Program rozvoje venkova

27. 11. 2008 Autor: Roman Klíma

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (PRV) je programový dokument připravený Ministerstvem zemědělství ČR ve spolupráci s partnerskými subjekty pro poskytování dotací na zemědělství a rozvoj venkova v letech v letech 2007 – 2013


Zpět na přehled programů a iniciativ


Aktuality

9.7.2009: Podnikatelé na venkově dostanou z fondů EU více peněz, než se původně předpokládalo. Ministerstvo zemědělství totiž v souladu s Evropskou unií rozhodlo o zvýšení finančních prostředků v Programu rozvoje venkova o dalších 35 milionů eur (více než 900 milionů korun). Téměř polovina (45 %) z nových finančních prostředků bude směřovat na modernizaci zemědělských podniků, 25 % na přidávání hodnoty potravinářským a zemědělským produktům, 13 % (zhruba 150 milionů korun) nově na pozemkové úpravy včetně vodního hospodářství a protipovodňových opatření. Peníze bude možné čerpat až do roku 2015.


21.10.2008: Do sekce "Harmonogram" byl umístěn harmonogram příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření PRV pro rok 2009.Základní informace o programu

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (PRV) je programový dokument připravený Ministerstvem zemědělství ČR ve spolupráci s partnerskými subjekty pro poskytování dotací na zemědělství a rozvoj venkova v letech v letech 2007 – 2013.

Dotace z PRV jsou spolufinancovány z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a ze státního rozpočtu.

Cílem Programu rozvoje venkova je rozvoj venkovského prostoru formou trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření, zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a potravinářství. Program také podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.Základní osy programu

Program rozvoje venkova se člení do čtyř základních os. Každá z os naplňuje některý z cílů PRV.


Opatření osy I:

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

I.1.2 Investice do lesů

I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

I.1.4 Pozemkové úpravy

I.2.1 Seskupení producentů

I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost

I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců

I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti

I.3.4 Využívání poradenských služeb


Opatření osy II:

II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech

II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES

II.1.3. Agroenvironmentální opatření

II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy

II.2.2 Platby v rámci Natury 2000 v lesích

II.2.3 Lesnicko-environmentální platby

II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů


Opatření osy III:

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy

III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

III.1.3 Podpora cestovního ruchu

III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

III.3.1 Vzdělávání a informace


Opatření osy IV:

IV.1.1 Místní akční skupina

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

IV.2.1 Realizace projektů spolupráceHarmonogram

Harmonogram 2009

Výsledky výzev

Výsledky doposud realizovaných výzev.Další informace o programu

Další informace o programu naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství v sekci EAFRD - Program rozvoje venkova.