Koncepce protipovodňové ochrany

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Vzhledem ke stále častěji se opakujícím povodním a vzhledem k současné nedostatečné ochraně území Královéhradeckého kraje, zadal krajský úřad zpracování koncepce: Protipovodňová ochrana Královéhradeckého kraje.

Vzhledem ke stále častěji se opakujícím povodním a vzhledem k současné nedostatečné ochraně území Královéhradeckého kraje, zadal krajský úřad zpracování koncepce: Protipovodňová ochrana Královéhradeckého kraje.

Kontakt na zadavatele projektu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odd. vodního hospodářství
Ing. Eva Valterová
tel: 495 817 189
email: evalterova@kr-kralovehradecky.cz

Kontakt na řešitele projektu:

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
U Sadu 13, 162 00 Praha 6
tel/fax : 220 611 045
email: hydrosoft@hv.cz

1. Cíl zakázky:

2.1 Podrobný popis charakteru území

Podrobně popsat charakter území. Královéhradecký kraj leží v území, které pokrývá celé spektrum odtokových poměrů, od extrémních horských podmínek, až po meandrující nížinné toky s širokou inundací. Jmenovitě rozdělit území dle charakteru odtokových poměrů jako vrstvu v GIS. Pro tyto jednotlivé typy definovat charakter a základní principy protipovodňové ochrany.

2.2 Rozdělení protipovodňové ochrany na:

 • preventivní opatření (např. posílení hlásné a předpovědní služby, srážkoodtokové modely, povodňové plány atd.)
 • výstavba technických opatření na tocích i v krajině pro transformaci povodně a zpomalení odtoku (např. vodní nádrže, suché nádrže, tzv.poldry, agrotechnická opatření atd.)
 • výstavba technických protipovodňových opatření na vodních tocích (např. protipovodňové hráze a zdi, výstavba mobilních hrazení atd.)

2.3 Vyhodnocení současného stavu protipovodňové ochrany a návrh opatření.

 • přehled ohrožených míst,
 • přehled míst zhoršující odtokové poměry,
 • přehled protipovodňových opatření, stávajících i navrhovaných,
 • vyplnění databáze vazeb mezi místy ohroženými, zhoršujícími odtokové poměry a protipovodňovými opatřeními tak, aby mezi nimi bylo možné provádět analytické dotazy a výběry.
 • návrh nových protipovodňových opatření,
 • posouzení navrhovaných PPO s územními plány ( zda navrhovaná opatření jsou již zanesena do územních plánů, zda bude realizace možná z hlediska územního plánu nebo zda se územní plán doposud protipovodňovou ochranou nezabýval).
 • soulad s návrhem směrnice EU k protipovodňové ochraně
 • možnost výběru dat pro plány povodí

Pro ucelenost zakázky je požadováno doplnění o:
Uvedení seznamu všech souvisejících dotačních titulů (název, zkrácená informace o dotačním titulu - odkaz, kde je možnost získat podklady). Konstatování legislativních předpisů a ustanovení na úseku protipovodňové ochrany.

2. Předmět zakázky:

Zhodnocení vodních toků a jejich povodí z pohledu protipovodňové ochrany v následujícím členění: Labe, Úpa, Metuje, Stěnava, Dědina, Orlice, Javorka, Cidlina

Komplexní posouzení celého povodí (včetně uvedení hydrologických charakteristik některých profilů na vodním toku a vyzdvižení hlavních problémů v území). Přiřazení jednotlivých již navrhovaných protipovodňových opatření. (jedná se o návrhy, které má k dispozici krajský úřad, příslušné obce a správci vodních toků).

V případě, že určité území bylo již vytipované jako problémové, případně pro lokalitu kterou zpracovatel označí jako problémovou v rámci zpracování zakázky navrhne způsob ochrany včetně uvedení charakteristik a grafického zpracování do GIS pro mapový podklad měřítka 1:10 000 (předpokládané náklady realizace opatření, rozsah ochrany, tj. počet ochráněných domů, obyvatel, kulturních památek, výrobních zařízení apod.)

Zároveň v rámci zakázky v jednotlivých povodích (výše uvedených) zpracovatel upozorní, případně rámcově navrhne území vhodná pro agrotechnická opatření.

3. Dále součásti zakázky bude zapracování do mapových podkladů:

 • historické povodně (nejen zákres rozlivů, ale i charakteristiku povodně a související hydrologická data, případně rozsahy škod při povodních a další).
 • databáze významných vodních nádrží, rybníků
 • záplavová území, včetně aktivních zón (vyhlášená záplavová území, jejich grafické znázornění poskytne krajský úřad i navržená a doposud nevyhlášená záplavová území)

4. Základní požadavky na zpracování:

Královéhradecký kraj v posledních letech začal v oblasti protipovodňové ochrany využívat moderních technologií, relačních databází, geografického informačního systému (dále jen GIS) a internetových aplikací. Všechna dostupná data o zájmovém území jsou převáděna do těchto aplikací a jsou součástí Geografického informačního systému Královéhradeckého kraje.

Jádro tohoto systému je tvořeno aplikací dPP (digitální povodňový plán). Na tuto aplikaci jsou napojeny další samostatné aplikace, například evidence navrhovaných protipovodňových opatřeních (dále jen: "PPO") a další.

Podmínkou pro zpracovatele je navázat koncepcí protipovodňové ochrany na tento trend. Od počátku převádět do databáze, všechny objekty, které lze lokalizovat, do GIS a ke všem databázím vytvořit internetové uživatelské aplikace tak, aby bylo možné centrální databázi udržovat prostřednictvím Internetu ze strany koncových uživatelů.