Operační program Doprava

27. 11. 2008 Autor: Roman Klíma

Finanční prostředky programu jsou určeny na zlepšení všech typů dopravy a dopravní infrastruktury, které povede ke zlepšení dostupnosti dopravy. Nezbytný je soulad těchto změn s minimálními dopady na životní prostředí. Železniční a silniční síť je modernizována v úsecích patřících do sítě TEN-T (Transevropská dopravní síť) i mimo ni, velká pozornost je věnována prodlužování a zkvalitňování dálnic. Podpora se soustředí také na pražské metro či multimodální nákladní dopravu a vnitrozemskou vodní dopravu.


Zpět na přehled programů a iniciativ


Příklady typových aktivit, které je možné financovat

- výrobní zařízení a objekty zkvalitnění sítě TEN-T - podpora je soustředěna na modernizaci a prodlužování železničních koridorů a dopravních tepen sítě TEN-T. Prostředky jsou určeny na výstavbu nových úseků dálniční a silniční sítě nahrazující nevyhovující úseky silniční sítě TEN-T a zlepšování parametrů na existujících úsecích dálnic a silnic ležících na síti TEN-T.

Dotují se výstavby překladišť kombinované dopravy, také infrastruktura zajišťující vyšší bezpečnost a plynulost dopravy.

- modernizace železniční sítě - vlastníci a provozovatelé drážní dopravy mohou získat investiční dotace do modernizací důležitých železničních uzlů nebo do rekonstrukcí a rozvoje přeshraničních úseků. Prostředky jsou určeny také na postupnou elektrizaci dalších železničních tratí.

- modernizace dálnic a silnic 1. třídy - podporuje se další výstavba plánovaných dálničních úseků a rekonstrukce stávajících s cílem zlepšit technické parametry těchto rychlostních silnic. Značnou podporu dostávají projekty zaměřené na snižování zátěže dopravy na životní prostředí, snižování objemu nákladní dopravy na hlavních silničních tratích a to například prostřednictvím kombinované dopravy.

- zlepšení dopravní situace v Praze - magistrát hlavního města má možnost dále investovat do modernizace stávající sítě pražského metra a jejího dalšího rozvoje. Dotace směřují také do řešení neúnosné situace v silničním provozu v Praze.

- rozvoj multimodální nákladní a vodní dopravy - podpora se zaměřuje také na větší využívání multimodální (kombinované) nákladní dopravy, které v sobě spojuje využití různých typů přepravy nákladů (osobní, železniční apod.) za účelem snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Investice tak směřují i na výstavby a rekonstrukce překladišť nákladů. Oblast vodní dopravy může čerpat prostředky na modernizace říčních plavidel nebo do zlepšování funkčních parametrů a splavnosti významných vnitrozemských dopravních cest.


Příklady subjektů, které mohou být žadateli

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury; státní investorské organizace zřízené ministerstvem dopravy; vlastníci dopravních prostředků a přepravních jednotek kombinované dopravy; Magistrát hl. m. Prahy.


Kde získáte bližší informace a koho můžete kontaktovat

Řídícím orgánem OP D je Ministerstvo dopravy ČR, Odbor fondů EU

Internetové stránky: www.mdcr.cz, www.strukturalni-fondy.cz

Kontaktní email: opd.info@mdcr.cz


Kolik peněz je k dispozici

Alokace pro programovací období 2007 - 2013: 5 759 mil. EUR (cca 161,3 mld. CZK*) ze zdrojů Společenství; 1 016 mil. EUR (cca 28,5 mld. CZK*) z národních zdrojů.


* přepočteno dle kurzu 1 EUR = 28 CZK


Výsledky výzev

Výsledky doposud realizovaných výzev.