Upozornění na změny zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, které mají vliv na vydávání nařízení

7. 10. 2009 Autor: Vladimír Kučera

V souvislosti s přijetím zákona č. 97/2009 Sb., ze dne 26. 3. 2009, účinného od 16. 4. 2009, jímž se mění a doplňuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění je třeba reagovat na změnu ust. § 27, zejména stran povinností vlastníků dálnice, silnice a místní komunikace, které se, včetně odpovědnosti za sjízdnost a schůdnost, týkají také vlastníků chodníků, (vypouští se odpovědnost vlastníků nemovitostí sousedících s chodníkem)! V tom smyslu je třeba příslušné „Nařízení“ (stran „zimní údržby“) aktualizovat!

V původním znění zákona vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničila se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídal za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku. Nyní je tato odpovědnost přenesena na vlastníka chodníku!

Nařízení se nově vydává dle ust. § 27 odst. 5 nikoli 6 jako původně (neodstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti pro malý dopravní význam) a odst. 6 nikoli jako původně 7 (rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad sjízdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic).

NOVÉ ZNĚNÍ: § 27 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění

(1) Uživatelé dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku nemají nárok na náhradu škody, která jim vznikla ze stavebního stavu nebo dopravně technického stavu těchto pozemních komunikací.

(2) Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

(3) Vlastník místní komunikace odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

(4) Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá podle obecných právních předpisů vlastníkům sousedních nemovitostí za škody, které jim vznikly v důsledku stavebního stavu nebo dopravně technického stavu těchto komunikací; neodpovídá však za škody vzniklé vlastníkům sousedních nemovitostí v důsledku provozu na těchto pozemních komunikacích.

(5) Úseky silnic, místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, je vlastník povinen označit podle zvláštního právního předpisu 2) nebo prováděcího právního předpisu. Vymezení takových úseků silnic stanoví příslušný kraj svým nařízením a vymezení úseků místních komunikací a chodníků stanoví příslušná obec svým nařízením.

(6) Prováděcí předpis blíže vymezí rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti dálnice, silnice a místní komunikace. Obec stanoví nařízením rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic.