USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 10.9.2018

Hlasování

bod název bodu jednání

poznámka

č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
návrhová komise
1 44 0 0
ověřovatelé zápisu
2 43 0 0
hlasování o programu 15. zasedání
3 44 0 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
4 ZK/15/1071/2018 44 0 0
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
5 ZK/15/1072/2018 43 0 0
3. Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové
6 ZK/15/1073/2018 44 0 0
4. Návrh na schválení finančních darů oceněným obcím v krajském kole soutěže Vesnice roku 2018 v Královéhradeckém kraji
7 ZK/15/1074/2018 42 0 0
5. Poskytnutí dotací na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje
8 ZK/15/1075/2018 42 0 1
6. Změna personálního obsazení Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
9 ZK/15/1076/2018 44 0 0
7. Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí 2018
10 ZK/15/1077/2018 44 0 0
8. Návrh na 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018
11 ZK/15/1078/2018 45 0 0
9. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění autobusové dopravy zdravotně postižených osob na r. 2018 subjektu AUDIS BUS s.r.o.
12 ZK/15/1079/2018 45 0 0
10. Příslib profinancování projektu „Pavilon „A“ Oblastní nemocnice Jičín a. s.“
13 ZK/15/1080/2018 44 0 0
11. "Financování akce ""Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny"" v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
14 ZK/15/1081/2018 43 0 0
12. Záměr na zřízení sociálních lůžek ve zdravotnictví v Oblastní nemocnici Náchod – staženo z programu
13. Program prevence kriminality Královéhradeckého kraje v roce 2018
15 ZK/15/1082/2018 40 0 0
14. Schválení výsledků dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 2018
16 ZK/15/1083/2018 39 0 0
15. Schválení výsledků dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2018
17 ZK/15/1084/2018 38 0 0
16. Návrh rozdělení navýšené dotace v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018
18 ZK/15/1085/2018 39 0 0
17. Návrh na vyhlášení dotačního programu k poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2019, poskytnuté Královéhradeckému kraji ze státního rozpočtu 2019 (kapitoly 313 – MPSV), na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
19 ZK/15/1086/2018 39 0 0
18. Mimořádná aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 2020 - Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 - 2020
20 ZK/15/1087/2018 40 0 0
19. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací (oblast školství)
21 ZK/15/1088/2018 38 0 1
20. Informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství pro rok 2018
22 ZK/15/1089/2018 39 0 0
21. Návrh účasti výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2019.
23 ZK/15/1090/2018 41 0 0
22. Darovací smlouvy - sochy svatý Václav a svatá Anežka
24 ZK/15/1091/2018 42 0 0
23. Revokace usnesení č. ZK/8/556/2017 – staženo z programu
24. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na předfinancování projektu
25 ZK/15/1092/2018 42 0 0
25. Dodatek č. 2 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem I-KAP KHK I
26 ZK/15/1093/2018 40 0 0
26. "Příslib profinancování projektu ""Evidenční systém pro sbírky muzejní povahy Královéhradeckého kraje"" "
27 ZK/15/1094/2018 39 0 3
27. Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na významnou tradiční kulturní akci s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje v roce 2018
28 ZK/15/1095/2018 42 0 0
28. Příprava a podání projektové žádosti na přístavbu návštěvnického centra u Vrbenského kasáren
29 ZK/15/1096/2018 42 0 0
29. Souhlas ručitele (Královéhradeckého kraje) s dohodou Banky (Komerční banky) a Klienta (Centra evropského projektování a.s.) o změně závazku
30 ZK/15/1097/2018 27 2 15
30. Poskytnutí dotace na individuální účel - Centrum evropského projektování
31 ZK/15/1098/2018 40 0 5
31. Žádost o individuální dotaci města Nová Paka na rekonstrukci kláštera – staženo z programu
32. Poskytnutí dotace na individuální účel - Oblastní charita Červený Kostelec
32 ZK/15/1099/2018 42 0 3
33. Poskytnutí dotací na individuální účel - II. změna rozpočtu 2018
návrh PaedDr. Lukáška
33 22 8 14
33. Poskytnutí dotací na individuální účel - II. změna rozpočtu 2018
návrh Mgr. Morávka
34 21 8 16
33. Poskytnutí dotací na individuální účel - II. změna rozpočtu 2018
návrh PhDr. JUDr. Ondráčka, Ph.D.
35 21 3 21
33. Poskytnutí dotací na individuální účel - II. změna rozpočtu 2018
původní návrh usnesení
36 ZK/15/1100/2018 24 9 12
34. Poskytnutí dotací na individuální účel - III. změna rozpočtu 2018
návrh Mgr. Hanouska
37 15 5 23
34. Poskytnutí dotací na individuální účel - III. změna rozpočtu 2018
návrh Bc. Kálala
38 20 7 16
34. Poskytnutí dotací na individuální účel - III. změna rozpočtu 2018
návrh PaedDr. Lukáška
39 19 7 18
34. Poskytnutí dotací na individuální účel - III. změna rozpočtu 2018
původní návrh usnesení
40 ZK/15/1101/2018 24 6 14
35. Změny v projektech, podpořených dotací na individuální účel
41 ZK/15/1102/2018 34 0 1
36. Mimořádný příspěvek Euroregionu Glacensis
42 ZK/15/1103/2018 31 0 2
37. Poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace EU projektu obce Olešnice v O.h.
43 ZK/15/1104/2018 30 0 0
38. Dveře do baroka - předfinancování a kofinancování projektu, nositel Revitalizace Kuks o.p.s.
44 ZK/15/1105/2018 31 0 1
39. Poskytnutí finančního daru obcím, které se umístily na 2. a 3. místě v krajském kole soutěže Vesnice roku 2018
45 ZK/15/1106/2018 31 0 0
40. Krajský dotační program 18RRDU2 s názvem Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji
46 ZK/15/1107/2018 31 0 0
41. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti regionálního rozvoje v roce 2018
47 ZK/15/1108/2018 35 0 0
42. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti vzdělávání v programu 18SMV06 v roce 2018
48 ZK/15/1109/2018 34 1 0
43. "Změna v projektu č. 18CRG06-0003 s názvem ""Podpora značky a image turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko"", příjemce ""Orlické hory a Podorlicko"" "
49 ZK/15/1110/2018 34 0 0
44. Žádost obce Dětenice o změnu v dotaci poskytnuté z dotačního programu v oblasti životní prostředí a zemědělství
50 ZK/15/1111/2018 33 0 0
45. Změny v projektech podpořených dotacemi
51 ZK/15/1112/2018 31 0 0
46. Prominutí odvodu dotace a penále za porušení rozpočtové kázně
protinávrh Ing. Vlasáka
52 29 0 4
46. Prominutí odvodu dotace a penále za porušení rozpočtové kázně
hlasování o zbylých žádostech
53 ZK/15/1113/2018 36 0 1
47. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 17OPK02-Kotlíkové dotace
54 ZK/15/1114/2018 39 0 0
48. Schválení podání žádosti Královéhradeckého kraje do 2. Výzvy Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2018
55 ZK/15/1115/2018 40 0 0
49. Návrh na vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
56 ZK/15/1116/2018 38 0 1
50. Prodloužení termínu realizace projektu „Splašková kanalizace Káranice – 2. a 3. etapa“
57 ZK/15/1117/2018 36 0 0
51. Prodloužení termínu realizace projektu „Vodovod Svídnice“
58 ZK/15/1118/2018 37 0 0
52. Smlouva o spolupráci – společná kanalizace Krňovice
59 ZK/15/1119/2018 38 0 0
53. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
60 ZK/15/1120/2018 38 0 0
54. Návrh na navýšení návratné finanční výpomoci u projektu Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov
61 ZK/15/1121/2018 40 0 0
55. Návrh aktualizace návratných finančních výpomocí organizacím Královéhradeckého kraje na přípravu projektů do Operačního programu Životní prostředí 2014+
62 ZK/15/1122/2018 40 0 0
56. Žádost o poskytnutí investičních a neinvestičních příspěvků a schválení vyúčtování návratných finančních výpomocí projektů z 19. výzvy OPŽP
63 ZK/15/1123/2018 37 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 57 - 71
64 38 0 0
hlasování k bodům č. 57 - 71
65 40 0 0
57. Návrh na výkup pozemku p. p. č. 2464/2 v k.ú. Dolní Branná s J.N. a K.N. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura“
65 ZK/15/1124/2018 40 0 0
58. Návrh na výkup pozemku p. p. č. 2445/2 v k.ú. Dolní Branná s J.B. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura“
65 ZK/15/1125/2018 40 0 0
59. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 5788 v k.ú. Solnice se Z.D a H.D. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
65 ZK/15/1126/2018 40 0 0
60. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 5816 v k.ú. Solnice s J.Š. a J.Š. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
65 ZK15/1127/2018 40 0 0
61. Návrh na výkup pozemků p.p.č. 5781/1, p.p.č. 5773 a p.p.č. 5814 v k.ú. Solnice se S.K. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
65 ZK/15/1128/2018 40 0 0
62. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 5792 v k.ú. Solnice s J.S. a H.S. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
65 ZK/15/1129/2018 40 0 0
63. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 5781/2 v k.ú. Solnice s firmou CID v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
65 ZK/15/1130/2018 40 0 0
64. Návrh na výkup pozemku p. p. č. 3016/2 v k. ú. Černíkovice s paní A. P. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
65 ZK/15/1131/2018 40 0 0
65. Návrh na výkup pozemků p. p. č. 3015/2 v k. ú. Domašín Černíkovic a p. p. č. 3045/3 v k. ú. Černíkovice s panem J. Š. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
65 ZK/15/1132/2018 40 0 0
66. Návrh na výkup pozemku p. p. č. 3014/2 v k. ú. Domašín u Černíkovic s paní E. H. a panem J. H. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
65 ZK/15/1133/2018 40 0 0
67. Návrh na výkup pozemku p. p. č. 3013/3 v k. ú. Černíkovice s panem J. Š. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
65 ZK/15/1134/2018 40 0 0
68. Návrh na výkup pozemku p. p. č. 3017/2 v k. ú. Domašín u Černíkovic s panem F. L. a paní M. L. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
65 ZK/15/1135/2018 40 0 0
69. Návrh na výkup pozemku p. p. č. 354/14 v k. ú. Domašín u Černíkovic s paní Z. H. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
65 ZK/15/1136/2018 40 0 0
70. Návrh na výkup pozemku p. p. č. 3027/2 v k. ú. Černíkovice s paní M. H. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
65 ZK/15/1137/2018 40 0 0
71. Návrh na výkup pozemků p. p. č. 3021/2 a p. p. č. 3018/3 v k. ú. Černíkovice se Z.s.Č. a.s. v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
65 ZK/15/1138/2018 40 0 0
72. Návrh na směnu pozemků v k. ú. a obci Hostinné, okr. Trutnov
66 ZK/15/1139/2018 40 0 0
73. Majetkoprávní vypořádání fragmentu mostu plk. Šrámka ve Svinarech
67 ZK/15/1140/2018 40 0 1
74. "Návrh Dodatku č. 1 smlouvy o realizaci přeložky na akci ""I/16 Nová Paka, obchvat"" "
68 ZK/15/1141/2018 41 0 0
75. Škroupův dům - nabytí daru
69 ZK/15/1142/2018 39 1 2
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 76 - 81
70 39 0 0
hlasování k bodům č. 76 - 81
71 42 0 0
76. Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obci Dřevěnice, okr. Jičín
71 ZK/15/1143/2018 42 0 0
77. Návrh na prodej pozemku v k. ú. Jizbice u Náchoda a obci Náchod, okr. Náchod
71 ZK/15/1144/2018 42 0 0
78. Návrh na prodej pozemku p.č. 3114 v k. ú. Hořejší Vrchlabí a obci Vrchlabí, okr. Trutnov
71 ZK/15/1145/2018 42 0 0
79. Návrh na prodej pozemků v k. ú. Hořejší Vrchlabí a obci Vrchlabí, okr. Trutnov
71 ZK/15/1146/2018 42 0 0
80. Návrh na prodej části p. p. č. 298/2 v k. ú. Týniště nad Orlicí
71 ZK/15/1147/2018 42 0 0
81. Návrh na prodej pozemku v k.ú. a obci Potštejn, okr. Rychnov nad Kněžnou
71 ZK/15/1148/2018 42 0 0
82. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní a smlouvě o právu provést stavbu v k. ú. a obci Častolovice
72 ZK/15/1149/2018 41 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 83 - 106
73 41 0 0
hlasování k bodům č. 83 - 106
74 43 0 0
83. Návrh na výkup pozemku p. č. 113/3 v k. ú. Polizy a obci Osice, okr. Hradec Králové
74 ZK/15/1150/2018 43 0 0
84. Návrh na výkup pozemků p. č. 113/6 a 113/7 v k. ú. Polizy a obci Osice, okr. Hradec Králové
74 ZK/15/1151/2018 43 0 0
85. Návrh na výkup pozemku p. č. 241/2 v k. ú. Doubravice u České Skalice a obci Rychnovek, okr. Náchod
74 ZK/15/1152/2018 43 0 0
86. Návrh na výkup pozemku p. č. 241/4 v k. ú. Doubravice u České Skalice a obci Rychnovek, okr. Náchod
74 ZK/15/1153/2018 43 0 0
87. Návrh na výkup pozemku p. č. 241/6 v k. ú. Doubravice u České Skalice a obci Rychnovek, okr. Náchod
74 ZK/15/1154/2018 43 0 0
88. Návrh na výkup pozemků p. č. 241/3 a 241/10 v k. ú. Doubravice u České Skalice a obci Rychnovek, okr. Náchod
74 ZK/15/1155/2018 43 0 0
89. Návrh na výkup pozemku p. č. 241/11 v k. ú. Doubravice u České Skalice a obci Rychnovek, okr. Náchod
74 ZK/15/1156/2018 43 0 0
90. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Kunčice nad Labem, okr. Trutnov
74 ZK/15/1157/2018 43 0 0
91. Návrh na výkup pozemku p.č. 2678/33 v k. ú. a obci Nový Bydžov, okr. Hradec Králové
74 ZK/15/1158/2018 43 0 0
92. Návrh na výkup pozemku p.č. 2677/3 v k. ú. a obci Nový Bydžov, okr. Hradec Králové
74 ZK/15/1159/2018 43 0 0
93. Návrh na výkup pozemku p.č. 2678/21 v k. ú. a obci Nový Bydžov, okr. Hradec Králové
74 ZK/15/1160/2018 43 0 0
94. Návrh na výkup pozemku p.č. 2678/26 v k. ú. a obci Nový Bydžov, okr. Hradec Králové
74 ZK/15/1161/2018 43 0 0
95. Návrh na výkup pozemku p.č. 2678/23 v k. ú. a obci Nový Bydžov, okr. Hradec Králové
74 ZK/15/1162/2018 43 0 0
96. Návrh na výkup pozemku p. p. č. 2678/36 v k. ú. a obci Nový Bydžov, okr. Hradec Králové
74 ZK/15/1163/2018 43 0 0
97. Návrh na výkup pozemku p.č. 2678/29 v k. ú. a obci Nový Bydžov
74 ZK/15/1164/2018 43 0 0
98. Návrh na výkup pozemků v k.ú. a obci Nový Bydžov, v k.ú. a obci Kosičky, v k.ú. Velké Babice a obci Babice, v k.ú. a obci Mlékosrby
74 ZK/15/1165/2018 43 0 0
99. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Chudeřice, okr. Hradec Králové
74 ZK/15/1166/2018 43 0 0
100. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 956 v k. ú. Hořiněves, okr. Hradec Králové
74 ZK/15/1167/2018 43 0 0
101. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 116/5 v k. ú. Bohuslavice nad Metují a obci Bohuslavice, okr. Náchod
74 ZK/15/1168/2018 43 0 0
102. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 588/65 v k. ú. Slatina u Hradce Králové, okr. Hradec Králové
74 ZK/15/1169/2018 43 0 0
103. Návrh na výkup pozemkup. č. 871/27 v k. ú. a obci Lhoty u Potštejna, okr. Rychnov nad Kněžnou
74 ZK/15/1170/2018 43 0 0
104. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Libošovice, okr. Jičín
74 ZK/15/1171/2018 43 0 0
105. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Velká Jesenice, okr. Náchod
74 ZK/15/1172/2018 43 0 0
106. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Smiřice, okr. Hradec Králové
74 ZK/15/1173/2018 43 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 107 - 110
75 43 0 0
hlasování k bodům č. 107 - 110
76 43 0 0
107. Návrh na zrušení usnesení č. ZK/12/929/2018 ze dne 23.4.2018 - výkup pozemku v k. ú. Slatina u Hradce Králové a obci Hradec Králové, okr. Hradec Králové
76 ZK/15/1174/2018 43 0 0
108. Návrh na zrušení usnesení č. ZK/6/371/2017 ze dne 19.06.2017 - výkup pozemku v k. ú. a obci Chudeřice, okr. Hradec Králové
76 ZK/15/1175/2018 43 0 0
109. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/14/1068/2018 ze dne 18.6.2018 a návrh na výkup pozemku p.č. 871/9 v k. ú. a obci Lhoty u Potštejna, okr. Rychnov nad Kněžnou
76 ZK/15/1176/2018 43 0 0
110. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/7/476/2017 ze dne 11.9.2017 a návrh na výkup pozemku p.č. 871/28 v k. ú. a obci Lhoty u Potštejna, okr. Rychnov nad Kněžnou
76 ZK/15/1177/2018 43 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 110 - 118
77 40 0 0
hlasování k bodům č. 110 - 118
78 41 0 0
111. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Osenice a obci Dětenice od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
78 ZK/15/1178/2018 41 0 0
112. Návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 825/22 v k. ú. Staré Smrkovice od ČR - Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
78 ZK/15/1179/2018 41 0 0
113. Návrh na bezúplatný převod části pozemku vk. ú. a obci Žacléř
78 ZK/15/1180/2018 41 0 0
114. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kluky a obci Hradec Králové
78 ZK/15/1181/2018 41 0 0
115. Návrh na darování pozemků v k.ú. Černožice nad Labem, okr. Hradec Králové, do vlastnictví obce Černožice
78 ZK/15/1182/2018 41 0 0
116. Návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Osečnice, okr. Rychnov nad Kněžnou
78 ZK/15/1183/2018 41 0 0
117. Návrh na darování pozemku v k. ú. Hořejší Vrchlabí a obci Vrchlabí, okr. Trutnov
78 ZK/15/1184/2018 41 0 0
118. Darování částí pozemku v k. ú. Přepychy u Opočna
78 ZK/15/1185/2018 41 0 0
119. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
79 ZK/15/1186/2018 42 0 0
120. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
80 ZK/15/1187/2018 41 0 0
121. Daň z přidané hodnoty k realizovaným technickým zhodnocením v krajských nemocnicích
81 ZK/15/1188/2018 38 0 2
122. Změna podmínek čerpání dotace dle smlouvy č. DS2017/02342 - Kanalizace Hlušice - 2. etapa
82 ZK/15/1189/2018 40 0 0
123. Produkt Pískovcových skalních měst v České republice
83 ZK/15/1190/2018 41 0 0
124. Poskytnutí dotace na individuální účel - Sportovní hala v Dobrušce
84 ZK/15/1191/2018 42 0 0

Autor: Ivana Nesvačilová

Soubory ke stažení