Program švýcarsko-české spolupráce

16. 4. 2010 Autor: Roman Klíma

Logo: Program švýcarsko-české spolupráce


Dne 5.6.2009 byl v Praze slavnostně zahájen Program švýcarsko-české spolupráce. Jedná se o další finanční nástroj, spolufinancovaný nečlenským státem EU (podobně jako Finanční mechanismy Evropského hodpodářského prostoru/Norska, známé pod zkratkou FM EHP/Norska). Přesto, že Švýcarsko je členem ESVO, účast v EHP odmítli občané Švýcarska v povinném referendu. Místo toho tedy Švýcaři upravují svou spolupráci s EU bilaterálními dohodami.

Kromě ČR obdrží švýcarské finanční prostředky dalších 9 evropských států – Polsko, Maďarsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Slovinsko, Kypr a Malta. Z celkové alokace určené pro nové členské státy EU (1 mld. CHF) obdrží třetí nejvyšší finanční částku ČR (110 mil. CHF, tj. téměř 2 mld. Kč) a to hned za Polskem (489 mil. CHF) a Maďarskem (130 mil. CHF).


Aktuality

16.4.2010:. Vyhlášení otevřené výzvy pro prioritní oblast 2 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA

V souladu s „Rámcovou dohodou uzavřenou mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky“ vyhlašuje Ministerstvo financí – Národní koordinační jednotka ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí – zprostředkujícím subjektem dne 16.4.2010 otevřenou výzvu k předkládání záměrů individuálních projektů pro oblast zaměření 2.1 - Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí.

Celková alokace pro otevřenou výzvu je 29 mil. CHF. Minimálně 30% z této částky bude přiděleno na projekty předložené v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Minimální výše grantu pro jednotlivé individuální projekty je 1 mil. CHF.


V rámci předložených individuálních projektů budou podporovány aktivity v rámci Cíle 2 a 3 oblasti zaměření 2.1 - Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí, které jsou specifikovány následně:

  • Cíl 2: Zvýšit energetickou efektivitu a zlepšit kvalitu ovzduší (snížení emisí skleníkových plynů a jiných nebezpečných emisí).
  • Cíl 3: Zlepšit management, bezpečnost a spolehlivost komunálních/ regionálních systémů veřejné dopravy.


Záměry individuálních projektů je možné předložit osobně nebo zaslat poštou na adresu:

Státní fond životního prostředí, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.


Příjem záměrů individuálních projektů v předepsaném formátu včetně povinných příloh bude ukončen dne 16.7.2010 ve 14:00 hod.

Podrobné informace týkající se předkládání záměrů individuálních projektů, celý text otevřené výzvy a další informace jsou k dispozici na internetových stránkách: http://www.sfzp.cz/sekce/420/svycarske-fondy.Paralelně s individuálními projekty je od 26.10.2009 možno předkládat projektové žádosti do Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. V rámci Fondu partnerství jsou podporovány např. tyto aktivity: asistence švýcarských expertů při přenosu a výměně zkušeností mezi partnerskými subjekty v ČR, semináře v ČR a ve Švýcarsku, studijní cesty, možné jsou i doplňkové aktivity nutné k dosažení stanovených výsledků aktivit a celkového cíle (vybavení, materiál, související drobné stavební práce).

Termín pro v pořadí již třetí předkládání projektových žádostí je stanoven v časovém rozmezí od 26.5.2010 do 25. 7.2010.Podrobné informace o Programu švýcarsko-české spolupráce naleznete na oficiální webové stránce www.swiss-contribution.cz, případně na webové stránce www.swiss-contribution.admin.ch/czechrepublic (švýcarský portál, text částečně v češtině).


S případnými dotazy se můžete obrátit na Ing. Romana Klímu, odbor grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, tel. 495 817 492, e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz nebo přímo na pověřené pracovníky Ministerstva financí ČR (Národní koordinační jednotka) a dalších zapojených subjektů (kontakty – viz webové stránky).