JAVA klient - návod k ovládání - popis navigačních prvků a tlačítek

8. 6. 2009 Autor: Iva Hejnyšová

Při ovládání prohlížeče je možno používat tyto funkce a ovládací prvky...

Popis ovládacích prvků a tlačítek

Při ovládání prohlížeče je možno používat tyto funkce a ovládací prvky:

Předchozí výřez Předchozí výřez. Funkce umožní návrat k výřezu mapy, který byl zobrazen před provedením poslední operace (zvětšení, posuv výřezu, zobrazit celou mapu).
Následující výřez Následující výřez. Po návratu k předchozímu výřezu mapy můžete tímto tlačítkem přejít opět k výřezu, který byl zobrazen před provedením funkce Předchozí výřez.
Posunout zobrazenou oblast Posunout zobrazenou oblast. Výběrem funkce aktivujete režim posouvání zobrazeného výřezu. V tomto režimu můžete mapu 'uchopit' levým tlačítkem myši a tažením posunout zobrazenou oblast mapy. Polohu výřezu můžete měnit také kurzorovými tlačítky nebo pomocí posuvných lišt v pravé a dolní části okna.
Zvětšit měřítko (Num[+]) Zvětšit měřítko. Funkce přepne prohlížeč do režimu zvětšování výřezu mapy. V tomto režimu kliknutí levým tlačítkem myši do okna mapy způsobí dvojnásobné zvětšení měřítka, přičemž bod v mapě, na který uživatel kliknul, se umístí doprostřed okna. Tažením myši (se současně stisknutým levým tlačítkem) můžete alternativně vyznačit oblast, která se pak při uvolnění levého tlačítka myši zvětší do okna prohlížeče. Tímto způsobem lze vybrat a zvětšit oblast i na náhledu mapy. Během tažení myší přes oblast můžete výběr oblasti stornovat stisknutím tlačítka Esc (před uvolněním tlačítka myši).
Zmenšit měřítko (Num[-]) Zmenšit měřítko. Funkce zmenší měřítko zobrazení mapy (zobrazí dvakrát větší část mapy).
Zobrazit celou mapu Zobrazit celou mapu. Pomocí této funkce můžete změnit měřítko mapy tak, aby se všechny vrstvy zobrazily ve svém maximálním rozsahu (full screen) do okna prohlížeče.
Zvětšit (ruční zadání) Zvětšit (ruční zadání). Pomocí této funkce můžete zvětšit oblast v okolí zadaných souřadnic.
Globální výběr Globální výběr. Výběr z předem nastavené sady běžných vrstev.
Výběr objektů v okolí zvoleného bodu nebo v obdélníkové oblasti Výběr objektů v okolí zvoleného bodu nebo v obdélníkové oblasti. Aktivuje režim výběru objektů podle jejich umístění. V tomto režimu můžete klikat myší buď na jednotlivé body, nebo tažením myši označit obdélníkovou oblast na mapě. Před vyvoláním funkce je třeba v legendě na levé straně okna prohlížeče označit téma, ve kterém chcete vyhledávat, jako aktuální téma pro výběr. Pokud vyberete jediné místo, vyhledá se objekt, který je mu nejblíž. Pokud vyberete obdélníkovou oblast, vyhledají se všechny objekty, které s oblastí mají neprázdný průnik. Objekty se vyznačí na mapě a otevře se nová webová stránka prohlížeče s výsledky dotazu s informacemi o objektech.
Výběr objektů v okolí zvoleného bodu nebo v obdélníkové oblasti Výběr objektů polygonem. Tento režim umožňuje vyhledávat objekty, které leží v oblasti vyznačené uživatelem zadanou lomenou čarou (mnohoúhelník). Po vyvolání funkce můžete postupně vyznačovat libovolné body na mapě udávající vrcholy výsledné hranice oblasti, v níž se má vyhledávat. Oblast uzavřete kliknutím v blízkosti počátečního bodu čáry ve chvíli, kdy se kurzor změní z (ikona - šipka) na (ikona - ruka). Opět před vyvoláním funkce je třeba v legendě označit téma pro výběr.
Výběr linií Výběr linií. Výběr objektů protínajících lomenou čáru - klikáním určíte body čáry.
Výběr kruhem Výběr kruhem. Tažením vyberte kruhovou oblast pro hledání objektů.

Výběr objektů z více vrstev. Výběr objektů z více vrstev. Stromová legenda umožňuje umožňuje vyhledávat objekty z více vrstev najednou. Vrstvy určené k výběru uživatel může označit pravým tlačítkem myši současně s přidržením klávesy CTRL. Při výběru ze dvou vrstev se vypočítá průnik vrstvy označené jako druhé v pořadí s aktivní vrstvou (aktivní vrstva je v apletu vždy označena sytější barvou). Volba mezi výběrem po vrstvách a geografickým výběrem se provádí v dynamicky se zobrazujícím dialogu v záhlaví legendy. Pozn.: Pro výběr se samozřejmě musí použít jedna z funkcí Výběr objektů v okolí zvoleného bodu nebo v obdélníkové oblasti, Výběr objektů v okolí zvoleného bodu nebo v obdélníkové oblasti, Výběr linií, Výběr kruhen

Výbìr objektù databázovým dotazem Výběr objektů databázovým dotazem. Funkce vyvolá vyhledávací dialog, který umožní pomocí zadaných kritérií nalézt všechny objekty, které kritéria splňují (např. "najdi ulici jménem Kamýcká", "Jaké je nejvyšší průměrné roční znečištění oxidy uhlíku", "Kolik okresů má nad 100 000 obyvatel").
Zobrazit vybrané objekty Zobrazit vybrané objekty. Funkce změní měřítko mapy tak, že všechny objekty, vybrané předchozím dotazem, budou přiblíženy na příslušné měřítko. Okno mapy bude obsahovat všechny tyto objekty v co největším měřítku.
Mìøení vzdáleností Měření vzdáleností. Pomocí této funkce můžete odměřovat vzdálenosti po lomené čáře v mapě. Kliknutím do mapy umístíte první, resp. další body lomené čáry. Při zadávání bodů se průběžně zobrazuje délka lomené čáry a obsah ohraničené oblasti. Body linie se zadávají levým tlačítkem myši. Pokud chcete zrušit poslední bod linie, stiskněte pravé tlačítko myši a poslední bod bude odstraněn.
Tisk mapy Tisk mapy Funkce vyvolá jednoduchý dialog, pomocí kterého si můžete ze serveru vytisknout mapu nebo její části v zadaném měřítku a rozlišení (tiskové kvalitě).
Obnovit Obnovit Obnovit pohled.

Měřítko Měřítko. Numerické měřítko ukazuje aktuální měřítko zobrazení mapy. Měřítko nemusí vzdy zcela přesně odpovídat fyzickým rozměrům obrázku mapy, protože vychází z údajů systému o fyzické velikosti obrazovky monitoru, které bývají pouze přibližné.
Kvalita Kvalita. Tlačítko (rozbalovací select) ukazuje aktuální kvalitu zobrazení mapy.
 

Práce s legendou

Okno legendy zobrazuje popis témat zobrazených v mapě formou seznamu (starší verze prohlížeče) nebo stromu (v závislosti na nastavení mapového projektu). Popis témat obvykle obsahuje název mapového tématu (vrstvy), např. řeky, hlavní města, hranice okresů apod., a tematizaci kresby (odstupňování barvy nebo stylu kresby v závislosti na hodnotě zvolené vlastnosti jednotlivých objektů v mapě). V legendě lze provádět tyto operace:

  • Zobrazení / skrytí jednotlivých témat mapy - takto lze uživatelsky během prohlížení mapy měnit, která témata se mají v mapě zobrazovat, například pro zpřehlednění mapy obsahující velký počet témat, nebo v případě map obsahujících několik přepínatelných tematických okruhů.
    U jednotlivých vrstev je čtvereček se znaménkem plus nebo mínus. Plus znamená, že vrstva není rozbalená. Po kliknutí levým tlačítkem myši na plus se rozbalí seznam kategorií, patřících do vrtvy. Mínus znamená, že je vrstva již rozbalená. Pokud klikneme levým tlačítkem myši na mínus, tak se vrstva zabalí.
    U každé kategorie je čtvereček, který je buď zaškrtnutý, nebo prázdný. Zaškrnutí znamená, že kategorie je viditelná v mapě. Pokud je prázný, tak kategorie viditelná není. Kliknutím levého tlačítka myši lze čtvereček zašktnout nebo odšktnout.
  • Volba tématu pro výběr - označení tématu, pro které chcete provést následující databázový dotaz. Výběr se provádí levým tlačítkem myši. Pokud chceme vybrat více témat (vrstev), drží se stisknuté současně ještě tlačítko CTRL a vybírají se jednotlivé témata (vrstvy).

Stromová legenda

Stromová legenda

Stromová legenda představuje inovovaný způsob prezentace legendy formou rozbalovacího stromu. Stromová struktura umožňuje víceúrovňové logické členění témat na skupiny, které vede ke snadnější orientaci v mapovém pohledu. Narozdíl od klasického zobrazení ve stromové legendě lze označit najednou i větší počet témat pro výběr. V takovém případě můžete pak provádět vyhledávání ve více tématech a křížové vyhledávání geografickým dotazem.

Ve stromové legendě ukazuje stav tématu (vypnuto/zapnuto) značka nalevo od příslušné položky legendy (zaškrtávací políčko). Témata pro výběr jsou vyznačena kontrastním podbarvením.