USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 19. září 2002

19. 9. 2002

Rozpočet kraje za 1.pololetí 2002, nakládání s majetkem kraje

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ

 

z 13. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,

konaného dne 19. září 2002

 

 

USNESENÍ č. 13/236/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

b e r e   n a   v ě d o m í :

zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 6.6.2002 do 14.8.2002.

 

 

 

USNESENÍ č. 13/237/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

s c h v a l u j e

 

a) ponechat ve sledování :

 

3/11/2001- bod a/      

4/37/2001- bod b/      

5/55/2001

5/61/2001

5/63/2001

6/83/2001

6/85/2001 – bod 2b/

7/95/2001

7/97/2001

7/101/2001

7/102/2001

7/113/2001

7/117/2001

8/129/2002

8/132/2002

8/134/2002

9/144/2002

9/145/2002

9/155/2002

9/160/2002 – bod a/

9/161/2002

10/166/2002

10/167/2002

10/169/2002

10/170/2002

10/171/2002

10/172/2002

10/173/2002

10/174/2002

10/176/2002

10/177/2002

10/178/2002

10/182/2002

11/193/2002

11/200/2002

11/210/2002

11/217/2002

11/228/2002

11/230/2002

11/231/2002

 

b) vyřadit ze sledování – splněné úkoly, úkoly trvale v platnosti – usnesení neobsahují ukládací povinnost, usnesení byla zapracována do směrnic, jednacích řádů, zásad a vyhlášek

 

6/85/2001 – 2 a/

8/131/2002

8/135/2002

9/137/2002

9/142/2002

9/147/2002

9/148/2002

9/149/2002

9/152/2002

9/158/2002

9/160/2002 – bod b/

10/163/2002

10/164/2002

10/165/2002

10/168/2002

10/175/2002

10/179/2002

10/180/2002

10/181/2002

10/183/2002

10/184/2002

10/185/2002

10/186/2002

11/187/2002

11/188/2002

11/189/2002

11/190/2002

11/191/2002

11/192/2002

11/194/2002

11/195/2002

11/196/2002

11/197/2002

11/198/2002

11/199/2002

11/201/2002

11/202/2002

11/203/2002

11/204/2002

11/205/2002

11/206/2002

11/207/2002

11/208/2002

11/209/2002

11/211/2002

11/212/2002

11/213/2002

11/214/2002

11/215/2002

11/216/2002

11/218/2002

11/219/2002

11/220/2002

11/221/2002

11/222/2002

11/223/2002

11/224/2002

11/225/2002

11/226/2002

11/227/2002

11/229/2002

11/232/2002

 

 

 

USNESENÍ č. 13/238/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

s c h v a l u j e

čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za I. pololetí roku 2002

 

 

 

USNESENÍ č. 13/239/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

s c h v a l u j e

7. úpravu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2002

 

 

 

USNESENÍ č. 13/240/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

s c h v a l u j e

  1. 8. úpravu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2002 včetně přílohy č. 1 a 2
  2. účelovou dotaci obci Dětenice ve výši 100 tis. Kč na pokrytí nákladů na inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum
  3. účelovou dotaci obci Lánov ve výši 699 066 Kč na stabilizaci sesuvu půdy v lokalitě U Mlýna, Horní Lánov

 

 

 

USNESENÍ č. 13/241/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. p r o j e d n a l o

předložený materiál – Zásady implementace Programu rozvoje kraje, Statut Fondu rozvoje Královéhradeckého kraje.

 

II. s c h v a l u j e

a)      Zásady implementace Programu rozvoje kraje,

b)      Statut Fondu rozvoje Královéhradeckého kraje

 

III. u k l á d á

Radě Královéhradeckého kraje

postupovat při přípravě rozvojové části rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2003 podle těchto dokumentů.

 

 

 

USNESENÍ č. 13/242/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

b e r e   n a   v ě d o m í

ústní informaci o stavu jednání se společností Saint-Gobain Vertex a.s. Litomyšl o odkoupení areálu Vertex

 

 

 

USNESENÍ č. 13/243/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

a)         výkup:

Prodávající : Vladimíra Kalousová, bytem Vysocká 4, č.p. 554, Hradec Králové 500 11  a Pavel Malina, bytem K. Michla, č.p. 926, 518 01 Dobruška

Kupující : Královéhradecký kraj

Správce majetku: Domov mládeže, Vocelova 1469/5, Hradec Králové

Pozemek : p.p.č.  722/181 o výměře 66 m2, ostatní plocha, zapsaný na LV č. 1511 pro k.ú. Pražské Předměstí, obec Hradec Králové, včetně  porostů a venkovních úprav

Výměra : 66 m2,ostatní plocha

Cena : Kč 41.020,--  navýšená o náklady spojené se zrušením věcného břemene

Financování: fond investičního majetku DM

b)         změnu přílohy č. 1 ke Zřizovací listině 580/24-HK/2001 dle čl. I/a)

 

II. n e s c h v a l u j e

a)         výkup:

Prodávající : Petr a Věra Brdíčkovi, bytem Sušilova č.p. 1158,  500 02 Hradec Králové

Kupující : Královéhradecký kraj

Správce majetku: Domov mládeže, Vocelova 1469/5, Hradec Králové

Pozemek : část pozemku p.p.č. 722/150, zaměřený GP č. 1209/86/2001 jako p.p.č.  722/201 díl a, o výměře 147 m2,  pro k.ú. Pražské Předměstí, obec Hradec Králové, včetně  porostů a venkovních úprav

Výměra : 147 m2

Cena : Kč 243.000,--

Financování: fond investičního majetku DM Vocelova, HK

b)         změnu přílohy č. 1 ke Zřizovací listině čj. 580/24-HK/2001 dle čl. I/a)

 

III. u k l á d á

a)         Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

             uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I a)

 

b)         Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

            zajistit změnu přílohy č. 1 ke Zřizovací listině čj. 580/24-HK/2001dle čl. I/b)

 

 

 

USNESENÍ č. 13/244/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

a)         prodej

Prodávající : Královéhradecký kraj

Správce majetku :  Školní polesí Trutnov, K Bělidlu 478

Kupující : ČEZ, a.s., Jungmannova 29/30, 111 48 Praha 1

Předmět prodeje : nadzemní část parovodní přípojky sloužící vytápění areálu Školního polesí Trutnov, umístěná na  části parcely p.p.č. 1530/14, v k.ú. Horní Staré Město,  na přiložené technické dokumentaci část od bodu NB 0,0 KM,do bodu L2,

Cena : 45.000,-- Kč

b)         změnu přílohy č. 1 ke Zřizovací listině čj. 4035/22-TR/2001 dle čl. I/a)

 

II. u k l á d á

a)         Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

            uzavřít a podepsat  kupní smlouvu dle bodu I a)

 

b)         Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

            zajistit změnu přílohy č. 1 ke Zřizovací listině čj. 4035/22-TR/2001 dle čl. I/b)

 

 

 

USNESENÍ č. 13/245/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l o

zprávu o přípravě, organizaci a financování dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje

 

II. s c h v a l u j e

a)         organizaci a financování dopravní obslužnosti v Královéhradeckém kraji v roce 2003 tak, jak je uvedeno v příloze č. 3 předloženého materiálu a podmínky pro uzavírání smluv s dopravci v roce 2003 uvedené v příloze č. 2

b)         rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě v celkovém objemu 13,9 mil. km

 

III. b e r e   n a   v ě d o m í

a)      zprávy o přípravě organizace a financování dopravní obslužnosti v roce 2003 v Královéhradeckém kraji, včetně analýzy stavu dopravní obslužnosti v letech 2001 a 2002

b)      I. verzi návrhu Zásad Královéhradeckého kraje, upravující organizaci a financování dopravní obslužnosti v roce 2003-2004

 

 

 

USNESENÍ č. 13/246/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.  s c h v a l u j e

a)         žádost Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod dle  § 2 odst. 6 zák.č. 569/1991Sb.

Vlastník (převádějící): ČR – správa  majetku Pozemkový fond

Přejímající : Královéhradecký kraj

Správce majetku: Školní polesí Trutnov, K Bělidlu 478

Pozemky:

Katastrální území: Dolní Staré Město, obec Trutnov

        č. parcely                       výměra  m2

            418                                  2498

Katastrální území: Horní Staré Město, obec Trutnov

        č. parcely                       výměra  m2

        302/1                               260

        1329/4                             4932

        1502/2                             173

        1505/5                             1115

        1530/1                             11934

        1530/3                             11989

        1530/5                             1141

        1530/7                             4274

        1530/8                             400

        1530/13                           1598

        1539/1                             10368

        1557/6                              2347

        1557/8                              128

        1557/9                              101

        1608/2                              10706

        1866/1                              1220

        1866/2                              1044

        1864/2                              1666

Katastrální území: Babí, obec Trutnov

          č. parcely                       výměra  m2

          52/1                                 148

          62                                    148

          172                                  4616

          286/1                               7917

          413/2                               6425

          2767                                245

          2768                                245

          2770                                2275

Katastrální území: Libeč, obec Trutnov

           č. parcely                       výměra  m2

           239                                  1997

           248                                  1299

           393                                  2796

          1235                                182

Katastrální území: Voletiny, obec Trutnov

          č. parcely                       výměra  m2

          238/1                              1724

          960/2                                981

 

b)         bezúplatný převod pozemků dle § 2 odst. 6 zák.č. 569/1991 Sb.

Vlastník (převádějící)   : ČR – správa  majetku Pozemkový fond

Přejímající : Královéhradecký kraj

Správce majetku: Školní polesí Trutnov, K Bělidlu 478

Pozemky:

Katastrální území: Dolní Staré Město, obec Trutnov

        č. parcely                       výměra  m2

            418                                  2498

Katastrální území: Horní Staré Město, obec Trutnov

        č. parcely                       výměra  m2

        302/1                               260

        1329/4                             4932

        1502/2                             173

        1505/5                             1115

        1530/1                             11934

        1530/3                             11989

        1530/5                             1141

        1530/7                             4274

        1530/8                             400

        1530/13                           1598

        1539/1                             10368

        1557/6                              2347

        1557/8                              128

        1557/9                              101

        1608/2                              10706

        1866/1                              1220

        1866/2                              1044

        1864/2                              1666

Katastrální území: Babí, obec Trutnov

          č. parcely                       výměra  m2

          52/1                                 148

          62                                    148

          172                                  4616

          286/1                               7917

          413/2                               6425

          2767                                245

          2768                                245

          2770                                2275

Katastrální území: Libeč, obec Trutnov

          č. parcely                       výměra  m2

          239                                  1997

          248                                  1299

          393                                  2796

         1235                                182

Katastrální území: Voletiny, obec Trutnov

          č. parcely                       výměra  m2

          238/1                              1724

          960/2                                981

 

c)         změnu přílohy č. 1 ke Zřizovací listině čj. 4035/22-TR/2001 dle čl. I/b)

 

II.u k l á d á

a)         Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků  dle bodu I b) tohoto usnesení

 

b)         Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

            zajistit změnu přílohy č. 1 ke Zřizovací listině čj. 4035/22-TR/2001 dle čl. I/c)

 

 

 

USNESENÍ č. 13/247/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

a)         výkup

Prodávající: Ing. Miloš Valeš, bytem Štikovská 1055, 509 01 Nová Paka

Kupující: Královéhradecký kraj

Správce: Správa a údržba silnic Král. kraje

Pozemky: zastavěné stavbou silnice III/2861

p. p. č. 810/31 o výměře 44 m2 ostatní plochy – silnice

p. p. č. 811/2 o výměře 823 m2 ostatní plochy – silnice

p. p. č. 811/6 o výměře 145 m2 ostatní plochy – silnice v obci a k. ú. Dřevěnice

Cena: 21.525,- Kč

Financování: z rozpočtu Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje

Náklady spojené s převodem: hradí obě strany

Věcná břemena: nejsou

 

b)         změnu „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“ dle bodu I/a tohoto usnesení

 

II. u k l á d á

a)         Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

            uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I/a tohoto usnesení

 

b)         Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

zajistit provedení změny „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“ dle bodu I/a tohoto usnesení   

 

 

 

USNESENÍ č. 13/248/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. p r ojednalo

návrh na uzavření smlouvy upravující postup Královéhradeckého kraje a Města Police nad Metují při zajištění výstavby přeložky silnice II/303

 

II. s chvaluje

uzavření smlouvy upravující spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Městem Policí nad Metují při zajištění výkupů nemovitostí a realizaci  výstavby přeložky silnice II/303 v Polici nad Metují

 

III.  z m o c ň u j e

Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje

podpisem schválené smlouvy

 

 

 

USNESENÍ č. 13/249/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

a)         směnu pozemních komunikací mezi Královéhradeckým krajem a Městem Police nad

Metují a změny v silniční síti v souvislosti s přeložkou silnice č. II/303 v k. ú. Police nad Metují

 

1.      po realizaci přeložky silnice II/303 v Polici nad Metují (tzv. „obchvat náměstí“) vyřadit ze silniční sítě a zařadit do sítě místních komunikací úsek silnice II/303 od křižovatky silnic II/303 x III/30316 (ulice Nádražní a 17. listopadu, přes náměstí 9. května, náměstí Komenského) až po nově vybudovaný „obchvat náměstí“

2.      úsek silnice III/30319 (Tomkova ul.) od svého vyústění z nám. 9. května (km 0,000) po křižovatku s místní komunikací (ul. Pionýrů) po km 0,344 vyřadit ze silniční sítě a převést do sítě místních komunikací

3.      celou místní komunikaci (ul. Pionýrů) od vyústění z Komenského nám. (Kostelní ul.) až po křižovatku s ulicí Tomkovou, v celkové délce 0,474 km zařadit do silniční sítě jako silnici III/30319, včetně vyrovnávacího kilometru

4.      stávající úsek silnice II/303 od odbočky nového rekonstruovaného úseku až po křižovatku se silnicí III/30316 (ul. 17. listopadu) přečíslovat na silnici III/30316 – silnice III/30316 by se tímto opatřením prodloužila od staničení 4,440 o cca 400 metrů

5.      stávající silnice II/301 (ul. Žďárská), která v současné době končí na křižovatce s ul. Lokvencovou v km 31,327, bude vybudováním přeložky silnice II/303 zkrácena o cca 300 metrů

6.      celou nově vybudovanou přeložku silnice II/303 (tzv. „obchvat náměstí“) v celkové délce 0,575 km zařadit do silniční sítě ve vlastnictví Královéhradeckého kraje

 

b)         změnu „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento

majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“ dle bodu I/a tohoto usnesení

Cena:  bezúplatně

Náklady spojené s převodem: nejsou

Věcná břemena:  nejsou

 

II. u k l á d á

a)         Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat smlouvu o smlouvě budoucí směnné a smlouvu směnnou dle bodu   I/a tohoto  usnesení

 

b) Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

1.      zajistit provedení změny „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“ dle bodu I/a tohoto usnesení 

2.      zajistit rozhodnutí příslušného správního úřadu o změně kategorie pozemních komunikací

 

 

USNESENÍ č. 13/250/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

a)         prodej

Prodávající: Královéhradecký kraj

Kupující: manželé Rafaat Samir a Jana Azerovi, bytem Brožíkova 1681, 500 12 Hradec Králové

Pozemky:  st.p.č.132/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2, st.p.č133/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2, st.p.č.133/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2, st.p.č.143 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2, st.p.č.932/4 díl „a“ zastavěná plocha o výměře 13 m2 a p.p.č.1000 ostatní plochy-ostatní komunikace o výměře 6 m2, vše v k.ú. Nepasice, obec Třebechovice p.O.

Cena: 14.500,- Kč jednorázovou úhradou při podpisu kupní smlouvy

Náklady spojené s převodem:  hradí kupující

Věcná břemena:  dle důvodové zprávy

b)         změnu „Soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento

majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje č.j.: 79/12/2001/D ze dne 20.12.2001“ dle bodu I/a) tohoto usnesení

 

II. u k l á d á

a)         Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat kupní  smlouvu na prodej pozemků st.p.č.132/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2, st.p.č133/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2, st.p.č.133/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2, st.p.č.143 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2, st.p.č.932/4 díl „a“ zastavěná plocha o výměře 13 m2 a p.p.č.1000 ostatní plochy-ostatní komunikace o výměře 6 m2, vše v k.ú. Nepasice, obec Třebechovice p.O., manželům Azerovým Rafaatu Samirovi a Janě, bytem Brožíkova 1681, PSČ 500 12 Hradec Králové, bez výběrového řízení za kupní cenu ve výši 14.500,- Kč při splnění podmínek dle důvodové zprávy.

 

b)         Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje ,

zabezpečit provedení změny „ Soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje č.j.: 79/12/2001/D ze dne 20.12.2001“ dle bodu I. tohoto usnesení.

 

 

 

USNESENÍ č. 13/251/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

a)         darování

Dárce: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Obdarovaný: Obec Židovice

Část pozemku: p.p.č. 488 ostatní plocha – silnice cca 1200 m2, dle zaměření geometrickým plánem v obci a k. ú. Židovice

Cena:  bezúplatně

Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný

Věcná břemena:  nejsou

 

b)         změnu „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento

majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“ dle bodu I/a tohoto usnesení

 

 

II. u k l á d á

a)         Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

            uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I/a tohoto usnesení 

 

 

 

b)         Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

zajistit provedení změny „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“ dle bodu I/a tohoto usnesení 

 

 

USNESENÍ č. 13/252/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

a)         darování, bezúplatná výpůjčka

Dárce: Město Třebechovice pod Orebem

Obdarovaný: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Část pozemků – darování: 

p.p.č. 1946/59 ost. pl. – ost. komunikace cca 18 m2

p.p.č. 1946/60 ost. pl. – ost. komunikace cca 2 m2

p.p.č. 1944/3 ost. pl. – ost. komunikace cca 5 m2

p.p.č. 1944/4 ost. pl. – ost. komunikace cca 12 m2

p.p.č. 1943/9 ost. pl. – ost. komunikace cca 12 m2

p.p.č. 1943/8 ost. pl. – ost. komunikace cca 10 m2

p.p.č. 1943/10 ost. pl. – ost. komunikace cca 5 m2

p.p.č. 2115/4 ost. pl. – ost. komunikace cca 20 m2

p.p.č. 2115/5 ost. pl. – ost. komunikace cca 10 m2dle zaměření geometrickým plánem

Část pozemků – bezúplatná výpůjčka:

p.p.č. 2130/1 ost. pl. – silnice cca 50 m2

p.p.č. 128 ost. pl. – ost. komunikace cca 80 m2vše v obci a k.ú. Třebechovice pod Orebem

Cena: bezúplatně

Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný

Věcná břemena: nejsou

 

b)         změnu „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento

majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“ dle bodu I/a tohoto usnesení

 

II. u k l á d á

 

a)         Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje

uzavřít a podepsat smlouvu o smlouvě budoucí darovací a smlouvu o smlouvě budoucí o výpůjčce a smlouvu darovací a smlouvu o výpůjčce dle bodu I/a tohoto usnesení

 

b)         Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

zajistit provedení změny „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“dle bodu I/a tohoto usnesení 

 

USNESENÍ č. 13/253/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

a)         darování

Dárce: Obec Černilov

Obdarovaný: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Část pozemků:

p.p.č. 2671/3 ost. pl. – ost. komunikace cca 25 m2

p.p.č. 2671/27 ost. pl. – ost. komunikace cca 200 m2

dle zaměření geometrickým plánem vše v obci a k. ú. Černilov

Cena:  bezúplatně

Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný

Věcná břemena:  nejsou

 

b)         změnu „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento

majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“ dle bodu I/a tohoto usnesení

 

II. u k l á d á

a)         Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

            uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I/a tohoto usnesení 

 

b)         Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

zajistit provedení změny „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“ dle bodu I/a tohoto usnesení

 

 

 

USNESENÍ č. 13/254/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

a)         výkup

Prodávající: paní Jaroslava Krejcarová, bytem Rohoznice čp. 25, pošta 507 71 Miletín

Kupující: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Pozemek: p.p.č. 1185/3 ost. pl. – silnice o výměře 31 m2v obci Rohoznice a k. ú. Rohoznice u Hořic

Cena: 651,- Kč

Financování: z rozpočtu Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje

Náklady spojené s převodem: hradí kupující

Věcná břemena:  nejsou

 

 

b)         změnu „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento

majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“ dle bodu I/a tohoto usnesení

 

II. u k l á d á

a)         Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

             uzavřít a podepsat kupní smlouvu dle bodu I/a tohoto usnesení 

 

b)         Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

zajistit provedení změny „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“ dle bodu I/a tohoto usnesení 

 

 

 

USNESENÍ č. 13/255/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

a)         darování

Dárce: pan Ing. Bohumil Rejha, bytem Českolipská 15, 190 00 Praha 9

Obdarovaný: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Pozemek: PK 1417/8 díl „1“ o výměře 54 m2 v obci Železnice a k. ú. Těšín

Cena: bezúplatně

Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný

Věcná břemena:  nejsou

 

b)         změnu „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento

majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“ dle bodu I/a tohoto usnesení

 

II. u k l á d á

a)         Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

            uzavřít a podepsat darovací smlouvu dle bodu I/a tohoto usnesení 

 

b)         Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

zajistit provedení změny „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“ dle bodu I/a tohoto usnesení

 

 

 

 

USNESENÍ č. 13/256/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

I. n e s c h v a l u j e

Uznání vlastnického práva dle § 2 zák. č. 172/1991 Sb.

Vlastník (povinný): Královéhradecký kraj

Oprávněný : Hlavní město Praha

Nemovitosti :

1. budova čp. 279 na st.p.č. 691,

2. st.p.č. 691 – zastavěná plocha

3. budova čp. 693 na st.p.č. 388

4. st.p.č. 693 – zastavěná plocha

5. pozemek p.č. 695 – ostatní plocha, ostatní komunikace

 

II. u k l á d á

Ing. Vladimíru Dernerovi, zástupci hejtmana Královéhradeckého kraje,

zajistit vyrozumění Hlavního města Prahy dle bodu I. tohoto usnesení.

 

 

 

USNESENÍ č. 13/257/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

a)         darování

Dárce: Královéhradecký kraj

Správce majetku: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Obdarovaný: Obec Chvaleč

Nemovitosti:

komunikace č. III/3018 v km 0,488

pozemek p. p. č. 923/1 o výměře 5703 m2 

ostatní plochy – ostatní komunikace

v obci Chvaleč a k. ú. Petříkovice u Trutnova

Cena: bezúplatně

Podmínka: zachování tohoto účelu minimálně po dobu 20 let

Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný

Věcná břemena: nejsou

 

b)         změnu „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“ dle bodu I/a tohoto usnesení

 

II. u k l á d á

a)         Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat smlouvu o smlouvě budoucí darovací a smlouvu darovací dle bodu I/a tohoto usnesení

b)         Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

1.      zajistit provedení změny „soupisu nemovitého a movitého majetku, včetně specifikace, kterou je tento majetek předáván do správy příspěvkové organizace, který je nedílnou součástí Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje čj.: 79/12/2001/D ze dne 20. prosince 2001“dle bodu I/a tohoto usnesení 

2.      zajistit rozhodnutí příslušného správního úřadu o změně kategorie pozemní komunikace

 

 

 

USNESENÍ č. 13/258/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

a)         darování

Dárce: Královéhradecký kraj

Obdarovaný: Město Teplice nad Metují

Předmět darování: ideální podíl ½ vodohospodářských objektů a provozních souborů stavby „Kanalizace a ČOV Střmenské podhradí, Teplice nad Metují“ (bez č.p./č.e.) na pozemku st.p.č.427 v k.ú. a obci Teplice nad Metují

Cena:  hodnota majetkového podílu vedeného v účetnictví SOU společného stravování Teplice nad Metují na základě vyúčtování akce podle smlouvy o sdružení finančních prostředků 1,779.000,- Kč

Náklady spojené s převodem: hradí obdarovaný

Věcná břemena:  nejsou

Podmínky smlouvy : stočné účtované uživatelům ČOV Střmenské podhradí bude v úrovni stočného účtovaného akciovou společností VAK Náchod ostatním akcionářům

 

b)         změnu přílohy č.1 ke zřizovací listině č.j.: 1197/12-NA/2001 Středního odborného učiliště společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218, vydané ke dni 1.7.2001 podle bodu I/a) tohoto usnesení

 

 

II. u k l á d á

a)         Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat darovací  smlouvu o převodu ideálního podílu ½ vodohospodářských objektů a provozních souborů stavby „Kanalizace a ČOV Střmenské podhradí, Teplice nd Metují“ na pozemku st.p.č.427 v k.ú. a obci Teplice nad Metují z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví Města Teplice nad Metují při splnění podmínek podle důvodové zprávy

 

b)         Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

zabezpečit provedení změny ve zřizovací listině č.j.: 1197/12-NA/2001 Středního odborného učiliště společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218, vydané ke dni 1. 7.2001 dle bodu  I/a) tohoto usnesení.

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ č. 13/259/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

b e r e    n a   v ě d o m í 

sdělení odboru správy majetku Ministerstva vnitra ČR č.j.: OSM-189-3/02-2002 ze dne 1.8.2002 k dotazu zástupce hejtmana Ing. Vladimíra Dernera ve věci projeveného zájmu Královéhradeckého kraje převzít nabízený nepotřebný majetek státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra ČR, a  to na základě nabídek učiněných Královéhradeckému kraji v průběhu roku 2001

 

 

 

USNESENÍ č. 13/260/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

a)         prodej

Prodávající : Královéhradecký kraj

Správce majetku: Střední průmyslová škola Nové Město nad Metují,

Kupující : Jan Prokop, bytem Opočno 517 73, Dobrušská 580

Nemovitost : rekreační chata čp. 41 na st.p.č. 228 v k.ú. a obci Dobré, pouze stavba bez pozemků,zapsaná na listu vlastnictví č. 166 u Katastrálního úřadu v Rychnově nad Kněžnou

Cena : Kč 127.500,--

 

b)         změnu přílohy č. 1 ke Zřizovací listině čj. 1197/5-Na/2001 dle čl. I/a) tohoto usnesení

 

II. u k l á d á

a)         Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

            uzavřít a podepsat  kupní smlouvu dle bodu I a) tohoto usnesení

 

b)         Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

             zajistit změnu přílohy č. 1 ke Zřizovací listině čj. 1197/5-Na/2001 dle čl. I/b) tohoto usnesení

 

 

 

USNESENÍ č. 13/261/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

u k l á d á

Radě Královéhradeckého kraje

1.      připravit návrh zákona na zřízení „Národní ZOO Dvůr Králové nad Labem“ a předložit zastupitelstvu kraje k projednání v říjnu 2002

2.      připravit návrh Statutu (zřizovací listiny) ZOO Dvůr Králové nad Labem

Termín : prosinec 2002

 

 

 

 

USNESENÍ č. 13/262/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. n e s c h v a l u j e

Dlouhodobý pronájem částí nemovitostí

Pronajímatel: Královéhradecký kraj

Nájemce: Manželé Václav a Dana Zezulkovi, Jana Masaryka č.p.287, 542 34 Malé Svatoňovice

Budova:  část objektu bydlení č.p.479 v ulici Národní na st.p.č.346/1 v k.ú. a obci Úpice

Pozemek:  část st.p.č.346/1 zastavěná plocha v k.ú. a obci Úpice

za podmínek navrhovaných manželi Václavem Zezulkou a Danou Zezulkovou, Jana Masaryka č.p.287, Malé Svatoňovice, v dopise ze dne 8.4.2002

 

II. s c h v a l u j e

Dlouhodobý pronájem částí nemovitostí

Pronajímatel: Královéhradecký kraj

Nájemce: Manželé Václav a Dana Zezulkovi, Jana Masaryka č.p.287, 542 34 Malé Svatoňovice

Budova:  část objektu bydlení č.p.479 v ulici Národní na st.p.č.346/1 v k.ú. a obci Úpice

Pozemek:  část st.p.č.346/1 zastavěná plocha v k.ú. a obci Úpice

za podmínek uzavření pronájmu ve dvou etapách podle důvodové zprávy, viz podmínky uvedené ve vyjádření SOU a U Malé Svatoňovice, 17.listopadu 177, ze dne 14.5.2002  

Navržené nájemné:  stanovené v úrovni nájemného pro všechny ostatní stávající nájemníky v objektu, tj. ve výši Kč 500,- za 1m2 a rok, a to od nabytí účinnosti nájemní smlouvy. Nájemné se nebude zvyšovat o meziroční nárůst v úrovni inflace dle ČSÚ, pokud tato nepřekročí 10 %, maximálně však po dobu 5ti let po uzavření nájemní smlouvy.

Věcná břemena: bez zápisu

 

III. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat nájemní smlouvu na dlouhodobý pronájem části nemovitosti č.p.479 v ulici Národní na st.p.č.346/1 v k.ú. a obci Úpice a části pozemku st.p.č.346/1 zastavěná plocha v k.ú. a obci Úpice manželům Václavu Zezulkovi a Daně Zezulkové, Jana Masaryka č.p.287, 542 34 Malé Svatoňovice, za účelem vybudování a provozování bowlingové dráhy, kulečníkové herny a fitnesscentra za podmínek stanovených v důvodové zprávě, tzn. uzavření pronájmu ve dvou etapách za cenu nájemného Kč 500,- za 1m2 ode dne nabytí účinnosti nájemní smlouvy.

 

 

 

 

 

USNESENÍ č. 13/263/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. n e s c h v a l u j e

Prodej pozemku

Prodávající: Královéhradecký kraj

Kupující: Jan Smutek, Na Lávkách č.p.54, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Pozemek:  p.p.č.1942 ostatní plocha-hřiště (stadion) o výměře 477 m2 v k.ú. a obci Kostelec nad Orlicí

 

 

II. s c h v a l u j e  

a)         Prodej pozemku

Prodávající: Královéhradecký kraj

Kupující: Město Kostelec nad Orlicí

Pozemek:  p.p.č.1942 ostatní plocha-hřiště (stadion) o výměře 477 m2 v k.ú. a obci Kostelec nad Orlicí

Cena: 90.000,- Kč jednorázovou úhradou před podpisem kupní smlouvy

Náklady spojené s převodem:  návrh na vklad do KN hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí prodávající – daň je zahrnuta v ceně pozemku

Věcná břemena:  bez zápisu

b)         změnu přílohy č. 1 Zřizovací listiny č.j.: 1196/6-RK/2001, vydané pro Vyšší odbornou školu a Střední zemědělskou školu, Kostelec nad Orlicí, Komenského 872 ke dni 1.7.2001, podle bodu II/a) tohoto usnesení

 

III. u k l á d á

a)         Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat kupní  smlouvu na prodej pozemku p.p.č. 1942 ostatní plocha-hřiště (stadion) o výměře 477 m2 v k.ú. a obci Kostelec nad Orlicí do vlastnictví Města Kostelec nad Orlicí za cenu stanovenou dle důvodové zprávy.

 

b)         Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje,

zabezpečit provedení změny ve zřizovací listině č.j.: 1196/6-RK/2001 vydané s účinností od 1.7.2001 pro Vyšší odbornou školu a Střední zemědělskou školu, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873, podle bodu II/a) tohoto usnesení

 

c)         Ing. Vladimíru Dernerovi, zástupci hejtmana Královéhradeckého kraje,

písemně informovat pana Jana Smutka, Na Lávkách č.p.54, 517 41 Kostelec nad Orlicí o rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ve věci zamítnutí jeho žádosti o odkoupení pozemku p.p.č.1942 ostatní plocha-hřiště (stadion) o výměře 477 m2 v k.ú. a obci Kostelec nad Orlicí.

 

 

 

USNESENÍ č. 13/264/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Zřízení věcného břemene

Povinný : Královéhradecký kraj

Správce majetku :  Střední zahradnická škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště Kopidlno, Hilmarovo náměstí 1

Oprávněný : Město Kopidlno

Věcné břemeno spočívá : v právu zřídit a provozovat stavbu kanalizačních stok AA – 1 a AA-2 po části p.p.č. 90/1 v k.ú. Kopidlno, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem, kterým bude zaměřena dokončená stavba, za podmínek  stanovených odborem školství, mládeže a tělovýchovy KÚ

Cena : bezúplatně

 

 

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

uzavřít a podepsat  smlouvu dle bodu I ) tohoto usnesení

 

 

 

USNESENÍ č. 13/265/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

znění dodatků zřizovacích listin škol zřizovaných Královéhradeckým krajem

1.      Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869

2.      Střední odborné učiliště krejčovské a Učiliště, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

3.      Speciální školy pro žáky s vadami řeči, Hořičky 66

4.      Zvláštní škola, Hostinné, Antoníček 337

5.      Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029

 

II. ukládá

Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

zajistit veškeré právní úkony související se schválením dodatků zřizovacích listin

 

 

 

USNESENÍ č. 13/266/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s chvaluje

návrh změny závazných ukazatelů, příspěvku na výdaje a specifických ukazatelů škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem na rok 2002

 

II. u k l á dá

Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

informovat ředitele škol, předškolních a školských zařízení o změně závazných ukazatelů, schválených Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje

Termín: do 4.10.2002

 

 

USNESENÍ č. 13/267/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

bezúplatný převod movitého majetku Školního statku Doudleby nad Orlicí, U Bažantnice 500 na Školní statek,Hořice, Jižní 2111, Vyšší odbornou školu a Střední zemědělskou školu, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 a Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště, Černý Důl, Fořt 43

 

II. u k l á d á

Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

zajistit provedení úkolů souvisejících se schváleným převodem

Termín: 25.9.2002

USNESENÍ č. 13/268/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

a)      poskytnutí movitého majetku Školy v přírodě, Borovnička 42 jako věcný dar obci Borovnička v hodnotě 376.144,- Kč

b)      poskytnutí movitého majetku Školy v přírodě, Křinice 176 jako věcný dar obci Křinice v hodnotě 284.839,- Kč

 

II.  u k l á d á

a)      Mgr. Ladislavu Vrbovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

      zajistit provedení úkolů souvisejících se schváleným návrhem

 

b)      Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

zpracovat příslušné darovací smlouvy

Termín: 25. září 2002

 

 

 

USNESENÍ č. 13/269/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

převod 36 obrazů dle seznamu důvodové zprávy do správy Galerie moderního umění v Hradci Králové

 

II. u k l á d á

Jiřímu Roklovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

zajistit realizaci přijatého usnesení

 

 

 

USNESENÍ č. 13/270/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. b e r e    n a   v ě d o m í

žádost Petra  N o v o t n é h o o uvolnění z funkce člena Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II – Severovýchod

 

II. v o l í

Bc. Karla  K l í m u, člena Rady Královéhradeckého kraje, členem Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II – Severovýchod

 

 

 

 

 

USNESENÍ č. 13/271/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

Dlouhodobý pronájem: nájemní smlouva na dobu určitou od 1.9.2002 do 31.12.2003

Pronajímatel : Královéhradecký kraj

Správce majetku : SOŠ a SOU Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2069

Nájemce : Husův domov, výchovně léčebný ústav pro mládež, Vrchlického 700, Dvůr Králové nad Labem, zřízené MŠMT, Karmelitská 7, Praha

Předmět pronájmu : pokoje s příslušenstvím, společenská místnost a kuchyňka včetně vybavení v 5. podlaží objektu SOŠ a SOU, E. Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem

Výměra : 612 m2

Cena : 400,- Kč/m2/rok, tj. 244.800,- Kč/rok

 

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

podepsat smlouvu dle bodu I tohoto usnesení

 

 

 

USNESENÍ č. 13/272/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.  p r ojednalo

záměr na rozšíření kapacity  Domova Sv.Josefa v Žírči pro lidi s neurologickým postižením (převážně roztroušenou mozkomíšní sklerózou)

 

II. s c h v a l u j e

finanční podporu předloženému záměru ve výši do 10 mil. Kč z rezervy rozpočtu Královéhradeckého kraje jako investiční dotaci Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci. Z této částky uvolnit 3 mil. Kč do konce roku 2002, zbývající částku uvolnit z  rozpočtu kraje v roce 2003.

 

III. u k l á d á

Ing. Vladimíru Dernerovi, zástupci hejtmana Královéhradeckého kraje,

zajistit realizaci usnesení

Termín : průběžně

 

 

 

 

USNESENÍ č. 13/273/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. p r ojednalo

záměr zakoupení nemovitosti v Chudeřicích – bývalé krajské vzdělávací a školící centrum k využití na zařízení sociálních služeb Královéhradeckého kraje

 

II. n e s chvaluje

záměr zakoupení nemovitosti v Chudeřicích – bývalé krajské vzdělávací a školící centrum k využití na zařízení sociálních služeb Královéhradeckého kraje

 

 

III.u k l á d á

Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

informovat starostu obce Chudeřice o výsledku usnesení

Termín : Ihned

 

 

 

USNESENÍ č. 13/274/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. p r ojednalo

návrh na pronájem zámku ve Stárkově pro účely domova důchodců

 

II. n e s chvaluje

pronájem zámku ve Stárkově pro účely domova důchodců

 

III. u k l á d á

Miloslavu Plassovi, členu Rady Královéhradeckého kraje,

informovat zástupce majitele o výsledku usnesení 

Termín : Ihned

 

 

 

USNESENÍ č. 13/275/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. p o d p o r u j e

zachování vojenské posádky v Chlumci nad Cidlinou

 

II. u k l á d á

a)      Radě Královéhradeckého kraje

činit všechny potřebné kroky, které by vedly k zachování vojenské posádky v Chlumci nad Cidlinou

 

b)      Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

zahrnout konverzi vojenského materiálu do příslušných strategických materiálů

 

 

 

USNESENÍ č. 13/276/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I.                   b e r e   n a   v ě d o m í

žádost Bohuslava Sedláčka o uvolnění  z funkce člena výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

 

II.                v o l í

Ing. Jiřího Vlčka , člena Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, členem výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ č. 13/277/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

s o u h l a s í

s Deklarací podpory urychlení přípravy a výstavby silnice R 35

 

 

 

USNESENÍ č. 13/278/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

b e r e   n a   v ě d o m í

stanovisko Ministerstva vnitra ČR ze dne 2. srpna 2002 ve věci náhrady členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za výkon veřejné funkce

 

 

 

USNESENÍ č. 13/279/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. n a v r h u j e

Mgr. Janu Kocábovou a Mgr. Jiřího Melichara za kandidáty do funkce přísedícího senátu Krajského soudu v Hradci Králové

II. u k l á d á

Ing. Pavlu Bradíkovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,

vyžádat k navrženým kandidátům vyjádření předsedy Krajského soudu v Hradci Králové

 

 

 

USNESENÍ č. 13/280/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

I. b e r e   n a   v ě d o m í

Informaci o činnosti předsednictva Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II – Severovýchod

 

II. v y z ý v á

členy Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II – Severovýchod k radikálnímu zlepšení plnění svých povinností

 

 

 

USNESENÍ č. 13/281/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. p r o d l u ž u j e

termín uzavření veřejné sbírky do 18. října 2002.

 

 

 

II. s c h v a l u j e

rozdělení finančních prostředků ze zvláštního povodňového účtu, mimo prostředky vyčleněné usnesením zastupitelstva č. 12/233/2002 v bodu I a,b/, rovným dílem mezi neziskové organizace: Adra, Diecézní katolická charita v Hradci Králové, Člověk v tísni.

 

 

 

USNESENÍ č. 13/282/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

s o u h l a s í

se zpracováním Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje. Pro zahájení prací na této koncepci (výběrové řízení) zpracovateli uvolňuje částku 100.000,-Kč z kapitoly 02 – životní prostředí v roce 2002.

 

 

 

 

 

 

Tisková oprava :

 

Na základě čl. 16, bodu 7. Jednacího řádu Zastupitelstva a výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a po projednání s organizačním odborem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje provádí předkladatel v bodu „Návrh na úpravu právního vztahu k nemovitému majetku Královéhradeckého kraje v souvislosti s výstavbou dálnice D 11“ z 11. jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 27.června 2002

následující tiskovou opravu:

 

V návrhu na usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje je v článku I. schvaluje pod  písm. a)  bezúplatný převod části překládaných přeložek včetně věcí a práv k nim se vážících

chybně uvedeno: F 175 – provozní přeložka u silnice III/32725

správně má být:  F 175 – provozní přeložka u silnice III/32723

chybně uvedeno: F 195.2 – vegetační úpravy, km 62,1-68,

správně má být:  F 195.2 – vegetační úpravy, km 62,1-68,0

 

Tisková oprava se týká usnesení č. 11/204/2002 z 11. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 27. června 2002. 

 

K výše uvedené chybě došlo při přepisu čísel z důvodové zprávy do návrhu usnesení.

 

 

USNESENÍ č. 11/204/2002

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

 

I. s c h v a l u j e

za splnění podmínek daných zák. č. 129/2000 Sb.:

a)  bezúplatný převod části překládaných přeložek včetně věcí a práv k nim se vážících

    C 129 – přeložka silnice III/32734 Žiželice nad Cidl.- Levín, km 60,400-60,950,

    F 132 – přeložka silnice III/32723 Lučice – III/32722, km 63,890

    F 175 – provizorní přeložka u silnice III/32723 Lučice – III/32722,

    F 004 – oprava stávajících komunikací

    F 132 – přeložka silnice III/32723 Lučice

    F 133 – přeložka silnice III/32725 Klamoš

    F 134 – úprava silnice I/36 Nové Město -  Chýšť

    F 161.2 – dopravní značení, km 62,1-68,0

    F 175 – provozní přeložka u silnice III/32723

    F 176 – provozní přeložka u silnice III/32725

    F 177 – provizorní přeložka u silnice I/36

    F 195.2 – vegetační úpravy, km 62,1-68,0

    F 241 – nadjezd přeložky silnice III/32723

    F 242 – nadjezd přeložky silnice III/32725

z vlastnictví ČR-ŘSD Praha v rozsahu stanoveném schválenou projektovou dokumentací č. D11- stavba 1104.2,část F-hlavní trasa km do vlastnictví Královéhradeckého kraje ke dni jejich protokolárního předání zástupci Královéhradeckého kraje.

 

b)  udělení plné moci Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha k podání žádosti o vydání stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí v zastoupení vlastníka komunikace;

c)  bezúplatný převod pozemků nacházejících se pod nově vybudovanými stavbami dle bodu I/1 tohoto usnesení do vlastnictví Královéhradeckého kraje;

d)   zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví kraje spočívajících v povinnosti trpět na nich stavby technického vybavení, pokud si to stavba dálnice D11 vyžádá.

 

II. uděluje plnou moc

Ing.Iljovi Kopáčkovi, řediteli SÚS Královéhradeckého kraje

k podpisu smlouvy s ŘSD ČR Praha o přípravě realizace přeložek komunikací ve vlastnictví Královéhradeckého kraje v souvislosti s výstavbou dálnice D 11 v rozsahu a dle podmínek bodu I tohoto usnesení.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Pavel   B r a d í k

                                                                         hejtman  Královéhradeckého kraje