VIDEOZÁZNAM z 15. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

10. 10. 2018

1. část - po bod 48

bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
úvod 0:00:00 26 (Příslib profinancování projektu Evidenční systém pro sbírky muzejní povahy Královéhradeckého kraje ) 0:46:13
2 ( Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ) 0:08:01: 27 ( Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na významnou tradiční kulturní akci s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje v roce 2018 ) 0:47:44
3 ( Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové ) 0:09:01 28 ( Příprava a podání projektové žádosti na přístavbu návštěvnického centra u Vrbenského kasáren ) 0:50:00
4 ( Návrh na schválení finančních darů oceněným obcím v krajském kole soutěže Vesnice roku 2018 v Královéhradeckém kraji ) 0:09:58 29 ( Souhlas ručitele (Královéhradeckého kraje) s dohodou Banky (Komerční banky) a Klienta (Centra evropského projektování a.s.) o změně závazku ) 0:51:30
5 ( Poskytnutí dotací na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje ) 0:10:50 30 ( Poskytnutí dotace na individuální účel - Centrum evropského projektování ) 0:55:46
6 ( Změna personálního obsazení Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 0:11:54 32 ( Poskytnutí dotace na individuální účel - Oblastní charita Červený Kostelec ) 0:57:27
7 ( Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí 2018 ) 0:12:43 33 ( Poskytnutí dotací na individuální účel - II. změna rozpočtu 2018 ) 0:59:23
8 ( Návrh na 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018 ) 0:17:07 34 ( Poskytnutí dotací na individuální účel - III. změna rozpočtu 2018 ) 1:18:20
9 ( Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění autobusové dopravy zdravotně postižených osob na r. 2018 subjektu AUDIS BUS s.r.o. ) 0:16:28 35 ( Změny v projektech, podpořených dotací na individuální účel ) 1:59:02
10 ( Příslib profinancování projektu „Pavilon „A“ Oblastní nemocnice Jičín a. s.“ ) 0:17:55 36 ( Mimořádný příspěvek Euroregionu Glacensis ) 2:00:28
11 ( Financování akce "Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny" v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu ) 0:28:54 37 ( Poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace EU projektu obce Olešnice v O.h. ) 2:02:02
13 ( Program prevence kriminality Královéhradeckého kraje v roce 2018 ) 0:31:35 38 ( Dveře do baroka - předfinancování a kofinancování projektu, nositel Revitalizace Kuks o.p.s. ) 2:03:03
14 ( Schválení výsledků dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 2018 ) 0:31:35 39 ( Poskytnutí finančního daru obcím, které se umístily na 2. a 3. místě v krajském kole soutěže Vesnice roku 2018 ) 2:04:35
15 ( Schválení výsledků dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2018 ) 0:34:11 40 ( Krajský dotační program 18RRDU2 s názvem Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji ) 2:05:45
16 ( Návrh rozdělení navýšené dotace v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 ) 0:35:51 41 ( Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti regionálního rozvoje v roce 2018 ) 2:06:44
17 ( Návrh na vyhlášení dotačního programu k poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2019, poskytnuté Královéhradeckému kraji ze státního rozpočtu 2019 (kapitoly 313 – MPSV), na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ) 0:37:10 42 ( Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti vzdělávání v programu 18SMV06 v roce 2018 ) 2:11:35
18 (Mimořádná aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 2020 - Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 - 2020 ) 0:38:03 43 ( Změna v projektu č. 18CRG06-0003 s názvem Podpora značky a image turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko, příjemce Orlické hory a Podorlicko ) 2:12:40
19 ( Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací (oblast školství) ) 0:40:03 44 ( Žádost obce Dětenice o změnu v dotaci poskytnuté z dotačního programu v oblasti životní prostředí a zemědělství ) 2:13:30
20 ( Informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství pro rok 2018 ) 0:41:29 45 ( Změny v projektech podpořených dotacemi ) 2:14:18
21 ( Návrh účasti výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2019. ) 0:42:22 46 ( Prominutí odvodu dotace a penále za porušení rozpočtové kázně ) 2:15:16
22 ( Darovací smlouvy - sochy svatý Václav a svatá Anežka ) 0:43:21 47 ( Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 17OPK02-Kotlíkové dotace ) 2:19:17
24 ( Dodatek ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na předfinancování projektu ) 0:44:16 48 ( Schválení podání žádosti Královéhradeckého kraje do 2. Výzvy Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2018 ) 2:20:11
25 ( Dodatek č. 2 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem I-KAP KHK I ) 0:45:25

2. část - od bodu 49 do konce

bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
49 ( Návrh na vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje ) 0:00:0 75 ( Škroupův dům - nabytí daru ) 0:24:53
50 ( Prodloužení termínu realizace projektu „Splašková kanalizace Káranice – 2. a 3. etapa“ ) 0:03:02 76-81 ( sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 76 - 81 ) 0:26:57
51 ( Prodloužení termínu realizace projektu „Vodovod Svídnice“ ) 0:04:07 82 ( Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní a smlouvě o právu provést stavbu v k. ú. a obci Častolovice ) 0:32:27
52 ( Smlouva o spolupráci – společná kanalizace Krňovice ) 0:04:49 83-106 ( sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 83 - 106 ) 0:34:23
53 ( Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů ) 0:06:28 107-110 ( sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 107 - 110 ) 0:41:05
54 ( Návrh na navýšení návratné finanční výpomoci u projektu Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov ) 0:07:56 111-118 ( sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 111 - 118 ) 0:43:58
55 ( Návrh aktualizace návratných finančních výpomocí organizacím Královéhradeckého kraje na přípravu projektů do Operačního programu Životní prostředí 2014+ ) 0:09:24 119 ( Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 0:56:23
56 ( Žádost o poskytnutí investičních a neinvestičních příspěvků a schválení vyúčtování návratných finančních výpomocí projektů z 19. výzvy OPŽP ) 0:10:38 120 ( Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období ) 0:57:28
57-71 ( sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 57 - 71 ) 0:13:07 121 ( Daň z přidané hodnoty k realizovaným technickým zhodnocením v krajských nemocnicích ) 0:58:51
72 ( Návrh na směnu pozemků v k. ú. a obci Hostinné, okr. Trutnov ) 0:19:54 122 ( Změna podmínek čerpání dotace dle smlouvy č. DS2017/02342 - Kanalizace Hlušice - 2. etapa ) 1:00:37
73 ( Majetkoprávní vypořádání fragmentu mostu plk. Šrámka ve Svinarech ) 0:21:32 123 ( Produkt Pískovcových skalních měst v České republice ) 1:01:14
74 ( Návrh Dodatku č. 1 smlouvy o realizaci přeložky na akci I/16 Nová Paka, obchvat ) 0:21:32 124 ( Poskytnutí dotace na individuální účel - Sportovní hala v Dobrušce ) 1:02:44
diskuze ( diskuze ) 1:04:11