětví cestovního ruchu do výdajů odvětví cestovního ruchu na účely stanovené v uzavřených dohodách

b) v případě, že tyto finanční prostředky nebudou vyčerpány do konce kalendářního roku, zapojení  jejich objemu ve výši těchto nevyčerpaných prostředků do rozdělení výsledku hospodaření za příslušný rok s určením na krytí odpovídajících výdajů odvětví cestovního ruchu v následujícím roce s tím, že tato konkrétní výše bude vyčíslena při projednávání závěrečného účtu a rozboru hospodaření kraje.

 

 

II. u k l á d á

Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

a) zajistit v nejbližší úpravě rozpočtu Královéhradeckého kraje promítnutí konkrétní výše těchto příspěvků do příjmů kraje a jejich zapojení do výdajů odvětví cestovního ruchu

b) upřesnit konkrétní výši finančních prostředků z přijatých příspěvků nevyčerpaných do konce příslušného kalendářního roku jako podklad pro návrh na rozdělení výsledku hospodaření v rámci projednání závěrečného účtu a rozboru hospodaření Královéhradeckého kraje

Termín : trvale

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/299/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

přerozdělení nevyčerpané rezervy z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 1.947.877,-Kč na sociální oblast dle tabulky č. 1 důvodové zprávy

 

II. u k l á d á

Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, gestorovi sociálních věcí,

a) realizovat přijaté usnesení v rámci vlastní kapitoly 28

b) doplnit tabulku č. 1 o částku 28.000,-Kč pro Ústav sociální péče „Domečky“ Rychnov nad Kněžnou

 

Termín : ihned

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/300/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

b e r e   n a   v ě d o m í

materiál – „Koncepce odpadového hospodářství na území Královéhradeckého kraje“.

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/301/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

b e r e    n a   v ě d o m í:

zprávu o činnosti předsednictva Regionální Rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/302/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

stanovení výše mimořádných odměn občanům za jejich práci v orgánech kraje za rok 2002

 

II. u k l á d á

JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce krajského úřadu,

zajistit výplatu mimořádných odměn

Termín : do 31. 12. 2002

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/303/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.  p r ojednalo

návrh zástupců členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na konfiguraci předávaných notebooků členům zastupitelstva kraje

 

-         umožnění instalace SW produktů a připojení HW prostředků v osobním vlastnictví členů zastupitelstva

-         využití přímého připojení k síti Internet bez možnosti připojení do LAN krajského úřadu

-         předání administrátorských hesel, umožňujících plnou správu předaného zařízení

-         komunikace a předávání informací členům zastupitelstva pomocí HTTPS serveru kraje, umístěného v Internetu

 

II.  s chvaluje

konfiguraci předávaných NTB dle požadavků zástupců členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

 

III. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

uzavřít smlouvu se členy Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o využívání předávaných notebooků v souladu s přijatým usnesením

Termín: ihned 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/304/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.  s c h v a l u j e

další poskytnutí peněžitého daru v rámci prodloužení povodňové sbírky v rozdělení schváleném  zastupitelstvem usn. č. 13/281/2002, a to rovným dílem mezi neziskové organizace:

Adra                                                   107 241,-- Kč

Diecézní katolická charita HK              107 241,-- Kč

Člověk v tísni                                      107 241,-- Kč

II.  b e r e   n a   v ě d o m í

a) ukončení povodňové sbírky dnem 18. října 2002

b) sbírkou bylo získáno:

    4,838.072,--Kč v I. části (rozděleno 4 838 070,-- Kč) 321.721,76 Kč v II. části do 18. 10., tj. celkem 5,159.793,76 Kč

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/305/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. z v o l i l o

Mgr. Janu Kocábovou a Mgr. Jiřího Melichara do funkce přísedících senátu Krajského soudu v Hradci Králové

 

II. u k l á d á

JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu

zaslat Krajskému soudu v Hradci Králové výpis usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, potvrzující volbu přísedících

Termín :15.11.2002

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/306/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.   p r o j e d n a l o

první verzi návrhu zákona na vyhlášení Národní zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem

 

II.  u k l á d á

1.      výborům zastupitelstva kraje a vedení ZOO Dvůr Králové nad Labem projednat příslušný materiál a předložit připomínky do 30.11.2002

2.      Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

po zapracování připomínek předložit návrh zákona k projednání v zastupitelstvu kraje

Termín : I.Q 2003

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/307/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.  p r ojednalo

návrh na zvýšení finančních prostředků  pro město Rokytnice v Orlických horách na zpracování rizikové studie skládky „Na Suché“ o 25 000 Kč

 

 

II. s chvaluje

zvýšení nákladů na zpracování rizikové studie skládky „Na Suché“ pro město Rokytnice v Orlických horách o 25 000 Kč, tj. na celkových 125 000 Kč, z rezervy Královéhradeckého kraje na rok 2002

 

III. u k l á d á

Ing.Dernerovi, zástupci hejtmana,

zajistit příslušnou úpravu rozpočtu pro rok 2002

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/308/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. p r o j e d n a l o

návrh na změnu rozpočtu pro rok 2002 ve výši 1,3 mil Kč z důvodu realizace datového propojení detašovaných pracovišť s budovou krajského úřadu

 

II. s c h v a l u j e

změnu rozpočtu pro rok 2002 ve výši 1,3 mil. Kč

 

III. u k l á d á

Ing. Vladimíru Dernerovi, zástupci hejtmana Královéhradeckého kraje,

promítnout schválenou změnu do rozpočtu pro rok 2002 z rezervy kraje

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/309/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e:

vratnou finanční výpomoc obci Přibyslav ve výši 850 tis. Kč z rozpočtové rezervy kraje určenou na financování dostavby obecního vodovodu  v rovnoměrných ročních splátkách na 10 let s odloženou splatností na 2 roky

 

II. ukládá

Ing. Vladimíru Dernerovi, zástupci hejtmana Královéhradeckého kraje,

zapracovat tuto změnu do rozpočtu kraje

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/310/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

a) darování

     Dárce: Královéhradecký kraj

     Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

     Obdarovaný: obec Kovač

     Nemovitosti: stavba s příslušenstvím bývalé silnice č. III/32758 v úseku od km 0,000 do km 2,158  

     pozemky pod stavbou bývalé silnice č. III/32758

     p.p.č. 121/2 o výměře 1417 m2 ost. pl. – ost. kom.

     p.p.č. 419/2 o výměře 8919 m2 ost. pl. – ost. kom.

     p.p.č. 426 o výměře 5536 m2 ost. pl. – ost. kom.

     p.p.č. 483 o výměře 3591 m2 ost. pl. – ost. kom.

     pozemek pod stavbou místní komunikace

     p.p.č. 428/3 o výměře 490 m2 ost. pl. – ost. kom.  v obci a k. ú. Kovač

     Cena:  bezúplatně

     Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný

     Věcná břemena:  nejsou

 

b) změnu „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“ dle bodu I/a tohoto usnesení

 

II.   u k l á d á

a) Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

    uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I/a tohoto usnesení

 

b) Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

zajistit provedení změny „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“ dle bodu I/a tohoto usnesení 

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/311/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e   

a) darování

     Dárce: Královéhradecký kraj

     Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

     Obdarovaný: obec Úlibice

     Nemovitosti:stavba s příslušenstvím bývalé silnice č. III/2862 v úseku od křižovatky

     s I/16 (uzlový bod A14) po křižovatku s I/35 (uzlový bod A43) v délce 0,513 km, pozemek

     pod stavbou bývalé silnice č. III/2862 p.p.č. 496/1 o výměře 4044 m2 ost. pl. – silnice

     v obci a k. ú. Úlibice

     Cena:  bezúplatně

     Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný

     Věcná břemena:  nejsou

      

 

b) změnu „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“ dle bodu I/a tohoto usnesení

 

II. u k l á d á

a) Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

   uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I/a tohoto usnesení

 

b) Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje,

zajistit provedení změny „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“ dle bodu I/a tohoto usnesení

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/312/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e   

 

a) darování

    Dárce: Královéhradecký kraj

    Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

     Obdarovaný: obec Úbislavice

     Pozemky: pod stavbou bývalé silnice č. I/16

     p.p.č. 506/1 o výměře 374 m2         ost pl. – ost. kom.

     p.p.č. 507 o výměře 2510 m2         ost. pl. – ost. kom.

     p.p.č. 508 o výměře 2949 m2         ost. pl. – ost. kom.

     p.p.č. 509 o výměře 3313 m2         ost. pl. – ost. kom.

     p.p.č. 510 o výměře 6154 m2         ost. pl. – silnice

     v obci Úbislavice a k. ú. Stav

     p.p.č. 443 o výměře 2392 m2         ost. pl. – silnice

     v obci Nová Paka a k. ú. Kumburský Újezd

     p.p.č. 1581 o výměře 3246 m2 ost. pl. – ost. kom.       

     v obci Lužany a k. ú. Lužany u Jičína

     Cena:  bezúplatně

     Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný

     Věcná břemena:  nejsou

       

b) změnu „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“ dle bodu I/a tohoto usnesení

 

II. u k l á d á

a) Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

   uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I/a tohoto usnesení

b) Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje,

zajistit provedení změny „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“ dle bodu I/a tohoto usnesení 

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/313/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e   

a) darování

    Dárce: Královéhradecký kraj

    Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

    Obdarovaný: Obec Kbelnice

    Pozemek: pod stavbou bývalé silnice č. I/35 ve zjednodušené evidenci EN 354 o výměře 540 m2 v obci Kbelnice a k. ú. Kbelnice u Jičína

    Cena:  bezúplatně

    Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný

    Věcná břemena:  nejsou

 

b) změnu „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“ dle bodu I/a tohoto usnesení

 

II.              u k l á d á

a) Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

   uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I/a tohoto usnesení

 

b) Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje,

zajistit provedení změny „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“ dle bodu I/a tohoto usnesení 

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/314/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e   

a) výkup

    Prodávající: pan Václav Brouček, bytem Záhumenská 18, České Meziříčí

    Kupující: Královéhradecký kraj

    Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

    Pozemek: p.p.č. 1492/2 ost. pl. – silnice o výměře 31 m2v obci a k. ú. České Meziříčí

    Cena: 930,- Kč

    Financování: z rozpočtu Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje

    Náklady spojené s převodem: hradí kupující

    Věcná břemena: doživotní bezplatné právo užívání p. p. č. 1492/2 pro Oldřicha Broučka a Boženu Broučkovou dle smlouvy darovací a o zřízení věcného

                                 břemene č. RV 926/1991 ze dne 2. října 1991

 

b) zrušení věcného břemene doživotního bezplatného práva užívání p. p. č. 1492/2 pro Oldřicha Broučka a Boženu Broučkovou dle smlouvy darovací a o zřízení věcného břemene č. RV 926/1991 ze dne 2. října 1991

c) změnu „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“ dle bodu I/a tohoto usnesení

 

II.   u k l á d á

a) Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

uzavřít a podepsat darovací smlouvu a smlouvu o zrušení věcného břemene dle bodu I/a tohoto usnesení

 

b) Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

zajistit provedení změny „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/315/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e   

a) prodej

    Prodávající: Královéhradecký kraj

    Správce: Střední odborné učiliště řemesel a služeb, Školní ul. 1377, 549 01 Nové Město nad Metují

    Kupující: Východočeská energetika, a. s., Sladkovského 215, 501 03 Hradec Králové

    Nemovitosti: stavba trafostanice č. 870 na st. p. č. 2205, pozemky st.p.č. 2205 zast. Plocha

    a nádvoří o výměře 130 m2 , část p. p. č. 659/2 ostatní plochy – jiná plocha o výměře 76 m2,

    dle zaměření GP v obci a k. ú. Nové Město nad Metují  

    Cena: 500.000,- Kč

    Náklady spojené s převodem: hradí obě strany

    Věcná břemena: nejsou

b) změnu Přílohy č. 1 ke zřizovací listině č.j. 1197/11-NA/2001 - dle bodu I/a tohoto usnesení

 

II. u k l á d á

a) Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

    uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I/a tohoto usnesení

b) Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

    zajistit provedení změny Přílohy č. 1 ke zřizovací listině č.j. 1197/11-NA/2001 - dle bodu I/a tohoto usnesení

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/316/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vstupu, chůze a jízdy na pozemcích Královéhradeckého kraje v souvislosti s rekonstrukcí „ČOV u koupaliště“ a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene vstupu, chůze a jízdy na pozemcích Královéhradeckého kraje pro Obec Malé Svatoňovice v souvislosti s provozováním, údržbou a opravami vodárenského a energetického zařízení „ČOV u koupaliště“ v obci Malé Svatoňovice

Povinný: Královéhradecký kraj

Správce: SOU a U Malé Svatoňovice, 17.listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice

Oprávněný: Obec Malé Svatoňovice, 542 34

Pozemky:  p.p.č.31/2 ostatní plochy-manipulační plocha o výměře 1608 m2, p.p.č.37/1 ostatní plochy-jiná plocha o výměře 5330 m2, p.p.č.38 ostatní plochy-neplodná půda o výměře 569 m2, p.p.č.41/4 ostatní plochy-ostatní komunikace o výměře 396 m2, p.p.č.41/6 ostatní plochy- manipulační plocha o výměře 512 m2, vše v k.ú. a obci Malé Svatoňovice

Cena:   zřízení věcného břemene  bezúplatně

Náklady spojené s převodem: (GP, návrh na vklad do katastru nemovitostí) hradí oprávněný

Věcná břemena: dosud bez zápisu. Po dokončení rekonstrukce na základě geometrického plánu věcné břemeno vstupu, chůze a jízdy v souvislosti s provozováním, údržbou a opravami vodárenského a energetického zařízení „ČOV u koupaliště“ v obci Malé Svatoňovice v rozsahu stanoveného ochranného pásma na pozemcích Královéhradeckého kraje ve prospěch Obce Malé Svatoňovice

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vstupu, chůze a jízdy na pozemcích Královéhradeckého kraje  pro Obec Malé Svatoňovice  v souvislosti s rekonstrukcí „ČOV u koupaliště“ v obci Malé Svatoňovice a smlouvu o zřízení věcného břemene  vstupu, chůze a jízdy na pozemcích Královéhradeckého kraje pro obec Malé Svatoňovice v souvislosti s provozováním, údržbou a opravami vodárenského a energetického zařízení „ČOV u koupaliště“ v obci Malé Svatoňovice

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/317/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s h v a l u j e

a) prodej pozemků st.p.č. 75 a p.p.č. 74 v k.ú.  Týniště nad Orlicí

    Prodávající : Královéhradecký kraj

    Kupující : Město Týniště nad Orlicí

    Správce majetku: VOŠ technicko-ekonomická a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

    Pozemek : st.p.č. 75 –zastavěná plocha o výměře 498 m2

               p.p.č. 74 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 138 m2, vše v k.ú. Týniště nad Orlicí, zapsané na LV 1669

    Cena : Kč 46.000,- Kč (cena stanovená ZP 45.913,41 Kč)

 

b) dlouhodobý pronájem domu čp. 106 na st.p.č. 75 v k.ú. Týniště nad Orlicí

    Pronajímatel : Královéhradecký kraj

    Nájemce : Město Týniště nad Orlicí

    Délka nájmu: 5 let

    Nemovitost : dům čp. 106 na st.p.č. 75, vedlejší stavba a garáž , s veškerým příslušenstvím

    Cena  (nájemné) : 15.000,- Kč/ rok

 

c) změnu přílohy č. 1 ke Zřizovací listině čj. 1196/3-RK/2001  dle čl. I/a)

 

II. u k l á d á

a) Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,  

    uzavřít a  podepsat  kupní smlouvu dle bodu I a)

 

b) Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

    uzavřít a podepsat nájemní smlouvu dle bodu I b)

 

c) Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

    zajistit změnu přílohy č. 1 ke Zřizovací listině čj. 1196/3-RK/2001 dle čl. I/c)

 

 

 

 

USNESENÍ č. 14/318/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. r e v o k u j e

bod II usnesení zastupitelstva č. 13/272/2002 z 19.9.2002

 

II. s c h v a l u j e

finanční podporu předloženému záměru ve výši do 10 mil. Kč z rezervy rozpočtu Královéhradeckého kraje jako peněžitý dar Hospicu Anežky české v Červeném Kostelci. Z této částky uvolnit 3 mil. Kč do konce roku 2002, zbývající částku uvolnit z rozpočtu kraje v roce 2003. Peněžitý dar je účelově vázán na investice vedoucí k rozšíření kapacity Domova sv. Josefa v Žirči.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Pavel   B r a d í k

                                                                         hejtman  Královéhradeckého kraje