Mapový portál Královéhradeckého kraje

      | Mapa stránek |

Interaktivní mapy krajeDokumenty, informaceAktuality

Nabídka barevných ortofotomap s rozlišením 20cm/pixel

13.8.2007 10:48

Královéhradecký kraj zakoupil od firmy GEODIS barevné ortofotomapy s rozlišením 20 cm/pixel pro celé území Královéhradeckého kraje a licence umožňuje užívání těchto dat dalšími subjekty


Královéhradecký kraj zakoupil od firmy GEODIS barevné ortofotomapy s rozlišením 20 cm/pixel pro celé území Královéhradeckého kraje. Licence umožňuje užívání těchto dat dalšími subjekty (obce, školy, příspěvkové organizace a právnické osoby zřizované a zakládané krajem)

Dodávka obsahuje barevné ortofotomapy ve viditelném spektru v územním rozsahu Královéhradeckého kraje, v kladu mapových listů ZMVM - 1:2000 s přesahem hranic kraje, s rozlišením pixelu 0,20 m, v souřadném systému S-JTSK, s radiometrickou a fotometrickou korekcí obrazu, ve formátu TIFF RGB TrueColor s hlavičkou pro ArcView. Data byla pořízena v roce 2005. Licence je časově omezena do konce roku 2008, ale předpokládá se aktualizace ortofotomap v průběhu roku 2008 a poté časově neomezené užití těchto aktualizovaných ortofotomap.

Výpis z licenčního ujednání

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje kraji a dalším subjektům tato oprávnění:

  • užívat dílo všemi známými způsoby pro svou výhradně nekomerční potřebu
  • užívat dílo pro vnitřní potřebu (intranet) bez omezení
  • zpřístupnění díla veřejnosti prostřednictvím Internetu ve spojení s dalšími daty nabyvatele s redukovanou velikostí výsledného rozlišení 50cm/pixel a spojení s vodoznakem na každé dlaždici jednou a bude umístěn náhodně. Vodoznak vytvoří zhotovitel v rámci zakázky
  • poskytnout dílo třetím osobám, které budou na základě smlouvy o dílo nebo jiné smlouvy zpracovávat zakázky pro objednatele
  • poskytnout dílo nebo jeho část na základě podlicenční smlouvy obcím Královéhradeckého kraje k nekomerčnímu využití
  • poskytnout dílo nebo jeho část na základě podlicenční smlouvy školám na území kraje, pro potřebu výuky GIS v nezbytném rozsahu do 50 km2 v redukovaném zobrazení s velikostí pixelu minimálně 1m do 300 km2 v redukovaném zobrazení s velikostí pixelu minimálně 2m
  • poskytnou dílo příspěvkovým organizacím a právnickým osobám zřizovaných a zakládaných objednatelem za účelem využití díla pro výkon jejich činnosti

Zhotovitel se zavazuje uzavřít do 30 dnů od požádání samostatné licenční smlouvy o poskytnutí předmětu smlouvy nebo jeho části se subjekty (obce, školy, příspěvkové organizace a právnické osoby zřizované a zakládané krajem) s tím, že tyto zaplatí zhotoviteli pouze manipulační poplatek za předání ve výši 900,- Kč za první DVD a 300,- Kč za každé další DVD nebo odpovídající částku za jiná použitá media např. USB-HD.

 

Kontaktní osoba pro zasílání žádosti o poskytnutí barevných ortofotomap:

ing. Dita Sukupová
dsukupova@geodis.cz
tel. +420 538 702 031

 

Ukázka barevné ortofotomapy

Ukázka barevné ortofotomapy

Autor: Jiří Holas